Cập nhật ngày 09/11/2019 - 16:56:43

           

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đảo đảm thực chất khi tinh giản biên chế

- Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa lắng nghe theo ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, nhưng đồng thời phải đảm bảo hợp tình hợp lý, cá biệt có những vấn đề phải hợp đạo lý.

Phát biểu tại phiên chất vấn về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới chế độ công vụ, công chức là chủ trương lớn, quan trọng được đề cập trong các Nghị quyết số 18, 19, 26, 27 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, mục tiêu, quan điểm xuyên suốt là xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, cấp chính quyền, thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình báo cáo, giải trình thêm trước Quốc hội về lĩnh vực cải cách hành chính, đổi mới chế độ công vụ

Trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 56 Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực trong việc sắp xếp tổ chức, kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo các chủ trương, định hướng của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được  quá trình tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc  tổ chức bộ máy hành chính nhà nước một số lĩnh vực  chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập  còn cồng kềnh phân tán xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức  còn hạn chế yếu kém về phẩm chất, năng lực chưa làm tròn, chức trách nhiệm vụ được giao.

“Còn tình trạng tham nhũng vặt; công tác thực thi chính sách pháp luật còn chưa hiệu quả; vẫn còn  sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm việc xử lý sai phạm chưa nghiêm; công tác đánh giá chất lượng đội ngũ  công chức, viên chức chưa thực chất số liệu chưa thuyết phục. Chính phủ cũng đã nắm được  bà đang từng bước có giải pháp xử lý”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Khẳng định, việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính nhà nước là nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ quan tâm chỉ đạo, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ sau:

Một là, ban hành các văn bản về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công vụ công chức để thể chế hoá chủ trương của Đảng, các luật mới sẽ được Quốc hội thông qua. Trong đó, đặc biệt lưu ý những vấn đề đại biểu đã nêu như tiếp tục rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức của các cơ quan bố trí số lượng cấp phó phù hợp đối với việc thí điểm hợp nhất các sở, địa phương.

Hai là, căn cứ ý kiến của các cơ quan, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp khả thi thận trọng trong công tác sắp xếp tổ chức và bố trí cán bộ đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình như Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII gắn với nâng cao chất lượng và thực hiện xã hội hoá, dịch vụ sự nghiệp công; chỉ đạo các Bộ hoàn thiện định mức biên chế giáo dục y tế cho phù hợp với thực tế rà soát, ban hành Nghị quyết của Chính phủ.

Ba là, đẩy mạnh phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương.

“Tới đây, Chính phủ mong Quốc hội tiếp tục quan tâm kịp thời xem xét ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định trong các văn bản luật, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện phân cấp thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế; quan tâm công tác cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư. Riêng khối giáo dục và y tế để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19 Trung ương, bảo đảm nguyên tắc đáp ứng dịch vụ cơ bản thiết yếu cho xã hội, có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết đối với các cấp học khác tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về sắp xếp, giảm đầu mối, đơn vị rà soát, sửa đổi quy định về định mức bảo đảm phù hợp với thực tiễn các địa phương còn chỉ tiêu biên chế thực hiện tuyển dụng các trường hợp đã ký hợp đồng trước năm 2015 đã đóng bảo hiểm y tế; chấn chỉnh các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý cán bộ bổ nhiệm, đề bạt người thiếu theo chuẩn; sai quy trình; làm đúng chức trách của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ; phát hiện và xử lý vi phạm.

“Tăng cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong công tác đánh giá cán bộ bảo đảm thực chất tạo cơ sở thực hiện tinh giản biên chế bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tránh ý kiến trái chiều trong dư luận và xã hội về kết quả đánh giá”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Chỉ rõ rằng, những vấn đề về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo hướng thu gọn đầu mối là vấn đề liên quan đến tổ chức con người và rất phức tạp trong quá trình thực hiện, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa lắng nghe theo ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, nhưng đồng thời phải đảm bảo hợp tình hợp lý, cá biệt có những vấn đề phải hợp đạo lý.

“Chính phủ đang có những chủ trương giải quyết phải vừa đạt được yêu cầu các nghị quyết của Đảng, Quốc hội vừa không tạo ra những vấn đề xã hội bức xúc”, Phó Thủ tướng báo cáo./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan