Cập nhật ngày 27/07/2018 - 16:10:48

           

Bộ KHĐT quyên góp ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện

- Sáng ngày 27/07/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Lào bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attape.

Ti d L phát đng chương trình quyên góp ng h, v phía B Kế hoch và Đu tư có đng chí Nguyn Chí Dũng, B trưởng B Kế hoch và Đu tư, đng chí Nguyn Văn Trung, Bí thư Đng y, B Kế hoch và Đu tư và các đng chí là th trưởng, lãnh đo các v, các đơn v thuc B.

Bên cnh đó, ti d buổi lễ còn có đi din Đi s quán Lào ti Vit Nam, đng chí Nguyn Huy Tăng, y ban hp tác Vit Nam – Lào, Phó trưởng Ban Đi ngoi Trung ương cùng lãnh đo ca mt s đơn v cơ quan Trung ương, như: Văn phòng Chính ph, B Tài chính...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ phát động

Bộ trưởng Nguyn Chí Dũng cho biết, Vit Nam và Lào là hai nước láng ging anh em rt gn gũi núi lin núi, sông lin sông, nhân dân 2 nước có quan h truyn thng, thy chung, gn bó t lâu đi, đc bit, t khi có s ra đi và lãnh đo ca Đng Cng sn Đông Dương, sau này là Đng Cng sn Vit Nam và Đng Nhân dân cách mng Lào. Mi quan h đó ngày càng được m rng, phát trin và được nâng lên mt tng cao mi. Thng li trong s nghip đu tranh gii phóng dân tc, cũng như thành tu phát trin kinh tế - xã hi ngày nay ca nước này là thành công ca nước kia.

Đã có nhiu đánh giá rng, mi quan h gia Vit Nam và Lào là mi quan h rt đc bit, chưa tng có trên thế gii, đó va là đng chí, va là anh em, luôn đoàn kết, ng h giúp đ quý báu ln nhau chí tình, chí nghĩa ca Đng, Nhà nước và đc bit là nhân dân các dân tc ca 2 nước. 

Vi phương châm “giúp bn chính là giúp mình”, hai dân tc Vit Nam - Lào luôn k vai sát cánh bên nhau, đng cam cng kh xây đp nên tình hu ngh toàn din trên tt c các mt tr thành tài sn vô giá, ngun lc quý báu, đó là nhân t cc kỳ quan trng đm bo cho s thành công ca mi nước.

Các tng lp nhân dân Vit Nam, đc bit là thế h tr hiu rõ v mi quan h  tương thân tương ái gia Vit nam - Lào, luôn t hào và có trách nhim gìn gi phát huy mi quan h này phát trin hơn na trong tương lai.

“Dù hai đt nước khác nhau, nhưng chc năng nhim v ca 2 b Kế hoch và Đu tư Vit Nam và Lào có s tương đng, vi trng tâm chính là thc hin chc năng là cơ quan chiến lược cho Đng và Chính ph ca 2 nước, qun lý nhà nước v các kế hoch đu tư, phát trin, thng kê… Đc bit gn đây, Đng và Chính ph 2 nước đã giao cho B trưởng B Kế hoch và Đu tư ca 2 nước gi v trí Ch tch y ban hp tác Vit Nam – Lào”, B trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

S c v đp thy đin va qua ti tnh Attapeu là mt trong nhng thiên tai ln trong lch s nước Lào. Theo thng kê, s c đã làm hơn 130 người mt tích, hơn 1.300 h gia đình nh hưởng và 6.600 người rơi vào tình cnh mt nhà, đây là thit hi rt ln v tài sn và con người.

Trước nhng mt mát mà nhân dân nước bn Lào phi gánh chu, “B Kế hoch và Đu tư, y ban hp tác Vit Nam – Lào t chc l phát đng kêu gi toàn b cán b, công chc, viên chc và người lao đng ti B Kế hoch và Đu tưy ban hp tác Vit nam - Lào tham gia quyên góp ng h nhân dân tnh Attapeu vơi mc ti thiu là 2 ngày lương”, người đng đu B Kế hoch và Đu tư phát đng bui l.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia quyên góp, ủng hộ nhân dân Lào

Vi tinh thn tương thân tương ái, lá lành đùm là rách, B trưởng Nguyn Chí  Dũng  chia s s mt mát, thit hi do thiên tai gây ra cho nhân dân Lào và coi đó như mt thit hi ca nhân dân Vit Nam.

B trưởng cũng bày t tin tưởng rng dưới s lãnh đo ca Đng Nhân dân cách mng Lào và Chính ph Lào, s n lc ca các cp ngành, nhân dân vùng b thiên tai s sm vượt qua được khó khăn thách thc hin nay và sm đi vào n đnh đi sng./.

Hồng Ánh
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan