Cập nhật ngày 13/07/2017 - 16:05:28

           

Quý II/2017: Tổng số thu phí sử dụng đường bộ đạt gần 3.443 tỷ đồng

- Đây là con số được đưa ra trong báo cáo tình hình thực hiện công tác quý II/2017 của Bộ Giao thông Vận tải

Cụ thể là, tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước là 3.442,9 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm 2017 (Kế hoạch thu phí sử dụng đường bộ được giao năm 2017 là 6.150 tỷ đồng).

Theo đó, đã chuyển 3.905,4 tỷ đồng trong tổng số 7.106,362 tỷ đồng cho các đơn vị quản lý và bảo trì đường bộ, đạt 54,9% kế hoạch chi cả năm. Đồng thời, đã phân chia 35% Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho các quỹ Bảo trì đường bộ địa phương, với tổng kinh phí là 2.263,3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2017.

Tổng thu từ phí sử dụng đường bộ đạt 56% kế hoạch năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành, đưa vào khai thác 37 cầu và đang tập trung triển khai thi công 07 cầu còn lại của dự án xây dựng cầu treo dân sinh giai đoạn 2 thuộc Chương trình Nhịp cầu yêu thương. Đối với các cầu dân sinh thuộc Chương trình Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông cho vùng dân tộc thiểu số (dự án LRAMP). Đến nay, đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 195/470 cầu đăng ký triển khai trong năm 2017 và đã bắt đầu triển khai thi công 04 cầu.

Đối với các dự án đã hoàn thành, Bộ đang đẩy mạnh hoạt động quyết toán. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã lập, trình quyết toán 65 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, với giá trị 45.367 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch cả năm. Đồng thời, hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 44 dự án với giá trị duyệt 9.380 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch cả năm 2017. Đối với các dự án BOT, BT, đến nay đã chấp thuận quyết toán được 53/58 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Về kế hoạch vốn và kết quả giải ngân. Theo kế hoạch, tổng cộng các nguồn vốn dự kiến giải ngân năm 2017 là 63.575,98 tỷ đồng (bao gồm: 31.616,08 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước, 6.298,83 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ, 5.661,07 tỷ đồng vốn kéo dài kế hoạch 2016 sang thực hiện, giải ngân năm 2017 và 20.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách nhà nước). Tính đến hết quý II/2017, kết quả giải ngân ước đạt 22.757,99 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch năm 2017.

Trong đó: Nguồn vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao (31.616,08 tỷ đồng), ước giải ngân 13.065,99 tỷ đồng, đạt 41,33% kế hoạch; Nguồn vốn trái phiếu chính phủ (6298,83 tỷ đồng) và vốn kéo dài kế hoạch 2016 sang thực hiện, giải ngân năm 2017 (5.661,07 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do vừa được giao vốn trong tháng 5/2017 nên hiện nay chưa giải ngân; Nguồn vốn ngoài ngân sách (20.000 tỷ đồng, giải ngân 9.692 tỷ đồng, đạt 48,46% kế hoạch năm 2017./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan