Cập nhật ngày 29/12/2014 - 23:53:47

           

Năm 2015: Phải chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính

- Đó là yêu cầu mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra đối với các bộ, ngành, địa phương để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giúp kinh tế phát triển, tăng thu ngân sách.

Khó khăn song vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu

Ngày 29/12/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tại Hội nghị, ý kiến của các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các địa phương thống nhất cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự phối hợp, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đạt kết quả tích cực.

Các ý kiến tại Hội nghị đều nhất trí cho rằng kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 có một số đặc điểm lớn. Trong đó, đặc biệt là sự kiện Trung Quốc ngang nhiên bất chấp luật pháp quốc tế đưa và hạ đặt giàn khoan nước sâu trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Song, bằng cách xử lý đúng đắn, phù hợp luật pháp quốc tế, chúng ta đã giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm được môi trường hoà bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự đoàn kết nhất trí của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng cho rằng, mặc dù sự kiện trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch 2014, cụ thể là giảm 1 triệu khách du lịch,  song hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (13/14 chỉ tiêu) đặt ra trong năm 2014 đều đạt và vượt (chỉ có chỉ tiêu lao động qua đào tạo không đạt). Trong đó, nổi bật là tăng trưởng GDP đạt 5,98%, lạm phát 1,84%, thấp nhất trong rất nhiều năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu đạt 150 tỷ USD, xuất siêu gần 2 tỷ USD... Bên cạnh đó, đà phục hồi kinh tế rõ ràng hơn; tái cơ cấu nền kinh tế có chuyển biến tích cực, môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện. Công tác phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu được đẩy mạnh...

Ý kiến của các bộ, ngành, địa phương cũng cho rằng, chính trị - xã hội năm 2014 được giữ ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, bảo đảm được môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước tăng lên.

Hoàn toàn có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2015

Tại Hội nghị, ý kiến của đại diện các địa phương thể hiện sự nhất trí cao với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015. Các địa phương cũng kiến nghị năm 2015 Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư; huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các luật vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực trong năm 2015; nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách ngày càng thông thoáng hơn; chủ động và đẩy mạnh hội nhập quốc tế; theo dõi chặt chẽ các diễn biến về kinh tế và thị trường thế giới để chủ động có các biện pháp ứng phó phù hợp…

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Năm 2014, Chính phủ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc chấp hành các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, quyết liệt, sát sao trong chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời các vấn đề mới đặt ra; đồng thời kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 tạo niềm tin rằng việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2015 là hoàn toàn có khả năng.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế của nền kinh tế như kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, cơ cấu ngân sách còn bất cập, hạn chế; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn phải cố gắng cải thiện hơn nữa; một số vấn đề xã hội còn bức xúc trong đó có tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc còn cao; y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả song vẫn chưa được như mong muốn; tình hình tai nạn giao thông còn nghiêm trọng…

Hoan nghênh các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ chủ trì tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện các Báo cáo và nhất là Nghị quyết của Chính phủ để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Đây là Nghị quyết hành động và cần phải triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm tới; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015”.

Phải phục vụ nhân dân bằng hành động cụ thể

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý một số nội dung lớn mà Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương cần quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động của Bộ, ngành, địa phương mình cũng một cách phù hợp.

Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược. Thủ tướng nêu rõ: “Nhiệm vụ của Nhà nước, của chính quyền các cấp là tạo mọi điều kiện thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, tháo gỡ mọi rào cản để nhân dân và doanh nghiệp làm ăn. Phải coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Phải phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp bằng hành động, việc làm cụ thể. Nếu kinh tế không phát triển thì lấy đâu để thu ngân sách, làm sao giải quyết được việc làm, làm gì để lo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội”. Trên tinh thần đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm, tiếp tục tập trung chỉ đạo và tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Trong thu chi ngân sách,, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi, đặc biệt là chi thường xuyên; quản lý, sử dụng hiệu quả đầu tư công.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung triển khai các giải pháp, làm tốt chính sách người có công, giải quyết việc làm, chăm lo y tế, giáo dục, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Thủ tướng cũng lưu ý năm 2015 là năm đất nước có nhiều lễ kỷ niệm lớn, việc tổ chức phải trang trọng nhưng cũng hết sức tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh; giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Song song với đó, cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin, truyền thông; chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Anh Đức
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan