Cập nhật ngày 09/11/2018 - 17:37:36

           

Giảm 4 đầu mối trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo Quốc gia

- Theo Quyết định số 44/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, thì cơ quan này sẽ giảm 4 đầu mối, từ 9 xuống còn 5 đơn vị trực thuộc.

Cụ thể, 5 đơn vị gồm: 1- Ban Nguồn và Phát triển thông tin; 2- Ban Dự báo Kinh tế vĩ mô; 3- Ban Các vấn đề Xã hội và Môi trường; 4- Ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp; 5- Văn phòng Trung tâm.

Quyết định nêu rõ, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng thông tin, dự báo và cảnh báo tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có nhiệm vụ tổ chức xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác phân tích, dự báo, cảnh báo về kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời tổ chức điều tra, thu thập thông tin trong nước và quốc tế phục vụ công tác phân tích, dự báo và cảnh báo kinh tế - xã hội; tổng hợp, phân tích thông tin phản hồi và đánh giá tác động của cơ chế, chính sách và pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích, dự báo và cảnh báo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp và phân tích những biến động bất thường về kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế để đưa ra các dự báo, cảnh báo và kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước điều chỉnh chính sách trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia còn có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về phân tích, dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội; đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Quyết định cũng nêu rõ, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Trung tâm tối đa không quá 2 người.

Giám đốc và các Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019./.

An Nhi
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan