Cập nhật ngày 03/10/2018 - 16:22:24

           

Nhiều vấn đề quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 8

- Tong 05 ngày làm việc, Hội nghị sẽ thảo luận và thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách 2019; tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4; xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước...

 

Theo chương trình, trong 05 ngày làm việc, Hội nghị sẽ thảo luận và thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách 2019; tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá 10 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; thảo luận và thông qua dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BCH Trung ương. Ngoài ra, Trung ương sẽ thảo luận việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng và làm công tác nhân sự cùng một số nội dung quan trọng khác.

Trước khi khai mạc Hội nghị, thay mặt Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư thông báo: Đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù  được Đảng, Nhà nước và gia đình tận tình cứu chữa. Tuy nhiên do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 23h12 phút ngày 1-10, hưởng thọ 102 tuổi.. Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước va Gia đình tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào ngày 21- 09 vừa qua.. Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, UBTW MTTQ Việt Nam tổ chức trong hai ngày 26,27-09 vừa qua.. Ban chấp hành Trung ương đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 8

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhấn mạnh nhiều nội dung lớn dự kiến được thảo luận tại Hội nghị.

 Về kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019, Tổng bí thư cho biết sẽ có nhiều nội dung mới, sâu rộng, dài hạn và toàn diện so với hai năm trước.. Tổng bí thư đề nghị chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được và những hạn chế yếu kém còn tồn tài và nguyên nhân.

 Chú ý đối chiếu với những mục tiêu đề ra cho năm 2018 và nhiệm kỳ khóa XII, nhất là mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng mức 6,5 – 6,7%/năm 2018 và 6,5 đến 7% cho 5 năm 2016-2020. Đồng thời cần phân tích dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, nhất là những thời cơ, thuần lợi cần nắm bắt, những khó khăn thách thức phải nỗ lực vượt qua. 

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Viêt Nam đến năm 2010, Tổng Bí thư khẳng định: Đây là vấn đề rất quan trọng, có liên quan đến phát triển kinh tế biển gắn với phát triển xã hội, môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu, nước biển dâng.. Việc trình Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược biển Viêt Nam là hết sức quan trọng và cần thiết; sẽ định hướng cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chính sách pháp luật và các chương trình đề án, dự án tổ chức thực hiện của Chính phủ và các đia phương, đặc biệt là việc huy động nguồn lực trong kế hoạch đầu tư trung hạn cho phát triển kinh tế biển và ven biển, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị cũng xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần đây nhất là Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55 của Bộ Chính trị khoá XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và nội dung này cũng đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng.

Nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn và kịp thời đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan toả lớn. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao xin kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành một quy định mới về vấn đề này. Nội dung của bản quy định cần cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ kiểm tra, giám sát. Dự thảo quy định đã nêu 9 nội dung yêu cầu từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống.

Hội nghị cũng sẽ quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Theo thông lệ và kinh nghiệm chuẩn bị các đại hội trước đây, tại Hội nghị này, Bộ Chính trị trình Trung ương dự kiến thành lập 5 tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Các tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung (năm 2011) và Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm và Báo cáo kinh tế-xã hội 5 năm; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có) và Báo cáo công tác nhân sự.

Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Hôi nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ làm việc đến hết ngày 6/10./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan