Cập nhật ngày 17/08/2018 - 17:42:27

           

Hơn 5 triệu trẻ mầm non và học sinh THCS có thể được miễn học phí

- Hiện nay, chủ trương này đã được Chính phủ thống nhất và sẽ đề xuất chính sách này khi sửa đổi Luật Giáo dục để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 tới.

Ti Ngh quyết s 104/NQ-CP, ngày 08/08/2018 v phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 7 năm 2018, Chính ph đã thng nht ch trương thc hin chính sách min hc phí đi vi tr mm non 5 tui, hc sinh trung hc cơ s trường công lp và h tr đóng hc phí cơ s ngoài công lp đi vi tr em, hc sinh din ph cp, đc bit là đi vi các thôn, xã đc bit khó khăn, vùng đng bào dân tc thiu s, vùng sâu, vùng xa theo quy đnh ca Hiến pháp năm 2013, Ngh quyết s 29-NQ/TW (khóa XI). B Giáo dc và Đào to ch trì, phi hp vi B Tài chính và các đa phương xác đnh nhu cu ngun kinh phí thc hin chính sách này theo l trình phù hp.

Hiện nay, trẻ mầm non  và học sinh THCS chưa được miễn học phí

Ban son tho d án Lut Giáo dc sa đi và y ban Thường v Quc hi cũng đã đ xut chính sách này khi sa Lut Giáo dc, đ trình Quc hi thông qua ti kỳ hp th 6 s din ra vào tháng 10 ti.

Theo B Giáo dc và Đào to, vic Nhà nước mi ch min hc phí đi vi giáo dc tiu hc, còn tr mm non 5 tui và hc sinh trung hc cơ s chưa được min hc phí, gây khó khăn khi huy đng tr đến trường, nht là vùng núi, vùng dân tc thiu s. Dù mc thu hc phí không quá cao, nhưng cũng là gánh nng đi vi gia đình có thu nhp thp, tim cn chun nghèo.

Vic min hc phí bc trung hc cơ s s huy đng được tr la tui này đến trường, đnh hình vic phân lung hc sinh trung hc cơ s và đnh hướng ngh nghip cho các em trung hc ph thông rõ ràng hơn, khc phc tình trng mt cân đi trong cơ cu trình đ và ngành ngh đào to, đáp ng nhu cu nhân lc ca xã hi và hi nhp quc tế.

B Giáo dc và Đào to khng đnh, min hc phí đi vi hc sinh trung hc cơ s s góp phn gim chi phí cho mi cá nhân, gia đình và tiết kim ngun lc cho c xã hi và mi năm s có hơn 5 triu hc sinh được hưởng li t chính sách này.

Đối với nhng lo ngi v vic min hc phí cho hc sinh đến cp trung hc cơ s s là tăng chi ngân sách nhà nước trong khi đang gp khó khăn, B Giáo dc và Đào to cho biết, theo tính toán ca B Giáo dc và Đào to, khi thc hin chính sách min hc phí đi vi tr mm non 5 tui, hc sinh trung hc cơ s công lp, h tr hc phí cho hc sinh ngoài công lp thì hàng năm, ngân sách nhà nước s phi chi thêm mt khon là 4.730 t đng.

Ngun kinh phí thc hin được B Giáo dc và Đào to tính toán cân đi trong 20% chi ngân sách cho giáo dc đào to.

C th, hin tng ngân sách chi thường xuyên cho giáo dc đào to theo Ngh quyết Quc hi phê duyt mi năm tăng t 6%-8%, xét v s tuyt đi thì hàng năm ngân sách chi thường xuyên cho giáo dc đào to tăng t 10.000 t đến 13.000 t (ví d năm 2018, ngân sách chi thường xuyên cho giáo dc Quc hi phê duyt là 229.074 t, năm 2017 ngân sách chi thường xuyên cho giáo dc là 215.167 t, phn tăng thêm là 13.907 t).

B Giáo dc và Đào to ch rõ, vi s ngân sách nhà nước chi cho giáo dc hàng năm tăng thêm khong 13.907 t thì hoàn toàn có th bù đp kinh phí thc hin chính sách không thu hc phí trường công lp din ph cp và h tr đóng hc phí trường ngoài công lp là 4.730 t đng trên.

Chưa k s d phòng ngân sách cho giáo dc hàng năm chưa s dng. Nếu các đa phương cân đi ngân sách chi cho giáo dc, chính sách nhân văn này hoàn toàn có th đi vào cuc sng./.

Tham kho t các ngun

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_id=194445

https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/hoc-sinh-thcs-se-duoc-mien-hoc-phi-3792789.html

https://laodong.vn/giao-duc/tien-dau-de-mien-hoc-phi-cho-tre-mam-non-5-tuoi-va-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-625545.ldo

Hồng Ánh (tổng hợp)
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan