Cập nhật ngày 27/11/2015 - 16:23:42

           

Tháng 11/2015: Xuất khẩu nông sản tiếp tục giảm 1,9%

- Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thường xuyên trong đà sụt giảm.

 Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11 của cả nước ước đạt 2,57 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu toàn ngành trong 11 tháng đạt 27,41 tỷ USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014.  

Trong s đó, giá tr xut khu các mt hàng nông sn chính ước đt 12,74 t USD, gim 4% so vi cùng kỳ năm 2014; giá tr xut khu thu sn ước đt 6,01 t USD, gim 16,4% so vi cùng kỳ năm 2014.

Theo con s thng kê, hu hết các mt hàng xut khu ca ngành nông nghip đng lot gim, thm chí nhng ngành có thế mnh trong xut khu t trước đến nay.

Mt hàng gim mnh nht là cà phê vi 27,7% v khi lượng và gim 30,2% v giá tr so cùng kỳ năm 2014. C th, tháng 11 xut khu cà phê ước đt 85.000 tn vi giá tr đt 162 triu USD, đưa khi lượng xut khu cà phê 11 tháng đu năm ước đt 1,13 triu tn vi tng giá tr 2,3 t USD.

Mt hàng go tiếp tc đà st gim, khi lượng go xut khu tháng 11 ước đt 885.000 tn vi giá tr đt 372 triu USD, đưa khi lượng xut khu go 11 tháng đu năm ước đt 6,24 triu tn và 2,65 t USD, tăng 3,6% v khi lượng nhưng gim 4,9% v giá tr so vi cùng kỳ năm 2014.

 Trong các loi nông sn, đin hình có tiêu, ht điu, sn và các sn phm t sn có kim ngch xut khu tăng tt, vi mc t 2,8% đến 19%.

Ngành thy sn cũng rơi vào tình trng tương t vi giá tr xut khu thy sn tháng 11 ước đt 593 triu USD, đưa giá tr xut khu 11 tháng qua đt 6,01 t USD, gim đến 16,4% so vi cùng kỳ năm 2014.

Duy ch có giá tr xut khu các mt hàng lâm sn chính ước đt gn 6,4 t USD, tăng 8,2% so vi cùng kỳ năm 2014.

Theo đi din Cc chế biến, Thương mi nông lâm thy sn và Ngh mui, B Nông nghip và Phát trin nông thôn nhn đnh: vi tiến đ xut khu “ì ch” như hin nay, d kiến kế hoch xut khu ca ngành c năm 2015 ch đt khong 95% so vi mc tiêu đ ra. Trong đó, nhóm hàng nông sn chính đt dưới 90%, còn các mt hàng g và thy sn có th đt trên 90%.

Đ tháo g nhng khó khăn, trong thi gian ti B Nông nghip và Phát trin nông thôn s t chc mt s đoàn xúc tiến thương mi mt s nước, tiếp tc đàm phán m ca th trường đi vi mt s nông sn như thanh long vào Nht Bn, tht gà vào Nga... B cũng s rà soát các th trường tim năng đ ch đng các bin pháp thúc đy m ca th trường, đy mnh xut khu ra các nước tiên tiến... /.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan