Cập nhật ngày 01/08/2017 - 17:28:47

           

Tàu kém chất lượng

Trách nhiệm chính thuộc về các doanh nghiệp đóng tàu

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phát biểu như vậy tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 01/08/2017.

Theo Th trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn Vũ Văn Tám, sau gn 3 năm trin khai thc hin, Ngh đnh 67/2014/NĐ-CP đã thc s đi vào cuc sng, đáp ng nguyn vng ca đông đo ngư dân, mang li hiu qu và th hin s quan tâm ca Đng và Nhà nước đi vi ngư dân, đi sng ngư dân được ci thin. Góp phn giúp ngư dân yên tâm bám bin sn xut, tích cc bo v an ninh, ch quyn quc gia trên bin.

Kết qu thc hin, năm 2015, ngân sách nhà nước đã b trí 1.501 t đng ngun vn đu tư, tăng 30,5% so vi năm 2014 (1.150 t đng). Năm 2016, ngân sách nhà nước đã b trí được 949 t đng (gim 22,5% so vi năm 2015), trong đó vn đu tư qua B Nông nghip và Phát trin Nông thôn qun lý 125 t đng, đa phương qun lý 824 t đng.

Đi vi chính sách tín dng, theo báo cáo ca các đa phương, 27/28 tnh, thành ph ven bin đã phê duyt danh sách các ch tàu đ điu kin vay vn đ đóng mi, nâng cp cho 1.948/2.284 tàu, trong đó đóng mi 1.510, đt 66,11 % (tàu v thép và vt liu mi là 768 tàu, chiếm 51%; tàu v g là 742 tàu, chiếm 49%). Đến ngày 31/07/2017 đã có 761 tàu cá đóng mi đi vào hot đng, trong đó có 301 tàu v thép, 53 tàu composite, 407 tàu v g đóng mi và 105 tàu cá nâng cp đi vào hot đng sn xut.

V gii ngân ngun vn vay đóng mi, nâng cp tàu, tính đến ngày 15/07/2017, các Ngân hàng thương mi đã ký hp đng tín dng đ đóng mi, nâng cp 1.005 tàu (880 tàu đóng mi và 125 tàu nâng cp), s tin cam kết cho vay là 9.931 t đng; gii ngân cho vay 9.012 t đng, dư n đt 8.838 t đng, tăng 15,2% so vi 31/12/2016.

Mc dù đt được kết qu nht đnh, theo Th trưởng Vũ Văn Tám, trong quá trình thc hin Ngh đnh 67/2014/NĐ-CP vn còn tn ti nhiu khó khăn, vướng mc. Các hng mc đu tư t ngun vn ngân sách nhà nước cho cng cá, khu neo đu tránh trú bão chưa đng b; ngân sách nhà nước đu tư cho cng cá, khu neo đu tránh trú bão, khu nuôi trng thy sn tp trung còn hn chế.

Thi gian gn đây, đi tàu cá phát trin mnh v s lượng, kích thước và công sut tàu, trong khi kết cu h tng ngh cá (cng cá, khu neo đu) chưa kp thi đáp ng; ngun vn cho duy tu bo dưỡng thp nên hu hết các công trình cơ s h tng ngh cá b xung cp, quá ti.

Bên cnh đó, thi gian đu tiến đ đóng mi tàu cá còn chm. Do ln đu trin khai đóng tàu v thép nên ngư dân còn lúng túng chn cơ s đóng tàu, tư vn thiết kế và công tác giám sát thi công; công tác đăng kim còn thiếu v ngun lc, yếu v trình đ. Mt s tàu v thép ca ngư dân Bình Đnh, Qung Nam, Thanh Hóa, Ninh Thun b r sét nng phn v, máy tàu b hư hng, trang thiết b khai thác, hàng hi như máy dò, hm bo qun, bóng đèn hot đng kém .... gây thit hi cho ngư dân và nh hưởng ln đến chính sách ca Đng và Nhà nước.

Phát biu ch đo Hi ngh, Phó Th tướng Trnh Đình Dũng cho rng bên cnh nhiu kết qu đt được, quá trình trin khai thc hin Ngh đnh 67 còn bc l các hn chế, tn ti c trong ni dung ca Ngh đnh, c trong vic trin khai thc hin.

“Chính sách đu tư chưa đáp ng được yêu cu thc tin đòi hi. Cơ s h tng ngh cá cht lượng thp, thiếu đng b, vic đu tư, nâng cp chưa tương xng, chưa đáp ng yêu cu ca ngư dân”, Phó Th tướng nhn mnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Các chính sách v bo him còn vướng mc, vic thc hin bo him khi có s c còn nhiu khó khăn. Ngoài ra, h thng giám sát tàu cá trên bin còn thiếu, chưa hiu qu, chưa bo đm tt an toàn cho tàu cá.

Đc bit, theo Phó Th tướng Trnh Đình Dũng, hn chế ln nht trong quá trình trin khai Ngh đnh 67 chính là vic mt s tàu v thép ti Bình Đnh và mt s tnh Nam Trung B b hư hng do cht lượng kém, v thép b r sét nng, máy tàu thường xuyên b hư hng, trang thiết b khai thác, hàng hi như máy dò, hm bo qun, bóng đèn b hư hng hoc không hot đng... gây thit hi cho ngư dân và nh hưởng ln đến chính sách ca Đng và Nhà nước.

Phó Th tướng cho rng, có nhiu nguyên nhân ch quan dn đến tình trng này như công tác kim soát cht lượng tàu cá còn nhiu hn chế, t khâu tư vn thiết kế đến t chc thc hin; công tác giám sát thm đnh còn thiếu cht ch trong tt c các khâu; công tác đăng kim còn b buông lng. Tuy nhiên, trách nhim chính phi thuc v các doanh nghip đóng tàu.

“Tàu cá cht lượng hay không là do người đóng tàu, và vai trò ca cơ quan kim tra, giám sát, đăng kim. Người dân không th biết, giám sát cht lượng tàu cá. Do đó, khi xy ra s c, cơ s đóng tàu phi chu trách nhim”, Phó Th tướng khng đnh.

T kinh nghim này, Phó Th tướng Trnh Đình Dũng yêu cu phi tăng tính chuyên nghip, trách nhim ca các đơn v đóng tàu. Cùng vi đó, Phó Th tướng Trnh Đình Dũng yêu cu phi điu tra, x lý nghiêm sai phm ca các t chc, cá nhân trong vic đóng mi, ci to tàu cá; chn chnh công tác đăng kim.

Phó Th tướng đ ngh thi gian ti B Nông nghip và Phát trin nông thôn ch trì phi hp B Tài chính và các b ngành liên quan tp trung vào trin khai nhóm chính sách liên quan đến Ngh đnh 67 đến hết năm 2017. Bên cnh đó, sm khc phc tàu v thép b hư hng trong thi gian va qua; x lý nghiêm các t chc cá nhân có sai phm trong quá trình thc hin Ngh đnh 67, đc bit trong quá trình đóng mi tàu cá, tàu cá không đt cht lượng. Tng hp, rà soát các cơ s đóng tàu mi, nâng cp tàu cá và đưa vào nhưng cơ s đ năng lc thc hin và loi b nhng cơ s đóng mi không đ năng lc. Rà soát li các mu thiết kế mu tàu cá đã được ban hành; tháo g khó khăn trong vic vay vn ca ngư dân, chn chnh công tác đăng kim tàu cá, cn đm bo đúng quy trình, cht lượng sn phm phi do người sn xut quyết đnh.

Phó Th tướng cũng yêu cu B Nông nghip và Phát trin nông thôn, Văn phòng Chính ph tp trung thc hin son tho sa đi, b sung Ngh đnh 67, nhm ban hành trong quý IV/2017 và trin khai thc hin vào 1/1/2018.

Ông  Cao Đc Phát, Phó Trưởng ban Thường trc Ban Kinh tế Trung ương kiến ngh cn xem xét thành lp riêng b máy ch đo v trin khai Ngh đnh 67 nhm thường xuyên ch đo, hướng dn và kp thi đôn đc khi có các tình hung xy ra. Thc hin h tr đ đóng mi và nâng cp tàu cá vi cơ chế linh hot, đng thi h tr đóng thuế, hin đi hóa, nâng cao hiu qu hot đng ca tàu cá; kim tra, rà soát li vic thc hin ch trương v bo him thân tàu và đi vi ngư dân.

Theo Th trưởng Vũ Văn Tám, thi gian ti, B Nông nghip và Phát trin nông thôn s phi hp vi các b, ngành liên quan tham mưu Chính ph ban hành Ngh đnh sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh 67/2014/NĐ-CP. Tng hp, đánh giá vic đóng mi, nâng cp tàu cá ca các đa phương đ có gii pháp điu chnh phân b s lượng tàu cá cho phù hp vi quy hoch chung ca c nước và quy hoch ca đa phương.

B Tài chính kp thi phân b kinh phí b sung cho các đa phương đ thc hin các chính sách ca Ngh đnh. Ngân hàng Nhà nước Vit Nam tiếp tc hướng dn các ngân hàng thương mi trong quá trình cho vay vn tín dng đóng mi, nâng cp tàu cá và vay vn lưu đng phc v sn xut. Kp thi gii quyết khó khăn, vướng mc theo đ ngh ca đa phương và ngư dân.

Đi vi các đa phương, kp thi tháo g khó khăn, vướng mc theo thm quyn; rút kinh nghim sâu sc t s c tàu cá v thép b hư hng, sm khc phc đ đưa tàu vào hot đng. Hướng dn ngư dân duy tu sa cha đnh kỳ đi vi các tàu cá v thép; t chc đào to, tp hun vn hành đi vi các tàu cá v thép và v vt liu mi./.

Thanh Hà
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan