Cập nhật ngày 14/07/2016 - 09:14:34

           

Sở Kế hoạch Và Đầu tư Cần Thơ:

Đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm làm động lực phát triển

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ năm 2015 vừa qua đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu tổng hợp, kịp thời nắm bắt, cập nhật thông tin, các quy định mới ban hành, được cụ thể hóa bằng những hoạt động, như: giúp UBND thành phố chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Kế hoạch kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ.

 

Ông Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ

Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc cùng các Tổ chức đoàn thể Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệt huyết, đoàn kết, thống nhất trong việc đề ra những chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức họp giao ban định kỳ, bàn bạc cụ thể từng vấn đề đi đến thống nhất trong điều hành, thực hiện; thể hiện được tính tiên phong gương mẫu trong chấp hành Nghị quyết; gương mẫu trong lối sống, trong sinh hoạt luôn gần gũi với cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.

Giáo dục, nâng cao nhận thức và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ trọng tâm, là biện pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tại cơ quan và từng bước đi vào chiều sâu.

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nguyên tác tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và tập trung củng cố công tác tổ chức quần chúng trong đơn vị hoạt động có hiệu quả; chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức.

Tập thể cán bộ nhân viên


Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2016 như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và công chức; kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng nhằm định hướng, giáo dục cho phù hợp; xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước.

Hai là, làm tốt nhiệm vụ tham mưu trong triển khai nhiệm vụ kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, các cấp lãnh đạo của thành phố về tăng cường quản lý đầu tư, huy động và cân đối nguồn vốn nhà nước, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án để kịp hoàn thành, khởi công mới đúng kế hoạch đề ra.

Ba là, sắp xếp bộ máy của Sở theo hướng tập trung, quản lý đa ngành, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của địa phương theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT – BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội Vụ. Phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục nhanh những hạn chế, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển để thành phố Cần Thơ đáp ứng đủ các tiêu chí đô thị loại I. Ưu tiên cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, cấp nước sạch nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng xã nông thôn mới, giao thông, giảm nghèo.

Bốn là, lập trình phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, danh mục các dự án trọng điểm đầu tư bằng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách; Đề án đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2016 – 2020. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án đảm bảo khả thi hiệu quả và tiết kiệm nguồn vốn đầu tư; tham mưu sắp xếp, củng cố chất lượng hoạt động của các Ban quản lý đầu tư xây dựng cấp thành phố, cấp huyện; Rà soát chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án có khả năng kêu gọi đầu tư, tập trung vốn cho các dự án hoàn thành năm 2015 và các dự án chuyển tiếp đưa vào khai thác sử dụng đúng theo quyết định phê duyệt.

Năm là, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản dưới sự giám sát của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố, kiểm tra của Ủy ban nhân dân thành phố để tránh đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc, kéo dài thời gian, tiến độ thực hiện dự án. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và phục vụ tốt cho công tác thẩm định, tham mưu đề xuất hiệu quả.

Sáu là, Thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng, trống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nội bộ Đảng và công chức.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong cơ quan, nhất là cải cách về thủ tục hành chính; áp dụng công tác quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001: 2008 một cách hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý những công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Tám là, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2015; quy chế dân chủ ở cơ quan. Xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa, văn minh, an toàn; thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với tám tiêu chí này, chúng tôi tin tưởng rằng, với nhiệm vụ cụ thể Sở KH&ĐT thành phố Cần Thơ sẽ gặt hái được công quả tốt đẹp. 

Xuân Hoài
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan