Cập nhật ngày 25/05/2020 - 08:27:43

           

Từ 01/7/2020: Hiệu trưởng trường công phải công khai kinh phí hoạt động hằng năm

- Hiệu trưởng trường công phải công khai để nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động biết các nội dung, quy chế của cơ sở giáo dục; kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần; kinh phí hoạt động hằng năm; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng…

Mới đây, ngày 19/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ sở giáo dục công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục nhằm tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền. Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học…

Từ ngày 01/7/2020, hiệu trưởng phải công khai kinh phí hoạt động hằng năm; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng

Thông tư quy định rõ những việc hiệu trưởng phải công khai để nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động biết, bao gồm:

Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục; Các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục; Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần; kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược định hướng phát triển của cơ sở giáo dục;

Kinh phí hoạt động hằng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hằng năm; tài sản, trang thiết bị; kết quả kiểm toán của cơ sở giáo dục;

Kết quả tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ sở giáo dục.

Hiệu trưởng còn phải công khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; quyết định bổ nhiệm, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm, đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, thăng hạng, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; việc đánh giá, xếp loại, hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc…;  các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ sở giáo dục đã được kết luận, bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật; Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ sở giáo dục…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ những việc nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học tham gia ý kiến trước khi hiệu trưởng quyết định gồm: Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng của cơ sở giáo dục; các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động…

Những việc người học tham gia ý kiến gồm: Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định; nội quy, quy định của cơ sở giáo dục có liên quan đến người học.

Nhà giáo, cán bộ quản lý, ngườ lao động và người học có thể tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua người đại diện với hiệu trưởng; thông qua hộp thư điện tử của đơn vị…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/7/ 2020./.

Quang Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan