Cập nhật ngày 09/08/2017 - 07:23:32

           

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần điều kiện về an ninh, trật tự

- Đây là sự khác biệt so với quy định cũ trong dự thảo nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà Bộ Tài chính đang xin ý kiến góp ý.

Bộ Tài chính cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, trên cơ sở đề nghị của một số địa phương, để phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 104 của Chính phủ.

Nghị định số 104/2007/NĐ-CP quy định các điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; quy định một số nội dung về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ như nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ, các biện pháp được thực hiện trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, trách nhiệm, quyền hạn của chủ nợ và khách nợ.

Trong dự thảo nghị định thay thế, Bộ Tài chính đề xuất bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Điều này nhằm tăng thêm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và giảm mức độ can thiệp của Nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung điều kiện về an ninh trật tự để phù hợp với quy định của Chính phủ tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Như vậy, nếu Nghị định thay thế Nghị định số 104 được ban hành thì điều kiện để kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ là điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng cho biết, ngày 10/4/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 104. Tại công văn số 206/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: “Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Chính phủ theo hướng chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần của Hiến pháp về quyền con người, quyền tài sản của công dân, các quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan”.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và qua nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính thấy rằng trong trường hợp không ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104 thì cũng không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ./.

A.Đ
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan