Cập nhật ngày 27/10/2017 - 10:29:58

           

Tháng 10/2017: Doanh nghiệp thành lập mới đã tăng trở lại

- Sau khi tháng 9/2017 bị giảm cả về số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký do tâm lý “tháng ngâu”, thì tháng 10/2017, số doanh nghiệp mới đã tăng trở lại, tạo đà tăng trưởng cho các tháng cuối năm.

Thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 10 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.158 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 119.238 tỷ đồng, tăng 29,6% về số doanh nghiệp và tăng 48,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 10 đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 14,2% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 là 89.967 lao động, tăng 40,5% so với tháng trước.  

Tính chung 10 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 105.125 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 1.021.920 tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng qua là 976.420 lao động, giảm 8,0% so với cùng kỳ năm trước.   

Theo vùng lãnh thổ, Trung du và miền núi phía Bắc là tỉnh duy nhất có số doanh nghiệp đăng ký, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký tăng ở cả 3 chỉ tiêu so với các vùng khác; các vùng còn lại chỉ tăng về số lượng và số vốn đăng ký (Bảng 1).

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 10 tháng đầu năm, các ngành, như: Công nghiệp chế biến, chế tạo và Khai khoáng giảm ở số lao động đăng ký; ngành Thông tin và truyền thông giảm ở số vốn đăng ký; ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm về số vốn đăng ký và số lao động đăng ký; ngành Vận tải kho bãi giảm cả về số lượng doanh nghiệp, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký. Các ngành còn lại đều tăng ở cả 3 chỉ tiêu là số doanh nghiệp đăng ký, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký (Bảng 2).

Cũng trong 10 tháng đầu năm 2017, cả nước có 22.765 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chủ yếu tập trung ở các ngành, như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 8.691 doanh nghiệp, chiếm 38,2%; Xây dựng có 3.445 doanh nghiệp, chiếm 15,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 2.957 doanh nghiệp, chiếm 13,0%; Vận tải kho bãi có 1.254 doanh nghiệp, chiếm 5,5%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 1.213 doanh nghiệp, chiếm 5,3%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 1.182 doanh nghiệp, chiếm 5,2%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác có 1.128 doanh nghiệp, chiếm 5,0%. Các ngành còn lại có quy mô doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ít hơn 1.000 doanh nghiệp.

Về số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, cả nước có 19.619 doanh nghiệp tạm ngừng có thời hạn và 33.163 doanh nghiệp tạm ngừng không thời hạn, tăng lần lượt là 11,6 % và 0,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng ở tất cả các vùng.

Cụ thể, vùng Tây Nguyên có tỷ lệ tạm ngừng kinh doanh lớn nhất là 26,8% với 700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 3.453 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 13,9%; Trung du và miền núi phía Bắc có 947 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 13,7%; Đông Nam Bộ có 6.927 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 11,1%; Đồng bằng sông Hồng có 6.471 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 9,7% và Đồng bằng sông Cửu Long có 1.121 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 9,3%.   

Về số doanh nghiệp giải thể, trong 10 tháng 2017, cả nước có 9.794 doanh nghiệp, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016.  Trong đó, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,7% trên tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước.  

Theo lĩnh vực hoạt động, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể trong 10 tháng đầu năm 2017 giảm ở 03 ngành so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Thông tin và truyền thông; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác. Các ngành, nghề còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2016 (Bảng 3).

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp giải thể tập trung chủ yếu ở những ngành kinh tế như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 3.757 doanh nghiệp, chiếm 38,4%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.254 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 1.027 doanh nghiệp, chiếm 10,5%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 618 doanh nghiệp, chiếm 6,3%..../.   

Kim Hiền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan