Cập nhật ngày 14/05/2019 - 20:17:08

           

Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Bộ KHĐT

- Đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, các ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của Bộ và đề nghị trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Bộ tiếp tục hoàn thiện báo cáo để cung cấp thêm thông tin báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 14/5/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm viêc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 

 

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thời gian qua đã nỗ lực bứt phá, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là thể hiện được vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã và đang thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đã dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đánh giá về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong thời gian qua, Ban cán sự đảng đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan đã có nhận thức rõ và sâu sắc về 04 nội dung lớn của Cương lĩnh, trong đó đã có nhận thức rõ việc xây dựng các nghị quyết của Đảng và các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đánh giá chung về kết quả thực hiện Cương lĩnh 2011, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với truyền thống hơn 70 năm thành lập và phát triển của ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo các đơn vị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 Cán bộ, đảng viên và các đơn vị thuộc Bộ đã cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7,8 (khóa XII), đổi mới tư tưởng, phương pháp xây dựng kế hoạch, dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp về xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân Trần Quốc Phương cho biết, thời gian qua, Bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này là công tác chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, xây dựng thể chế, pháp luật để từ đó lan tỏa quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng tham mưu cho Chính phủ.

Bộ đã có nhiều đổi mới hiệu quả, kịp thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh…

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kế hoạch hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, kể từ năm 2017, Bộ đã triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công theo hướng rút gọn các cuộc họp về kế hoạch, giảm chi phí và thời gian cho các địa phương, tổ chức theo vùng và tăng cường các cuộc họp trực tuyến giữa Bộ với các địa phương, áp dụng công nghệ thông tin theo quản lý kế hoạch và danh mục dự án đầu tư công…

Qua hai năm thực hiện đổi mới phương pháp kế hoạch hóa, Bộ đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá, đồng tình và ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương. Thông qua đó, tăng cường sự chủ động, linh hoạt cho các bộ, ngành, địa phương cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng kế hoạch, nhờ đó đẩy nhanh được tiến độ thời gian giao kế hoạch, góp phần cải thiện tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Bộ đã làm tốt công tác cung cấp số liệu tình hình kinh tế - xã hộ hằng tháng, quý, năm và theo yêu cầu đảm bảo chất lượng, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cũng như công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, thể hiện quyết tâm trong cải cách, đổi mới, mạnh dạn và tin tưởng cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII theo chức năng của Bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội xây dựng và hướng dẫn thi hành pháp luật; ban hành các nghị quyết, báo cáo, quyết định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để thể chế hóa, thực hiện đường lối của Đảng; tham mưu xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kế hoạch đầu tư công, công tác thống kê và các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Công tác xây dựng Đảng theo các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương được Ban cán sự đảng, Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, các ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của Bộ và đề nghị trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Bộ tiếp tục hoàn thiện báo cáo để cung cấp thêm thông tin báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ những vấn đề đặt ra, đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, phân bổ hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Đồng chí đề nghị Bộ cần nhất quán và kiên định với mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; chú ý tới gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước và tiếp tục thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực chỉnh đốn, xây dựng Đảng, phấn đấu để đến năm 2020 thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng đề ra./.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan