Cập nhật ngày 09/03/2018 - 20:32:22

           

Cá nhân đăng ký mua khối lượng lớn cổ phần CTCP In Khoa học kỹ thuật

- Một cá nhân đã đăng ký mua gần 51% cổ phần của Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật.

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần In khoa học kỹ thuật

I.       Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua

1. Họ và tên: Trịnh Hồng Sơn

2. Ngày sinh: 14/2/1979

3. Số chứng minh thư nhân dân: 037079000025  cấp ngày 20/09/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư

4. Địa chỉ: Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

5. Điện thoại: 0961806944

II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: Công ty Cổ phần In Khoa học kỹ thuật

III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá

1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: không có

2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá: không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 800.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 50.97% vốn điều lệ của công ty

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân: không

VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan

1. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân: 800.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50.97% vốn điều lệ của công ty

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/cá nhân: không

VII. Nguồn vốn thực hiện: nguồn tự có của cá nhân

VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu : Đầu tư tài chính cá nhân

 

Hà nội, ngày 9 tháng 3 năm 2018

Cá nhân đăng ký mua

   Trịnh Hồng Sơn

Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan