Cập nhật ngày 05/01/2017 - 16:36:27

           

Doanh nghiệp lạc quan với tình hình kinh doanh năm 2017

- Nhiều kết quả khảo sát cho thấy, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào tương lai đang lớn dần.

Kết qu điu tra v xu hướng kinh doanh ca các doanh nghip ngành công nghip chế biến, chế to ca Tng cc Thng kê mi công b gn đây cho thy, có 81,1% s doanh nghip đánh giá tình hình sn xut, kinh doanh trong quý I/2017 s n đnh và tt lên, trong đó có 42,6% s doanh nghip đánh giá xu hướng s tt lên; 38,5% s doanh nghip cho rng, tình hình sn xut, kinh doanh s n đnh; và 18,9% s doanh nghip d báo khó khăn hơn.

V khi lượng sn xut, trong quý I/2017, có 43,3% doanh nghip d báo khi lượng sn xut tăng lên so vi quý IV/2016; 18% s doanh nghip d báo gim và 38,7% s doanh nghip d báo n đnh.

 

Quý I/2017 có 43,3% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên

Đi vi đơn đt hàng, có 39,3% s doanh nghip d kiến quý I/2017 có s đơn đt hàng cao hơn so vi quý IV/2016; 16,7% s doanh nghip d kiến đơn hàng gim và 44,0% s doanh nghip d kiến có đơn hàng n đnh.

Kết qu kho sát ca Tng cc Thng kê khá tương đng vi kết qu ca mt s t chc khác. C th, kho sát trước đó ca Vietnam Report đi vi 500 doanh nghip ln nht Vit Nam t 2007-2016 v d cm cho năm 2017 cho thy, các doanh nghip đã đánh giá kh quan đi vi các mt doanh thu, li nhun và tng th tình hình sn xut, kinh doanh nói chung và cho rng các kết qu s tăng lên, hoc n đnh so vi cùng kỳ năm 2016.

Và khi nhc đến v kế hoch kinh doanh ca doanh nghip trong 2 năm ti, 76% doanh nghip phn hi s tăng quy mô kinh doanh, 19% có kế hoch tăng và ch có 5% phn hi gi nguyên tình hình quy mô hin ti.

Cùng vi các kết qu kho sát, các chuyên gia cũng cho rng, nim tin ca cng đng doanh nghip vào tương lai đang ln dn. Đ có được điu này phn ln nh vào vic ci thin môi trường kinh doanh.

Theo PGS, TS. Hoàng Văn Cường, y viên y ban Tài chính, Ngân sách ca Quc hi nhn đnh, s thông thoáng ca Lut Đu tư; Lut Doanh nghip năm 2014, cùng vi quyết tâm ca Chính ph, các b, ngành, đa phương trong thc hin Ngh quyết 19/NQ-CP và Ngh quyết 35/NQ-CP đã s lượng doanh nghip thành lp mi, doanh nghip quay tr li hot đng s tiếp tc gia tăng trong nhng năm tiếp theo.

“Năm 2016, kinh tế tư nhân đã được kích hot, là nn tng thúc đy doanh nghip tư nhân phát trin hơn na trong năm 2017 và nhng năm tiếp theo”, ông Cường nhn mnh.

Chuyên gia kinh tế Phm Chi Lan, nguyên Tng Thư ký Ch tch Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) cũng vui mng khi nim tin ca doanh nghip đang tr li dn. Bà Lan cho biết, ci cách là điu Vit Nam cn phi làm đ b máy thúc đy thc s to nim tin ln hơn trong doanh nghip người dân. Vì thế, đt li ích chung ca đt nước, ca dân tc lên s mt đ tt c mi ngun lc tp trung thc hin.

"Chính ph vn tiếp tc đi theo hướng như hin nay và đy thêm hành đng thc tế, tăng s giám sát ca người dân, tăng k cương ni b trong b máy nhà nước, Chính ph s vn hành tt hơn. Khi đó, chc chn môi trường kinh doanh s nhn được tác đng ln hơn na đ ci thin. Kéo theo, người dân, doanh nghip có th tham gia sâu hơn vào s phát trin ca đt nước", bà Phm Chi Lan nói.

Đi din cng đng doanh nghip, TS. Vũ Tiến Lc, Ch tch VCCI cho rng, năm 2017, yêu cu đy mnh ci cách th chế, khơi dy ni lc, thúc đy phát trin mnh m khu vc kinh tế tư nhân trong nước và kết ni được khu vc này vi các chui giá tr toàn cu, vi khu vc có vn đu tư nước ngoài (FDI) chính là chìa khóa ca s phát trin bn vng.

Như vy, hy vng rng, năm 2017, vi s ci cách mnh m và quyết tâm ca Chính ph, cùng vi nim tin ca doanh nghip đang ln dn, thì doanh nghip Vit Nam năm 2017 s khi sc./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan