Cập nhật ngày 28/08/2015 - 14:39:41

           

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 08 tháng giảm 4,8% so với cùng kỳ

- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 08 tháng đầu năm 2015 đạt 19,31 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhóm mt hàng ch lc st gim mnh

08 tháng năm 2015, giá tr xut khu các mt hàng nông sn chính ước đt 9,18 t USD, gim 7,7% so vi cùng kỳ năm 2014, đáng chú ý là gim rt mnh các mt hàng, như: cà phê (33,1%), go (13,1%) và cao su (10,2%).

Trong đó, xut khu cà phê trong tháng 08 năm 2015 ước đt 87 nghìn tn vi giá tr đt 175 triu USD, đưa khi lượng xut khu cà phê 08 tháng đu năm 2015 ước đt 874 nghìn tn vi tng giá tr 1,79 t USD, gim 32,7% v khi lượng và gim 33,1% v giá tr so cùng kỳ năm 2014. Giá cà phê xut khu bình quân 08 tháng đu năm 2015 đt 2.060 USD/tn, tăng 0,23% so vi cùng kỳ năm 2014.

Đc và Hoa Kỳ tiếp tc là hai th trường tiêu th cà phê ln nht ca Vit Nam trong 07 tháng đu năm 2015 vi th phn ln lượt là 14,9% và 11,28%. Giá tr xut khu cà phê trong 07 tháng đu năm 2015 10 th trường chính ca Vit Nam đu gim so vi cùng kỳ năm 2014.

Hai mt hàng nông sn ch lc st gim mnh tiếp theo là go và cao su: Khi lượng go xut khu tháng 08 năm 2015 ước đt 505 nghìn tn vi giá tr đt 228 triu USD, đưa khi lượng xut khu go 08 tháng đu năm 2015 ước đt 4,09 triu tn và 1,76 t USD, gim 8,6% v khi lượng và gim 13,1% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2014. Giá go xut khu bình quân 07 tháng đu năm 2015 đt 429,07 USD/tn, gim 5,33% so vi cùng kỳ năm 2014. Mc dù, Trung Quc vn là th trường nhp khu go ln nht ca Vit Nam, song 07 tháng đu năm 2015 xut khu go sang th trường này có xu hướng gim so vi cùng kỳ năm 2014 (gim 7,2% v khi lượng và gim 12,46% v giá tr).

Đi vi mt hàng cao su, khi lượng xut khu tháng 08 năm 2015 đt 111 nghìn tn vi giá tr 159 triu USD, vi ước tính này 08 tháng đu năm 2015 xut khu cao su đt 632 nghìn tn, giá tr đt 922 triu USD, tăng 11,2% v khi lượng nhưng gim 10,2% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2014. Giá cao su xut khu bình quân 07 tháng đu năm 2015 đt 1.462 USD/tn, gim 20,19% so vi cùng kỳ năm 2014. Trung Quc, Malaysia và n Đ vn duy trì là 3 th trường tiêu th cao su ln nht ca Vit Nam trong 7 tháng đu năm 2015, chiếm 72% th phn.

Cùng khó khăn như các mt hàng nông sn chính, giá tr xut khu thu sn tháng 08 ước đt 554 triu USD, đưa giá tr xut khu 08 tháng đu năm 2015 đt 4,13 t USD, gim 17,5% so vi cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ vn là th trường nhp khu hàng đu ca thy sn Vit Nam, chiếm 19,21% tng giá tr xut khu. Trong 07 tháng đu năm 2015, xut khu thy sn sang th trường này đt 687,16 triu USD, gim 29,39% so vi cùng kỳ năm 2014. Xut khu sang th trường Nht Bn và Hàn Quc cũng gim đáng k vi mc gim ln lượt là 10,56% và 10,45%.

Xut khu nhóm mt hàng “th yếu” vn tăng

Khi lượng ht điu xut khu tháng 08 năm 2015 ước đt 29 nghìn tn vi giá tr 212 triu USD, đưa khi lượng xut khu 08 tháng đu năm 2015 đt 214 nghìn tn vi 1,55 t USD, tăng 8,4% v khi lượng và tăng 22% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2014. Giá ht điu xut khu bình quân 07 tháng đu năm 2015 đt 7.274 USD/tn, tăng 12,94% so vi cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quc vn duy trì là 3 th trường nhp khu điu ln nht ca Vit Nam chiếm ln lượt 36,55%, 12,43% và 11,95% tng giá tr xut khu. Các th trường có giá tr tăng mnh là Đc (98,16%), Thái Lan (47,54%), Hoa Kỳ (44,54%) và Hà Lan (38,21%)...

Khi lượng tiêu xut khu tháng 08 năm 2015 ước đt 7 nghìn tn, vi giá tr đt 72 triu USD, đưa khi lượng xut khu tiêu 08 tháng đu năm 2015 lên 104 nghìn tn vi giá tr 978 triu USD, gim 21,7% v khi lượng và gim 1% v giá tr. Giá tiêu xut khu bình quân 07 tháng đu năm 2015 đt 9.373 USD/tn, tăng 28,11% so vi cùng kỳ năm 2014. Các th trường xut khu tiêu ln nht ca Vit Nam là Hoa Kỳ, các Tiu vương quc Rp Thng Nht và Singapore vi 38,86% th phn. Các th trường có giá tr tăng mnh là Đc (46,22%), Hàn Quc (67,57%), và Thái Lan (38,11%).

Khi lượng xut khu sn và các sn phm t sn trong tháng 08 năm 2015 ước đt 194 nghìn tn, vi giá tr đt 77 triu USD đưa tng khi lượng xut khu mt hàng này 08 tháng đu năm 2015 đt 3,05 triu tn vi giá tr 951 triu USD, tăng 29,6% v khi lượng và tăng 26% v giá tr so cùng kỳ năm 2014. Trong 07 tháng đu năm 2015, Trung Quc vn là th trường nhp khu chính chiếm ti 89,31% th phn, tăng 41,47% v khi lượng và tăng 36,26% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2014. Các th trường có tc đ tăng trưởng mnh nht là Nht Bn (hơn 2 ln) và Đài Loan (65,83%).

Bên cnh đó, các mt hàng lâm sn vn duy trì được đà tăng trưởng n đnh. Giá tr xut khu g và các sn phm g tháng 8 năm 2015 ước đt 556 triu USD, đưa giá tr xut khu 8 tháng đu năm 2015 đt 4,3 t USD, tăng 8,5% so vi cùng kỳ năm 2014. Hoa Kỳ, Nht Bn và Trung Quc là 3 th trường nhp khu ln nht ca Vit Nam trong 07 tháng đu năm 2015, chiếm 66,84% tng giá tr xut khu. Các th trường có giá tr tăng mnh là Hng Kong (Trung Quc): 33,11%; Hoa Kỳ: 19,22% và Đc: 10,32%./.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan