Cập nhật ngày 06/08/2018 - 17:47:49

           

Nghiên cứu, triển khai mô hình nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã

- Hiện nay, mới chỉ có 5% cấp xã bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, cần nghiên cứu, triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã do chủ tịch UBND cấp xã đứng đầu.

Sáng nay (6/8), Th tướng Nguyn Xuân Phúc ch trì Hi ngh trc tuyến toàn quc v công tác bo v tr em. Hi ngh được t chc theo hình thc truyn hình trc tuyến ti 675 đim cu cp huyn, xã, cp cơ s vi s tham gia ca khong 18.000 đi biu.

Toàn cảnh Hội nghị

5 tháng đu năm 2018: C nước phát hin 682 v xâm hi 735 tr em

Vit Nam là quc gia đu tiên châu Á và là th hai trên thế gii phê chun Công ước ca Liên hp quc v Quyn tr em (năm 1990). Vic bo v, chăm sóc, giáo dc tr em đã được quy đnh trong văn bn pháp lý cao nht ca Nhà nước. Điu 37 Hiến pháp quy đnh: Tr em được Nhà nước, gia đình, xã hi bo v, chăm sóc và giáo dc; được tham gia vào các vn đ v tr em. Nghiêm cm xâm hi, hành h, ngược đãi, b mc, lm dng, bóc lt sc lao đng và nhng hành vi khác vi phm quyn tr em.

Phát biu ti hi ngh, Th tưởng Nguyn Xuân Phúc cho biết, thi gian qua, công tác bo v tr em đã đt được mt s kết qu nht đnh. Trong điu kin còn là mt nước nghèo, Nhà nước đã cp bo him y tế min phí cho tt c tr em dưới 6 tui. Gn 100% tr em dưới 1 tui được tham gia tiêm chng m rng. Gn 100% tr em 5 tui được đi hc mu giáo. Nhà nước không thu học phí đối với học sinh tiểu học.

Nhiu mô hình tt, cách làm hay v bo v tr em đang được trin khai rt hiu qu, thiết thc như triển khai Tng đài đin thoi quc gia bo v tr em số 111 hoạt động 24/7 miễn phí.

Tuy nhiên, ngoài nhng kết qu đã đt được, công tác bo v tr em vn còn nhiu mt tn ti, hn chế.

Th tướng cho biết, t l tr em dưới 5 tui suy dinh dưỡng thể thp còi vn mc cao (khong 24%). T l tr em đi nhà tr vn còn thp (khong 28%). Tình hình bo lc, xâm hi tr em, đc bit là xâm hi tình dc vn din biến phc tp, gây bc xúc trong xã hi. Mi năm vn có khoảng 2.000 tr em t vong do đui nước, gần 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông.

Công tác bo v tr em nhiu nơi chưa được quan tâm đúng mc, kp thi. Còn nhiu v vic, hành vi xâm hi tr em chưa được phát hin, ngăn chn kp thi, có vụ việc xử lý chưa nghiêm.

Theo thng kê ca B Lao đng, Thương binh và Xã hi, 5 tháng đu năm 2018 c nước phát hin 682 v xâm hi 735 em, trong đó xâm hi tình dc là 572 v và 562 em b xâm hi.

Tính trung bình mi năm, Vit Nam có khong 2.000 trường hp tr em b bo lc, xâm hi được phát hin gii quyết, trong đó, tr em b xâm hi tình dc chiếm hơn 60%.

Đáng chú ý, tr em b xâm hi tình dc bi người thân trong gia đình (b đ, b dượng, anh, em h...) là 21,3%; bi thy giáo, nhân viên nhà trường là 6,2%; bi người quen, hàng xóm là 59,9%; người l là 12,6%.

Bày t lo lng v vn đ này, Phó Th tướng Vũ Đc Đam cho rng, không ít tr em vn chưa nhn được s quan tâm chăm sóc, giáo dc, bo v cn thiết; thm chí b xâm hi c v th xác và tinh thn. Và trên thc tế s v bo hành, xâm hi tr em Vit Nam không dng li khong 2.000 trường hp như báo cáo ca B Lao đng, Thương binh và Xã hi.

“Ngoài 2.000 trường hp bo hành, xâm hi tr em được phát hin, được can thip, được h tr, được đưa vào s liu thng kê còn bao nhiêu trường hp khác chưa được phát hin? Còn bao nhiêu hành vi, cách ng x vi tr em mà nhiu người thy là “bình thường” nhưng thc cht là bo hành, là xâm hi tr em, là nh hưởng xu ti phát trin ca tr em?”, Phó Th tướng đt câu hi.

Và điu đau lòng là, không ít tr em b chính nhng người thân trong gia đình, trường lp, xóm ging ngược đãi, xâm hi và dù được can thip, h tr,  nhiu trường hp người ngược đãi, xâm hi b nghiêm tr, nhưng vn đ li nhng di chng khó lành trong tâm hn.

Cn s phi hp ca gia đình, nhà trường và xã hi

Nhn thy tm quan trng ca công tác bo v tr em và thc trng tình trng xâm hi tr em có nguy cơ gia tăng nếu không được chú trng ch đo quyết lit hơn, Th tướng Nguyn Xuân Phúc cho rng, s quan tâm, chăm sóc, bo v tr em, to môi trường sng tt, lành mnh cho các em là mt nhim v chiến lược, trng tâm đ phát trin đt nước bn vng, lâu dài.

 “Tr em là nhng thông đip sng mà chúng ta gi gm vào tương lai”, đó là trách nhim ca c h thng chính tr, ca các cp các ngành t Trung ương đến đa phương, ca mi cng đng dân cư và mi gia đình.

“Bo lc, xâm hi tr em, đc bit xâm hi tình dc tr em là không th chp nhn, dung th c v pháp lý, đo đức xã hi”, Th tướng nói.

Ti  hi ngh, Th tướng yêu cu các cp đi mi ni dung, hình thc truyn thông, giáo dc, phi hp 3 môi trường: gia đình - nhà trường - xã hi đ phòng, chng bo lc, xâm hi tr em; thúc đy phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dc, bo v tr em” đến tng đa bàn dân cư.

Bên cnh đó, Th tướng nhn mnh vic huy đng sc mnh ca c h thng chính tr cho vic thc hin quyn tr em, đc bit quyn được bo v, được sng an toàn ca tr em, Th tướng đ ngh cp y, chính quyn, cơ quan chuyên môn và các đoàn th qun chúng, các t chc xã hi, đc bit cp đa phương, cơ s phi nhn thc đy đ hơn, sâu sc hơn và quan tâm đúng mc hơn v công tác bo v tr em.

Th tướng cũng bày t băn khoăn v thc trng hin nay, nhiu gia đình, “ba cơm mi người cm mt cái máy vào mng sut, không ai nói mt li”. Do đó, vic tăng cường giáo dc đo đc, li sng trong gia đình là hết sc cn thiết.

Ngoài ra, Th tướng đ ngh ch tch UBND cp xã b trí ngay người làm công tác bo v tr em cp xã trong s các công chc cp xã hoc người hot đng không chuyên trách thuc quyn qun lý khi mà hin nay toàn quốc mới có 590/11.162 (khoảng 5%) cấp xã bố trí.

Cn nghiên cu, trin khai mô hình t chc, hot đng ca các nhóm chuyên trách bo v tr em cp xã do ch tch UBND cp xã đng đu vi thành phn gm người làm công tác bo v tr em cp xã, công an xã, đoàn thanh niên xã, hi Ph n xã, nhân viên y tế thôn bn.

Các đa phương chú trng công tác tp hun, nâng cao năng lc thc thi pháp lut, k năng cho cán b làm công tác tr em; b trí đ ngun lc cho công tác bo v tr em.

Các b, ngành theo chc năng, nhim v, thm quyn rà soát các quy đnh bo đm phù hp với Lut v tr em, tiếp tục hoàn thiện theo hướng: Vic x lý các v vic xâm hi tr em phi nhanh chóng, thun li, thân thin và bo đm li ích tt nht cho trẻ em; c th, rõ trách nhim ca các cơ quan, t chc, chính quyn.

B Giáo dc và Đào to phi hp vi các b, ngành liên quan đ có chương trình đào to, giáo dc k năng t bo v mình cho các cháu, tùy theo la tui, gii tính.

Tăng cường phi hp gia các b, ngành, đoàn th, các cơ quan, t chc trong công tác bo v tr em, đng đ tình hình nhiu cơ quan bo v tr em nhưng cơ quan chu trách nhim tng công vic c th thì chưa rõ.

y ban quc gia v tr em đnh kỳ thành lp các đoàn kim tra, giám sát, đánh giá ti các bộ, ngành, đa phương v thc hin trách nhim bo v tr em.

Các t chc chính tr - xã hi, t chc xã hi, cng đng dân cư và gia đình cùng các cấp chính quyn to lp cuc sng an toàn, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho tr em, phòng, chng bo lc, xâm hi, phòng chng tai nn thương tích, đui nước tr em.

Cũng ti Hi ngh, Th tướng yêu cầu B Lao đng, Thương binh và Xã hi ch trì, phi hp vi các cơ quan liên quan và y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam khn trương xây dựng, trình Th tướng Đ án vn đng ngun lc xã hi đ h tr chăm sóc tr em vùng đng bào dân tc thiu s, min núi; đ ngh y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam phát đng phong trào h tr đ m cho tr em vùng đng bào dân tc thiu s, min núi nhân Ngày Vì người nghèo Vit Nam 17/10/ 2018.

“Vi quan đim nht quán ca Đng và Nhà nước ta là dành nhng gì tt đp nht cho tr em, chúng ta phi làm mi cách đ tr em là nhng người đu tiên được hưởng thành qu phát trin kinh tế - xã hi”, Th tướng nói./.

Hồng Ánh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan