Cập nhật ngày 28/06/2018 - 15:09:40

           

Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Vẫn còn nhiều băn khoăn

- Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa kết thúc đã đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, an toàn và đúng quy chế. Tuy nhiên, bên cạnh đó, kỳ thi vẫn còn những điều khiến dư luận băn khoăn.

Kỳ thi din ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế

Ti bui hp báo Thông báo kết thúc công tác coi thi ca kỳ thi THPT quc gia năm 2018 vào chiu 27/6, ông Nguyn Hu Đ, Th trưởng B Giáo dc và Đào to, Ban Ch đo kỳ thi quc gia cho biết, kỳ thi THPT quc gia 2018 không có cán b vi phm k lut, s lượng thí sinh vi phm quy chế rt ít. Kỳ thi din ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Theo B Giáo dc và Đào to, kỳ thi năm nay các đa phương đã ch đng ch đo, xây dng và trin khai kế hoch kh thi, phù hp vi điu kin ca đa phương.

B Giáo dc và Đào to đã thành lp các đoàn kim tra ca Ban Ch đo thi THPT quc gia thc hin kim tra tt c các khâu ca kỳ thi ti các đa phương nht là công tác chun b thi và coi thi, kp thi phát hin và x lý các hn chế, bt cp; h tr các Hi đng thi t chc thi nghiêm túc, an toàn;

Bên cnh đó, k cương trường thi được tăng cường, k lut phòng thi được duy trì nghiêm ti tt c các đim thi trên phm vi c nước. Mt s hin tượng vi phm quy chế thi được phát hin và x lý kp thi đm bo tính nghiêm minh ca kỳ thi.

S thi sinh vi phm quy chế cũng rt ít, trong kỳ thi c nước ch có 77 thí sinh vi phm quy chế thi, trong đó, 73 thí sinh b đình ch thi do mang đin thoi, tài liu vào phòng thi.

V đ thi, ông Sái Công Hng, Phó Cc trưởng Cc Qun lý cht lượng, B Giáo dc và Đào to tr li ti hp báo cho biết, đây là năm th hai xây dng mt đ t lun, còn li là trc nghim, kỳ thi năm nay áp dng thi trc nghim vi 4/5 bài thi, mi đ thi trc nghim có 24 mã đ thi đ đm bo không có gian ln xy ra.

Hi đng ra đ tuân th đúng ch đo ca Ban Ch đo thi THPT quc gia. Ni dung thi đu nm trong chương trình lp 12 và 11 (lp 12 chiếm 80%-85%). Toàn b đ thi nm trong ni dung chương trình ph thông, không vượt quá chương trình các em đã hc. Cu trúc đ thi không thay đi so vi năm 2017, vi 60% câu hi cơ bn, 40% câu hi nâng cao có tính phân hóa.

Đ thi khó đt mc tiêu “2 trong 1“

Tuy nhiên, bên cnh nhng “đim cng”, thì kỳ thi THPT Quc gia năm 2018 vn còn nhiu điu khiến dư lun, thí sinh và giáo viên băn khoăn.

Vi đ thi Ng văn và Toán năm nay, nhiu thí sinh và giáo viên đánh giá là tương đi dài và khó. C th, mt s giáo viên THPT cho rng, vi thi gian quy đnh ca đ thi Toán (90 phút) và Ng văn (120 phút) và ni dung đ thi nhiu câu hi khó, thì thí sinh không đ đ hoàn thành bài thi.

Đc bit, vi đ thi Toán, bn cht khó ca đ thi năm nay nm phn t lun còn rơi rt li, tuy hc trò không phi trình bày li gii (đ toán là đ trc nghim). Do đó, thí sinh s không biết cách trình bày bài gii, không rèn rũa cách suy lun; người khoanh kết qu đúng chưa chc là người gii đúng. Vì vy, đ thi tuy khó, nhưng li không phân loi được thí sinh.

Ngoài ra, bài thi khoa hc t nhiên gm 3 môn thành phn (Vt lý, Hóa hc, Sinh hc) và bài thi khoa hc xã hi (Lch s, Đa lý, Giáo dc công dân) có khong cách thi gia môn th nht và môn th 2; môn th 2 vi môn th 3 ch có 10 phút mà thí sinh va phi np bài thi, nhn đ mi thì hu như các em không có thi gian ngh ngơi.

Liên quan đến vn đ này ti bui hp báo, ông Sái Công Hng cho biết, so sánh vi năm 2017, đ khó tăng lên là hin nhiên vì ni dung kiến thc được m rng c phn kiến thc lp 11. Năm 2018, đ thi được tăng cường đ phân hóa, có nhng câu rt d đến câu khó. Đ tăng đ phân loi thí sinh, đ thi phi có mt s câu hi được tăng đ khó lên. Không phi đ thi khó, ch là mt s câu khó.

Các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018./ Nguồn: Internet

Đc bit, nhiu ý kiến băn khoăn, lo ngi v mt kỳ thi phc v đng thi hai mc đích va căn bn đ xét tt nghip, va phân hóa đ tuyn sinh đi hc là rt khó.

Nhiu ý kiến cho rng, vi mt kỳ thi mc tiêu chính là đ xét công nhn tt nghip THPT thì liu có cn ra đ có nhng câu hi quá khó, to nên nhiu lo lng cho thí sinh, ph huynh và c xã hi hay không?. Vic ra được mt đ thi tha mãn 2 mc tiêu là rt khó. Có ý kiến đ xut, kỳ thi đ xét tt nghip có th y quyn cho các s giáo dc và đào to, hoc là thi, hoc là xét. Còn vic tuyn sinh vào đi hc như thế nào thì B Giáo dc và Đào to vi các trường tính toán.

Vì vậy, do tính cht và mc đích ca 2 kỳ thi rt khác nhau, không nên ghép hai kỳ thi tt nghip và tuyn sinh đi hc vào làm mt bài thi. Nếu c khiên cưỡng thì s có rt nhiu vn đ, chng hn như rt khó có th kim soát được đ khó ca đ thi đ đm bo c hai mc đích. Thc tế đ năm ngoái quá d, còn năm nay là quá khó. Mc đ phân loi ca đ thi cũng khó được đm bo. Điu này khiến cho người hc b thit thòi.

Có nên cho phép thí sinh mang thiết b có chc năng thu vào phòng thi?

Ngoài vic đ thi được dư lun đánh giá là tương đi dài và khó, thì vn đ lt đ thi ra ngoài cũng đang được thí sinh và dư lun quan tâm.

Theo quy chế thi THPT quc gia, thí sinh không được mang đ thi ra khi phòng thi cho đến khi hết gi làm bài. Cán b coi thi ch không thu li đ ca thí sinh đi vi môn thi cui cùng ca các bài thi t hp hoc các bài thi đc lp.

Tuy nhiên, sáng 26/6, đ thi môn Vt lý, mt môn thành phn ca bài thi t hp khoa hc t nhiên, sau đó là c môn Hoá hc đã xut hin trên mng xã hi.

Ti cuc hp báo, ông Mai Văn Trinh, Cc trưởng Cc Qun lý cht lượng, B Giáo dc và Đào to cho biết, đ thi môn Vt lý và Hóa hc b lt ra ngoài sau khi thi gian làm bài thi ca 2 môn này đã kết thúc, nên không nh hưởng đến kết qu bài làm ca thí sinh.

Ông Trinh cho rng, do quy chế hin cho phép thí sinh mang thiết b có chc năng thu (nhưng không th phát, truyn tín hiu ra bên ngoài), nên có th có thí sinh t do đã dùng thiết b này chp li đ và mang theo khi ra khi phòng thi.

Ngay sau khi nhn được thông tin lt đ thi ra ngoài, B Giáo dc và Đào to đã phi hp vi các cơ quan chc năng đ xác minh thông tin, điu tra xem trường hp nào đ lt đ thi ra ngoài./.

Thng kê ca B Giáo dc và Đào to cho biết, kỳ thi THPT quc gia 2018 có 925.753 thí sinh đăng ký d thi, được t chc ti 2.144 đim thi vi 39.689 phòng thi; huy đng gn 45.000 cán b, ging viên được điu đng t 216 đi hc, hc vin; trường đi hc, cao đng tham gia phi hp t chc kỳ thi.

Năm 2018, t l thí sinh đăng ký d thi đ ly kết qu xét tuyn vào đi hc, cao đng chiếm khong 74,3% (năm 2017 là gn 75%). So vi năm 2017, t l thí sinh đăng ký chn bài thi khoa hc xã hi tăng hơn khong 5%.

T l thí sinh ti d thi đt trên 99% (môn: Ng văn: 99,55%; Toán 99,52%; Vt lý: 99.34%; Hóa hc: 99.22%; Sinh hc: 99.35%; Ngoi ng: 99.63%; Lch s: 99.35%; Đa lý: 99.44%; GDCD: 99.56%).

Tham kho t các ngun

https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-de-thi-kho-va-dai-gay-tranh-luan-780264.vov

https://tuoitre.vn/bo-gd-dt-hop-bao-de-thi-thpt-quoc-gia-tang-so-cau-hoi-kho-20180627160714857.htm

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/ket-thuc-ki-thi-thpt-quoc-gia-2018-77-thi-sinh-vi-pham-quy-che-thi-20180627163316518.htm

https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/ket-thuc-thi-thpt-quoc-gia-2018-de-thi-kho-dat-muc-tieu-2-trong-1-780422.vov

Hồng Ánh (tổng hợp)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan