Cập nhật ngày 04/09/2015 - 09:26:59

           

Có khoảng 63%-65% doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực phi sản xuất

- Nếu doanh nghiệp chỉ kinh doanh, buôn bán, mà không sản xuất, thì là một điều đáng quan ngại. Bởi, sản xuất là tạo ra của cải vật chất cho xã hội, có vật chất thì mới tạo ra nhiều công ăn việc làm, đảm bảo được giá trị của đồng tiền và tạo nên thực lực của nền kinh tế.

Mới đây, tại cuộc họp giao ban của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cuối tháng 06/2015, Thứ trưởng Đặng Huy Đông đã đưa ra một con số, đó là Việt Nam hiện nay có khoảng 63%-65% doanh nghiệp hoạt động phi sản xuất. Để làm rõ hơn về vấn đề này, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông.


PV:
Xin Th trưởng cho biết, 63%-65% doanh nghip hot đng trong lĩnh vực phi sn xut có gây ra điu bt li gì cho nn kinh tế hay không?

Th trưởng Đng Huy Đông: Cái gì có li thì doanh nghip làm, doanh nghip hot đng vì mc tiêu ti đa hóa li nhun, đây là mt điu hin nhiên. Không có công thc chung hay t l vàng cho sn xut hay phi sn xut đ áp dng cho mi nn kinh tế. Vic xác đnh trng tâm ca nn kinh tế là thương mi hay sn xut ph thuc vào đc trưng ca tng nn kinh tế khác nhau và tng giai đon phát trin khác nhau.

Tuy nhiên, đi vi nước ta, nếu doanh nghip ch kinh doanh, buôn bán, mà không sn xut, thì là mt điu đáng quan ngi. Bi, sn xut là to ra ca ci vt cht cho xã hi, có vt cht thì mi to ra nhiu công ăn vic làm, đm bo được giá tr ca đng tin và to nên thc lc ca nn kinh tế. Còn hot đng phi sn xut là mt phn không th thiếu ca nn kinh tế. Tuy nhiên, nếu nó mt t l phù hp, cơ cu phù hp thì mi mang li hiu qu cao nht cho nn kinh tế.

PV: Thc tế là doanh nghip sn xut hin nay có rt nhiu rào cn, đc bit là vn đ tiếp cn đt đai. Điu này phi chăng là lý do khiến doanh nghip không mun sn xut, thưa ông?

Th trưởng Đng Huy Đông: Kết qu đánh giá công tác quy hoch thi gian qua cho thy, quy hoch, đc bit là quy hoch đt đai đang là mt trong nhng cn tr cho hot đng đu tư, kinh doanh và gia nhp th trường. Nhng bn quy hoch gii hn ngành này bao nhiêu, ngành kia bao nhiêu đang đi ngược li vi nguyên lý ca kinh tế th trường. Bên cnh đó, các bn quy hoch này còn thuc nhiu cơ quan qun lý khác nhau, nên mun gia nhp th trường, doanh nghip phi đi qua rt nhiu “ca i” quy hoch.

Nhn biết được nút tht này, thi gian va qua, Nhà nước đã có nhiu gii pháp đ ci thin môi trường kinh doanh. Theo đó, môi trường pháp lý cho đu tư, kinh doanh đã ci thin nhiu, song vn đ là t quy đnh pháp lut đến thc tế luôn có khong cách nht đnh. Chính ph s tiếp tc có các gii pháp thc thi hu hiu đ khong cách đó được rút ngn. Tuy nhiên, nếu hi gii doanh nhân là nhng gii pháp đó đã đ chưa, thì có l h s tr li là chưa đ, chưa đt, do đó vn cn phi tiếp tc ci thin hơn na.

PV: Như Th trưởng đã nói trên, nếu t l doanh nghip trong lĩnh vực phi sn xut quá nhiu, thì s không có li cho nn kinh tế. Vy, Nhà nước cn có nhng bin pháp gì đ cân đi t l gia doanh nghip sn xut và phi sn xut.

Th trưởng Đng Huy Đông: Quyn ca doanh nghip là mưu cu li ích nên không th cm được. Chính vì vy, chính sách ca Nhà nước cn phi có nhng bin pháp phù hp đ cân đi li t l này và lp li trt t trong th trường buôn bán hin nay.

Nhng kiu mưu cu li ích, như: buôn bán lòng vòng, buôn gian bán ln, kiếm tin bt chính là không phù hp và trách nhim ca Nhà nước là phi có bin pháp hiu qu đ chn chnh và chm dt tình trng đó. Còn buôn bán, kinh doanh chun mc, đúng pháp lut, chính đáng thì không có vn đ gì c.

Nhà nước không th đt ra t l c th đ cho đi vào bên nào nhiu bên nào ít, song bng các công c điu tiết hp lý, hiu qu ca mình, Nhà nước có th đnh hướng dòng vn đi vào kênh sn xut hay phi sn xut, đ đm bo ti đa hóa li ích quc gia, dân tc./.

Xin cm ơn Th trưởng!

Kim Hiền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan