Cập nhật ngày 02/12/2014 - 18:05:46

           

Nâng cao nhận thức của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể

- Thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTPH ngày 09/11/2012 về phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012 -2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Liên minh Hợp tác xã (HTX) ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012- 2017.

Chương trình này nhằm mục đích nâng cao nhận thức và phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, coi trọng và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tạo môi trường thuận lợi giúp thanh niên vươn lên lập thân, lập nghiệp, xoá đói giảm nghèo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội; qua đó góp phần bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trước xu thế tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ngoài ra, chương trình cũng động viên khuyến khích thanh niên đi đầu xây dựng các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế như tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên trên các lĩnh vực, nhất là vận động thanh niên nông thôn chủ động xây dựng mô hình kinh tế tập thể, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và Liên minh HTX các cấp càng vững mạnh, tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Để thực hiện chương trình hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Liên minh HTX các tỉnh, thành trong cả nước đã đưa ra những giải pháp cụ thể.

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng về kinh tế tập thể trong thanh niên. Đầu tư cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật HTX, Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Đẩy mạnh tuyên truyền nhất là Chỉ thị số 20- CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Hai là, phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, cán bộ HTX của thanh niên. Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin cho các mô hình kinh tế tập thể cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp và các thành viên của Liên minh HTX những kiến thức về thị trường, kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động; kinh nghiệm tìm kiếm và khai thác các nguồn lực, từ đó nhằm trang bị cho cán bộ Đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên có kỹ năng tham gia liên kết, hợp tác phát triển kinh tế.

Ba là, phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên. Phát triển các mô hình liên kết, hợp tác trong thanh niên, đẩy mạnh việc thành lập các HTX, tổ hợp tác, tổ tiết kiệm vay vốn của thanh niên, hoạt động của các Câu lạc bộ khuyến nông – khuyến lâm – khuyến ngư và các điểm trình diễn kỹ thuật  trong thanh niên./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan