Cập nhật ngày 09/07/2015 - 23:24:56

           

2016-2020: Hướng tới mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015 vào chiều ngày 08/7 tại Hà Nội.

889 xã đã đt chun nông thôn mi

Theo Báo cáo Kết qu thc hin Chương trình Mc tiêu Quc gia Xây dng Nông thôn mi 06 tháng đu năm 2015 ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn, phong trào xây dng nông thôn mi tiếp tc được đy mnh trên khp c nước.

So vi cui năm 2014, đến hết tháng 05/2015, bình quân tiêu chí/xã ca c nước tăng 0,82 tiêu chí. D kiến đến hết năm 2015, s có khong 1.700 xã đt chun nông thôn mi, đt mc tiêu 20% xã đt chun đã đ ra.

Đến nay, c nước có 889 xã đã được công nhn đt chun nông thôn mi, t l xã đt chun cao nht là vùng Đông Nam B (21,82%) và thp nht là min núi phía Bc (2,54%). Có 05 huyn 04 tnh, thành ph được công nhn đt chun nông thôn mi, bao gm: Xuân Lc, Long Khánh (Đng Nai); Đông Triu (Qung Ninh); C Chi (TP. H Chí Minh), Hi Hu (tnh Nam Đnh).

Bên cnh đó, nhiu cơ chế chính sách ca các đa phương đã phát huy tác dng, nht là h tr lãi sut, nâng mc cho vay đ trin khai các d án xây dng nông thôn mi.

Đã xut hin mt s mô hình mi, hiu qu trong trin khai thc hin Chương trình, như: chuyn đi din tích ven bin đ nuôi tôm ca tnh Nam Đnh; mô hình mi làng mt sn phm (OCOP) ca tnh Qung Ninh; phát trin sn xut nông nghip công ngh cao trên vùng cát ven bin ca tnh Hà Tĩnh; chương trình h tr nuôi bò đ xóa nghèo cho đng bào dân tc thiu s ca tnh Thái Nguyên...

Song, hn chế còn không ít

Ti cuc hp, Phó Th tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ch đo Trung ương Chương trình Mc tiêu Quc gia Xây dng Nông thôn mi, cũng đã ch rõ mt s tn ti, hn chế trong phong trào xây dng nông thôn mi, như: Hin nay, vn còn có tnh chưa có xã nào đt nông thôn mi đ làm mô hình nhân rng và to nim tin cho người dân. Trong s 11 xã được Trung ương chn làm đim v xây dng nông thôn mi, đến nay vn có xã chưa đt. Mt s vùng đt tiêu chí nông thôn mi còn thp, đc bit là nhng vùng khó khăn v điu kin sn xut, điu kin t nhiên…

Th trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Trn Thanh Nam cũng cho biết, tuy có nhiu bước tiến, nhưng tình trng n đng trong xây dng nông thôn mi vn còn khá ph biến, nht là các xã trong din phn đu đt chun vào năm 2015. Do chưa ch đng cân đi ngun lc hoc không tính toán k lưỡng, nên không ít nơi mt kh năng cân đi, đ n đng kéo dài, như ti Yên Bái, Ngh An...

Thu nhp ca nông dân nhiu vùng gim đáng k do tác đng ca vic tiêu th sn phm khó khăn, giá xut khu mt s nông sn chính gim mnh; làm gim thu nhp, nh hưởng đến đi sng và xây dng, phát trin bn vng nông thôn mi.

Hu hết các đa phương còn b đng trong vic kin toàn b máy văn phòng điu phi nông thôn mi cp tnh, huyn.

Thưởng 30 t đng cho tnh xây dng nông thôn mi xut sc

Trong 6 tháng cui năm 2015,  Phó Th tướng Vũ Văn Ninh yêu cu tiếp tc trin khai thc hin các nhim v trng tâm trong chương trình công tác ca Ban Ch đo, hướng vào nghiên cu, đ xut cơ chế, chính sách, gii pháp đy nhanh tiến đ, cht lượng xây dng nông thôn mi các vùng khó khăn, nht là đi vi 5 tnh còn “trng” xã nông thôn mi.

Cùng vi đó nhân rng các mô hình hiu qu và cơ chế, chính sách, to chuyn biến mnh m v môi trường nông thôn; các gii pháp to đng lc cho các xã đã đt chun tiếp tc phn đu xây dng nông thôn mi; hoàn thin kế hoch trung hn 2016-2020 trình Th tướng Chính ph phê duyt...

Ban Ch đo s tiếp tc nghiên cu, đ xut cơ chế, chính sách, gii pháp đy nhanh tiến đ, cht lượng xây dng nông thôn mi các vùng khó khăn; gii pháp to đng lc cho các xã đã đt chun tiếp tc phn đu xây dng nông thôn mi; hoàn thin kế hoch trung hn 2016-2020 trình Th tướng Chính ph phê duyt; sa đi b sung b tiêu chí; ch th v tiếp tc nâng cao cht lượng các tiêu chí đi vi các xã sau khi đt chun.

Bên cnh đó, Phó Th tướng cũng yêu cu Ban Ch đo sm hoàn thành kế hoch tng kết phong trào xây dng nông thôn mi giai đon 2011-2015; phương án khen thưởng các b, ngành, đoàn th Trung ương và đa phương có thành tích xut sc trong xây dng nông thôn mi nhân dp sơ kết giai đon 2010-2015 trình Th tướng Chính ph xem xét, phê duyt…

Đi vi kế hoch trung hn thc hin Chương trình Mc tiêu Quc gia Xây dng Nông thôn mi giai đon 2016-2020, Phó Th tướng Vũ Văn Ninh yêu cu phn đu có 50% s xã đt chun; mi tnh, thành ph trc thuc Trung ương có ít nht 1 huyn đt chun.

Đng thi, 5 năm ti, s cơ bn hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ng yêu cu phát trin sn xut và đi sng ca cư dân nông thôn.

Trưởng Ban Ch đo Trung ương Chương trình cũng nhn mnh: “Đ đt được mc tiêu 50% s xã đt tiêu chí nông thôn mi trong giai đon tiếp theo là điu hết sc khó khăn, bi nhng xã có “lc” thì đã đt được trong s 20% ti đây ri. Mi phn trăm tiếp theo đòi hi s n lc ca tng thành viên Ban Ch đo cho ti lãnh đo đa phương tng xã, huyn”.

Theo chương trình công tác ca Ban Ch đo, trong 6 tháng cui năm, công tác sơ kết 5 năm thc hin chương trình (2010-2015) được đc bit lưu ý.

D kiến, c nước s la chn 10 tnh có thành tích xut sc nht trong xây dng nông thôn mi đt ít nht 3 yếu t: Có mc tăng cao v các tiêu chí; có nhiu chính sách, cách làm sáng to có nh hưởng đến các vùng; có t l xã, huyn đt chun cao. Nhng tnh này s được Ban Ch đo đ ngh Ch tch nước tng Huân chương Lao đng và thưởng 30 t bng giá tr công trình.

Nhng huyn đt chun nông thôn mi được đ ngh Chính ph tng C thi đua và thưởng 10 t đng bng giá tr công trình.

Tt c các xã đt chun nông thôn mi (d kiến khong 1.800 xã) đu được đ ngh Th tướng Chính ph tng Bng khen và thưởng bng giá tr công trình (tr 27 xã đã được khen thưởng dp sơ kết tháng 5/2014).

Khong 460 xã thuc din khó khăn, nhưng đã đt được trên 10 tiêu chí s được Th tướng Chính ph khen thưởng 500 triu đng/xã.

D kiến tng kinh phí khen thưởng khong 2.383 t đng./.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan