Cập nhật ngày 28/03/2018 - 14:31:20

           

Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An: Thành công trong thu hút đầu tư

- Tính đến hết năm 2017, Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trong Tỉnh thu hút được 199 dự án đầu tư, trong đó có 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,507 tỷ USD và 167 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư 38.685,24 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư tăng c lượng và cht

Năm 2017, Ban Qun lý Khu Kinh tế Đông Nam Ngh An đã tăng cường đẩy mnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư trong và ngoài nước, vi nhiu hình thc xúc tiến đầu tư phong phú, đa dng, đặc bit chú trng xúc tiến đầu tư ti ch cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hi đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghip.

Vi nhng c gng n lc trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, kết qu năm 2017, Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghip đã thu hút được 26 d án đẩu tư, vi tng vn đầu tư đăng ký đạt 5.364,57 t đồng, trong đó cp mi 04 d án FDI vn đầu tư đăng ký 134,06 triu USD; điu chnh 5 lượt d án vi s vn điu chnh tăng 841,56 t đồng.

Mt s d án ln được cp mi như: D án đầu tư Khu Công nghip WHA Hemaraj 1 Ngh An (2.056 t đồng); Nhà máy sn xut g ván si MDF (1.754,14 t đồng); Nhà máy sn xut Container nhà ca Tp đoàn TKV Hàn Quc (825,74 t đồng); Nhà máy chế to linh kin ô ca Công ty Nogoya Giken Nht Bn, Nhà máy sn xut sơn Becker ca Công ty Becker Thy Đin,...

Ngoài ra, Ban Qun lý Khu Kinh tế cũng đang h tr th tc cp phép đầu tư d án Qun th khu du lch ngh dưỡng sinh thái và vui chơi gii trí ti xã Nghi Tiến, huyn Nghi Lc (10.500 t đồng); Nhà máy Nhit đin Qunh Lp II (2,5 t USD); D án đầu tư h tng khu công nghip, đô th và dch v (3.900 t đồng); Khu Công nghip Hoàng Mai 2 (1.500 t đồng).

Lũy kế đến nay, Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghip tnh Ngh An đã thu hút được 199 d án (trong đó có 34 d án FDI vi tng vn đầu tư đăng ký 1,507 t USD và 167 d án trong nước, vi tng vn đăng ký đầu tư 38.685,24 t đồng).

Cảng Cửa Lò trong Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

 

Riêng trong quý 1/2018, D án đầu tư khu công nghip WHA Hemaraj Ngh An - mt trong s các d án ln được Ban Qun lý Khu Kinh tế Đông Nam cp mi trong năm 2017 đã được khi công ti Khu Kinh tế Đông Nam, trong khuôn kh Hi ngh gp mt các nhà đầu tư Ngh An ln th 10.

D án có tng mc đầu tư khong 22.000 t đồng (tương đương 1 t đô la M), quy mô trên 3.200ha, được đầu tư xây dng ti địa bàn các huyn Nghi Lc, Din Châu - Khu Kinh tế Đông Nam, tnh Ngh An.

Đây là mt tín hiu vui d báo mt năm gt hái nhiu thành công ti Khu Kinh tế Đông Nam và khu công nghip trên địa bàn tnh Ngh An.

Hin nay, Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghip Ngh An có 97 d án đi vào hot động sn xut, kinh doanh. Năm 2017, các doanh nghip trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghip hot động sn xut, kinh doanh tương đối n định và tăng trưởng cao, vi các ch tiêu cơ bn đạt được trong năm 2017: Giá tr sn xut công nghip đạt 16.325,01 t đồng, tăng 42,03% so vi cùng k năm 2016; doanh thu thc hin đạt 22.083,26 t đồng, tăng 58,0% so vi cùng k năm 2016; xut khu đạt 2.387,39 t đồng, tăng 18,54% so vi cùng k năm 2016; np ngân sách nhà nước đạt 1.298,72 t đồng, tăng 37,06% so vi cùng k năm 2016; gii quyết vic làm cho 18.218 lao động, tăng 865 lao động so vi cùng k năm 2016; thu nhp bình quân ca người lao động đạt 5,7 triu đồng/người/tháng, tăng 11,2% so vi cùng k năm 2016.

Hướng ti mc tiêu tr thành khu kinh tế đa ngành, đa chc năng

Năm 2017, Ban Qun lý đã tp trung mi ngun lc để đẩy nhanh tiến độ thi công cơ s h tng (đường, đin, nước thi, nhà xã hi...) trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghip.

Đặc bit trin khai xây dng h tng đồng b, hin đại đối vi mt s d án ln như: D án khu công nghip, đô th và dch v VSIP Ngh An, Khu Công nghip WHA Hemaraj 1 Ngh An, bước đầu đáp ng nhu cu thu hút các d án đầu tư th cp vào các khu công nghip trên. Nhiu d án đi vào hot động đã phát huy hiu qu cao, đóng góp khong 10% tng thu ngân sách trên địa bàn tnh.

Đây là tin đề để Khu Kinh tế Đông Nam Ngh An hướng ti mc tiêu tr thành khu kinh tế đa ngành, đa chc năng, trng tâm là công nghip cơ khí, đin t, công ngh thông tin, chế to ô tô, thiết b công ngh cao…

Hin nay, Ban Qun lý Khu Kinh tế Đông Nam Ngh An đang c gng huy động mi ngun lc để đẩy nhanh tiến độ xây dng h tng trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghip theo hướng đồng b, hin đại.

Tp trung thu hút đầu tư vào khu công nghip, đô th và dch v VSIP Ngh An, Khu Công nghip Hemaraj, Khu Công nghip Hoàng Mai 1, Khu Công nghip Đông Hi, Khu Công nghip Nghĩa Đàn. Thu hút d án đầu tư h tng các Khu Công nghip Hoàng Mai 2, Khu Công nghip Sông Dinh, Khu Công nghip Tri L. Xây dng Cm cng Quc tế Ca Lò, Cng bin Đông Hi sm đi vào hot động.

Năm 2018, Tnh phn đấu thu hút 25-30 d án vào Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghip, vi tng vn đầu tư đăng ký đạt 13.000-15.000 t đồng; tng ngun vn đầu tư h tng khu Kinh tế, khu công nghip đạt khong 2.374,55 t đồng (trong đó vn ngân sách nhà nước 71 t đồng, vn doanh nghip khong 2.303,55 t đồng); giá tr sn xut công nghip, dch v đạt khong 16.000 - 18.000 t đồng; kim ngch xut khu đạt khong 2.500-3.000 t đồng; thu ngân sách nhà nước đạt khong 1.300-1.500 t đồng; gii quyết vic làm cho khong 19.500-20.000 lao động./.

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan