Cập nhật ngày 01/12/2014 - 20:45:22

           

4 bộ ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

- Quy chế Phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô được ký kết dựa trên Đề án Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, được Thủ tướng Chính phủ thông qua hồi tháng 8/2013.

Lễ ký diễn ra bên lề phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2014, sáng nay, bốn bộ trưởng, bao gồm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã cùng ký kết Quy chế Phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

4 Bộ trưởng ký kết quy chế phối hợp

Quy chế là căn cứ quan trọng để các Bộ, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định số 1317/QĐ-TTg trong việc quản lý và điều hành các lĩnh vực tài khóa, tiền tệ, tín dụng, đầu tư, thương mại và giá cả.

Quy chế Phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô được ký kết dựa trên Đề án Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, được Thủ tướng Chính phủ thông qua hồi tháng 8/2013.

Theo đó, Đề án được thực hiện nhằm đảm bảo và quản lý điều hành kinh tế vĩ mô chủ động, linh hoạt, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động của nền kinh tế trong và ngoài nước.

Việc phối hợp quản lý và điều hành cũng nhằm từng bước tạo lập môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, tăng khả năng dự đoán để góp phần tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Một mục tiêu quan trọng khác của phối hợp quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô là từ đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khẳng định và nâng cao vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế, cũng như thúc đẩy và nâng cao hiệu quả cải cách thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với việc nêu rõ mục đích, ý nghĩa, Quy chế Phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô cũng quy định rõ các nguyên tắc phối hợp; phạm vi, nội dung và quy trình phối hợp giữa 4 cơ quan. Đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong từng nội dung phối hợp và cách thức để tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Theo đó, các bên sẽ phối hợp xây dựng, đề xuất định hướng các mục tiêu kinh tế vĩ mô hàng năm, trung - dài hạn và điều hành thực hiện các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thu chi ngân sách nhà nước, cán cân thương mại và tiêu dùng.

Đồng thời, các bên phối hợp, tham vấn lấy ý kiến, chia sẻ thông tin trong soạn thảo, thực hiện, theo dõi, đánh giá, giải trình kết quả thực hiện chính sách đầu tư và phân bổ nguồn lực, tiền tệ và tín dụng, tài khóa, thương mại trong nước, xuất nhập khẩu và tiêu dùng.

Việc phối hợp trong chuyện nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo tác động của các chính sách đầu tư và phát triển, tiền tệ, tín dụng, tài khóa, thương mại và giá cả đối với các mục tiêu kinh tế vĩ mô cũng đã được nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 24/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng đề cương Đề án và xin ý kiến của các bộ, cơ quan và các địa phương liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tưT đã hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020”. Dự thảo Đề án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan và của các nhà khoa học.

Ngày 06/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1317/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô”, trong đó giao Bộ Kế hoạc và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Tổ điều phối và Nhóm thư ký giúp việc để triển khai nhiệm vụ trên, đồng thời, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập các tổ chuyên môn, phối hợp với Tổ điều phối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo Quy chế.

Sau nhiều lần trao đổi hoàn thiện, bản Quy chế đã được 4 cơ quan thống nhất nội dung và đi đến ký kết./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan