Cập nhật ngày 21/09/2015 - 17:54:02

           

Năm 2015, xuất khẩu hạt điều có thể đạt hơn 300.000 tấn

- Trái ngược với bức tranh ảm đạm nói chung của nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu, ngành điều có phần khởi sắc hơn khi tăng cả lượng lẫn giá trị. Xuất khẩu điều trong 08 tháng đầu năm 2015 đạt 215.000 tấn nhân điều các loại đạt 1,564 tỷ USD, tăng 22,6% về trị giá và tăng 9,6% về lượng.

Theo s liu ca Tng cc Hi quan, khi lượng ht điu xut khu tháng 08 năm 2015 đt 29.000 tn vi giá tr 212 triu USD, đưa khi lượng xut khu 08 tháng đu năm 2015 đt 215.000 tn vi 1,564 t USD, tăng 22,6% v tr giá và tăng 9,6% v lượng.

Ông Nguyn Đc Thanh, Ch tch Hip hi Điu Vit Nam (Vinacas) cho biết, xut khu điu đang có mc tăng trưởng khá tt, vi đà này, c năm 2015 có th đt hơn 300.000 tn vi tr giá 2,25 t USD, ít nht cũng bng năm 2014. Nếu tính thêm nhng sn phm chế biến sâu t ht điu hay du ht điu thì kim ngch xut khu c ngành điu vào khong 2,5 t USD (Phan Thu, 2015).

Th trường xut khu ln nht vn là M vi mc tăng trưởng tt trên 10%, chiếm th phn 33%. Nguyên nhân là do giá ht hnh nhân M rt cao so vi các năm trước nên người tiêu dùng M đang tích cc chuyn qua ăn ht điu vi giá cnh tranh hơn.

Tiếp đến là th trường châu Âu, trong đó có Hà Lan và Anh bi đng Euro gi giá.

K t khi có chương trình thâm canh, ghép ci to vườn điu do Vinacas khi xướng, sau đó được B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Cao Đc Phát ch đo quyết lit thc hin nhân rng, đã giúp năng sut, cht lượng ht điu Vit Nam đi lên trông thy.

Ch tch Vinacas cũng khng đnh, thương hiu điu Vit Nam cũng được M, châu Âu, Trung Quc đánh giá rt cao.

Tuy nhiên, Vinacas d báo, do thiếu nguyên liu sn lượng điu xut khu nhng tháng cui năm có th st gim.

Hin các doanh nghip chế biến xut khu điu đang gp khó khăn v nguyên liu vì không rơi vào v thu hoch, đng thi giá thu mua nguyên liu t châu Phi cũng tăng cao, t 1.000 USD/tn hi đu năm 2015 lên 1.300 USD - 1.400 USD/tn hin ti.

Chính vì vy, 50% nhà máy chế biến điu nh ti Bình Phước, Đng Nai (còn gi là các lò tr) hết nguyên liu dn đến nhiu cơ s phi đóng ca. Vi giá này, các nhà máy và doanh nghip không th cân đi nhp và xut khu. Đc bit, do vic phá giá đng Nhân dân t ca Trung Quc cũng là nguyên nhân gây khó cho xut khu điu.

Đ h tr ngành điu tiếp tc phát trin, Vinacas đã đ xut B Nông nghip và Phát trin nông thôn xem xét thông qua ch trương thành lp Qu h tr liên kết sn xut và xut khu điu.

Ông Thanh cho biết, đến nay, đ xut này đã được B Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Công Thương và doanh nghip ng h. Hip hi đang tham kho đ án ca lúa go và cà phê đ hoàn thin.

Theo đ xut ca Hip hi, Qu h tr được thành lp vi 4 ngun thu: H tr ca Nhà nước, phn thu trên đu tn xut khu ca tt c doanh nghip chế biến xut khu điu, ngun tài tr và ngun thu khác.

V nhim v chi: 70% kinh phí ca qu dùng h tr chương trình thâm canh ci to vườn điu và nghiên cu ging, h tr nông dân trng điu; 30% còn li chi cho vic nghiên cu hoàn thin quy trình công ngh, chế to thiết b chế biến điu, nâng cao cht lượng sn phm và an toàn v sinh thc phm trong khâu chế biến; xúc tiến thương mi và phát trin th trường trong nước.

Qu s có ban điu hành và quy chế qun lý riêng theo đúng quy đnh pháp lut./.

Tài liu tham kho:

Phan Thu (2015). Xut khu điu li ngược dòng, truy cp t http://www.baohaiquan.vn/Pages/Xuat-khau-dieu-loi-nguoc-dong.aspx

 

 

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan