Cập nhật ngày 04/12/2015 - 16:32:53

           

Cần xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, buôn bán mặt hàng phân bón giả

- Theo TW Hiệp hội Phân bón Việt Nam, hơn 10 năm qua, tình hình sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng vẫn tiềm tàng với mức độ ngày càng phức tạp, tinh vi hơn, gây thiệt hại 02 tỷ USD cho nông sản Việt Nam mỗi năm.

Lon th trường phân bón

Phân bón là vt tư quan trng, chiếm 50%-70% chi phí sn xut và quyết đnh đến 40% năng sut cây trng. Theo s liu ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn, hin th trường phân bón Vit Nam đang có khong hơn 7.000 chng loi, như: phân hóa hc, phân hu cơ, phân vi lượng… Trong đó, các cơ quan chc năng ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn đang qun lý gn 5.300 loi phân bón đã có trong danh mc chính thc (phân hu cơ). Còn B Công Thương đã cp giy hp chun, hp quy cho gn 1.000 loi (phân bón vô cơ). Ngoài ra, ti th trường vn đang lưu hành nhng loi phân bón truyn thng nm ngoài danh mc ước tính cũng gn 1.000 thương hiu.

Đánh giá v vn đ qun lý phân bón ca nước ta, trong phiên tho lun v kết qu thc hin kế hoch phát trin kinh tế-xã hi năm 2015 và kế hoch phát trin kinh tế-xã hi năm 2016 kỳ hp th X Quc hi khóa XIII din ra sáng 02/11/2015, TS. Nguyn S Cương, đi biu Quc hi tnh Ninh Thun, cho rng, Vit Nam có quá nhiu loi phân bón, trong khi các quc gia có t trng nông nghip khá ln ch s dng 20-30 loi, ngay như Thái Lan cũng ch có 100 loi phân bón. Do đó, rt khó cho qun lý, sn xut, kinh doanh.

Hơn na, trong “ma trn” sn phm phân bón đang lưu hành trên th trường hin nay vic hướng dn nông dân la chn được các sn phm cht lượng cũng là mt vic hết sc khó khăn. T đây, cũng dn đến vic sn xut phân bón gi, phân bón nhái và gi mo thương hiu tràn lan. Ph biến là nhng loi phân kém cht lượng ti mc ch còn 10%-30% hàm lượng theo đăng ký và công b. Hip hi Phân bón Vit Nam cho rng, phi có đến 80% s doanh nghip sn xut bng công ngh lc hu nên khó đm bo cht lượng.

Mc dù, vic t chc qun lý, sn xut kinh doanh doanh phân bón và chng phân bón gi, phân bón kém cht lượng, phân bón nhái nhãn mác đã được Nhà nước quan tâm và có nhiu ch đo quyết lit. Song báo cáo ca TW Hip hi Phân bón Vit Nam, cho biết, hơn 10 năm qua th trường phân bón vn chưa được ci thin, tình hình sn xut trá hình tinh vi hơn đã gây thit hi ln cho nông dân và c nn kinh tế, mi năm làm thit hi 02 t USD.

Chánh Thanh tra B Nông nghip và Phát trin nông thôn Nguyn Văn Vit cho biết, s v bt gi vi phm kinh doanh phân bón gi, kém cht lượng mi năm mt cao, song vic x lý chưa tht nghiêm minh, khi t hình s quá thp (ch 0,3%) nên không đ sc răn đe.

“Có nhng đt kim tra cht lượng phân bón trên th trường, phát hin có đến gn 50% s mu phân bón không đt ch tiêu cht lượng như đăng ký và công b trên bao bì”, ông Vit cho biết (Ngân Anh, 2015).

Cũng theo ông Nguyn Văn Cn, Chánh văn phòng thường trc Ban ch đo 398 Quc gia "Các cuc kim tra, thanh tra tăng lên song s v x pht vn ít. Nếu nói văn bn quy phm pháp lut chưa đ chế tài răn đe thì chưa phi bi ngay trong các quy đnh v vi phm cht lượng, nhãn mác, bao bì đu có th quy ra tr giá sn phm và có th căn c vào đó đ x pht. Vn đ là chúng ta chưa kiên quyết, lc lượng chưa thc s vào cuc, các đa phương chưa vào cuc" (Lê Sơn, 2015).

Sn xut, buôn bán phân bón gi cn x lý hình s

Trước thc trng này, ti Cuc hp v các gii pháp chng hàng gi, kém cht lượng đi vi các mt hàng phân bón, thuc bo v thc vt, thuc thuc y, thc ăn chăn nuôi và các cht đc hi dùng trong chế biến thc phm, nông nghip, chiu ngày 02/12/2015, y viên B Chính tr, Phó Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc, Trưởng Ban ch đo 389 quc gia cho rng, tình hình phân bón gi và kém cht lượng... din biến phc tp có nguyên nhân do mt s b, ngành, đa phương chưa thc s vào cuc, chưa quan tâm ch đo, chưa da vào dân đ phát hin, lên án các hành vi vi phm... Thm chí, vì li ích cc b, mt s cá nhân, t chc đã tiếp tay, bao che vi phm, cn phi x lý nghiêm đ răn đe, giáo dc.

Phó Th tướng yêu cu phi ngăn chn và kim soát hiu qu, kp thi; x lý hình s nếu đ yếu t cu thành ti phm, đóng ca cơ s sn xut, kinh doanh nếu vi phm nghiêm trng; đ cao trách nhim người đng đu cơ quan, đa phương nếu đ xy ra tình trng này. Các ngành, đa phương cn t chc các đt cao đim kim tra, đánh trúng, đánh mnh vào các đi tượng sn xut, buôn bán mt hàng này. Các v vic ni cm, cn x lý nghiêm, tuyên truyn công khai đ răn đe, ngăn chn kp thi, hiu qu. Đng thi, nghiên cu, b sung hoàn thin chính sách, pháp lut trong lĩnh vc này.

"Nếu doanh nghip, cơ s nào không có giy phép, có giy phép nhưng không đ điu kin phi sm đóng ca. Phi lp li trt t trong sn xut, kinh doanh phân bón"  Phó Th tướng nhn mnh./.

Tài liu tham kho:

1. Ngân Anh (2015). Phân bón gi làm kh nông dân, truy cp t http://www.nhandan.com.vn/kinhte/nhan-dinh/item/27864002-phan-bon-gia-lam-kho-nong-dan.html

2. Lê Sơn (2015). Dp phân bón gi, hàng kém cht lượng - đòi hi cp bách ca nhân dân, truy cp t http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Dep-phan-bon-gia-hang-kem-chat-luong-doi-hoi-cap-bach-cua-nhan-dan/242873.vgp

 

 

 

 

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan