Cập nhật ngày 24/10/2017 - 09:49:00

           

5 hỗ trợ khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp

- Miễn phí tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thành lập doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố thông tin doanh nghiệp lần đầu… là những hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, có nhiều quy định hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Cụ thể:

(1) Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp. Trong đó, nội dung được tư vấn miễn phí, bao gồm: Trình tự, thủ tục về đăng ký doanh nghiệp; Tư vấn để lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Còn hồ sơ để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí gồm: Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; Chứng từ nộp thuế môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi.

Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi của Nhà nước

(2) Hỗ trợ miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố thông tin doanh nghiệp lần đầu.

(3) Hỗ trợ miễn phí thẩm định , phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Đối với trường hợp điều kiện kinh doanh không thay đổi về quy mô, thì cơ quan quản lý nhà nước đúng thẩm quyền có trách nhiệm thông báo và công nhận bằng văn bản khi nhận được đơn đăng ký thay tên trong thời hạn 05 ngày làm việc;

Còn đối với trường hợp điều kiện kinh doanh thay đổi về quy mô, thì cơ quan quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp phép lần đầu đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ theo pháp luật chuyên ngành.

(4) Hỗ trợ miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

(5) Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu./.

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan