Cập nhật ngày 14/07/2016 - 16:41:50

           

Hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

- Từ ngày 10/08/2016, Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chi tiết Điều 4, Nghị định 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa sẽ có hiệu lực thi hành.

Thông tư này hướng dn v th tc đăng ký chuyn đi cơ cu cây trng t trng lúa sang trng cây hàng năm hoc trng lúa kết hp nuôi trng thy sn trên đt trng lúa.

Tỉnh Long An chuyển đổi một phần đất sản xuất lúa có năng suất thấp, sang cây trồng khác có năng suất, hiệu quả cao hơn.

Theo đó, t chc, h gia đình, cá nhân s dng đt trng lúa hp pháp (người s dng đt) có nhu cu chuyn đi cơ cu cây trng trên đt trng lúa, gi trc tiếp ti y ban nhân dân cp xã 01 Đơn đăng ký chuyn đi cơ cu cây trng trên đt trng lúa theo mu quy đnh.

Trường hp Đơn đăng ký chuyn đi hp l và phù hp vi kế hoch chuyn đi cơ cu cây trng trên đt trng lúa ca xã, trong thi gian 5 ngày làm vic, y ban nhân dân cp xã có ý kiến “Đng ý cho chuyn đi”, đóng du vào Đơn đăng ký, vào s theo dõi và gi li Đơn cho người s dng đt.

Trường hp Đơn đăng ký chuyn đi không hp l, y ban nhân dân cp xã phi hướng dn cho người s dng đt, chnh sa, b sung đơn đăng ký. Trường hp không đng ý cho chuyn đi, y ban nhân dân cp xã phi tr li bng văn bn cho người s dng đt, nêu rõ lý do.

B Nông nghip và Phát trin nông thôn yêu cu Cc Trng trt kim tra vic thc hin chuyn đi cơ cu cây trng trên đt trng lúa các đa phương. Hàng năm, tng hp báo cáo B Nông nghip và Phát trin nông thôn kết qu chuyn đi cơ cu cây trng trên đt trng lúa trong phm vi c nước.

S Nông nghip và Phát trin nông thôn hàng năm, tng hp báo cáo UBND cp tnh và B Nông nghip và Phát trin nông thôn kết qu chuyn đi cơ cu cây trng trên đt trng lúa ca đa phương.

Thông tư này thay thế Thông tư s 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08/11/2013 ca B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn v vic hướng dn vic chuyn đi t đt trng lúa sang trng cây hàng năm, trng lúa kết hp nuôi trng thy sn./.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan