Cập nhật ngày 26/10/2020 - 17:13:45

           

Chia lại cổ phần cho người mới, người cũ: Sao cho phù hợp?

- Chia cổ phần luôn là một bài toán khó và phức tạp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với người cũ, người mới. Chuyện chia lợi nhuận luôn phải đòi hỏi tính công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật.


Chia cổ phần là một chuyện phức tạp đối với doanh nghiệp 

Nguyên tắc chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Việc phân chia lợi nhuận phải được làm một cách công bằng và dựa theo pháp luật. Theo qui khoản 3 điều 4 luật doanh nghiệp 2014 thì cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Cho dù là cổ đông mới hay cổ đông cũ cũng nên chia lợi nhuận cổ phần theo quy định của pháp luật. 

Theo như điều 113 Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định rằng có 2 loại cổ phần chính là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, người mới và người cũ đều được chia như vậy.

Cổ phần ưu đãi sẽ chia làm nhiều cổ phần khác nhau như cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác tuỳ theo công ty quy định. 


Các cổ phần nên được chia công bằng cho các cổ đông

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Như đã nói ở trên các cổ phần sẽ được chia là cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần phổ thông. 

Cổ phần ưu đãi cổ tức thường sẽ cao hơn cổ phần ưu đãi phổ thông, và cổ phần này sẽ được chia đều theo năm. Những cổ đông có trong tay cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được nhận nhiều hơn so với những cổ đông còn lại, bất kể người cũ hay người mới. Mức cổ tức cố định được ghi chi tiết trên cổ phiếu (trái phiếu) của cổ phần ưu đãi cổ tức, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. 

Cổ phần phổ thông

Số tiền mà cổ phần phổ thông nhận được chính là được căn cứ dựa trên số lợi nhuận ròng kinh doanh và một phần số tiền của khoản chi sẽ được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại cho công ty. 

Một số điều kiện chỉ khi đủ thì doanh nghiệp mới có thể chi trả cho các cổ đông có cổ phần phổ thông như là công ty đã đóng đủ tiền thuế và các tiền nghĩa vụ khác dựa trên quy định của pháp luật. Công ty phải trích một phần để lập quỹ cho công ty và chi trả số nợ theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. 

Hình thức chia cổ phần trong công ty như thế nào?

Các cổ đông sẽ nhận được lợi nhuận bằng tiền mặt, cổ phần hoặc vật chất khác theo như điều lệ của công ty và các cổ đông phải được chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp của Đại hội cổ đông thường niên. 

Công ty có trách nhiệm gửi thông báo đển với các cổ đông trong thời hạn 15 ngày trước khi thực hiện công việc trả cổ tức. Thông báo phải có những điều cơ bản như tên công ty, trụ sở chính, mã số doanh nghiệp cũng như số lượng cổ phần của cổ đông, thời điểm và phương thức trả cổ tức. Giấy thông báo bắt buộc phải có họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật. 

Lan Vinh
Tổng hợp
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan