Cập nhật ngày 05/01/2015 - 23:04:09

           

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu:

Chi phí được cắt giảm tới 98-100%

- Đó là những con số ấn tượng được lượng hóa khi thực hiện Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đấu thầu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Cắt giảm 100% chi phí khi giảm bớt 1 cấp bên mời thầu

Đối với nhóm thủ tục giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nội dung đơn giản hóa là sẽ giảm bớt 1 cấp bên mời thầu trong giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Để giảm bớt thủ tục hành chính, các quy định về giải quyết kiến nghị đã được sửa đổi trong Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Cục Quản lý đấu thầu nghiên cứu, sửa đổi các nội dung nêu trên trong các Thông tư hướng dẫn có quy định giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình này.

Tính toán cho biết, với phương án đơn giản hóa này sẽ tiết kiệm được 460.000 đồng, tương đương với tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là 100%.

 Tương tự, nhóm thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu cũng đạt tỷ lệ cắt giảm chi phí là 100%, tiết kiệm được là 460.000 đồng. 

Cắt giảm 98% chi phí trong lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tính toán cũng cho biết, với phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, sẽ cắt giảm chi phí lên tới 98%.

 Theo đó, bên mời thầu tự đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13), mà không phải đến Báo Đấu thầu để đăng tải. 

Để thực thi nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Cục Quản lý đấu thầu tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 02/2009/TT-BKH, ngày 17/2/2009  hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều đáng chú ý là lợi ích của phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính này là tiết kiệm được 490.000 đồng, tương đương với tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ là 98% (chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa là 500.000 đồng, sau khi đơn giản hóa là 10.000 đồng).

Tiết kiệm được 1,875 triệu đồng trong đánh giá hồ sơ dự thầu

Đối với thủ tục đánh giá hồ sơ dự thầu nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính là sẽ bổ sung các quy định chi tiết liên quan đến hướng dẫn đánh giá theo các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu mới (quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) trong các Thông tư hướng dẫn mẫu Hồ sơ dự thầu.

Mục đích của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính này là để bảo đảm thuận tiện cho chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu. Lợi ích của phương án cắt giảm chi phí 14% thủ tục hành chính này là tiết kiệm được 1,875 triệu đồng (chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa là 13,125 triệu đồng, sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chínhC là 11,25 triệu đồng).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Cục Quản lý đấu thầu nghiên cứu, sửa đổi các văn bản gồm: Thông tư số 09/2010/TT-BKH, ngày 21/4/2010 về mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp), Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn).

 Bên cạnh đó, để đơn giản hóa thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành bỏ bước thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu, vì đã có bước thẩm định danh sách nhà thầu đạt về kỹ thuật. Theo đó, Cục Quản lý đấu thầu được giao nghiên cứu, sửa đổi các văn bản gồm: Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/4/2010 quy định chi tiết lập Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sau khi cắt giảm 50% thủ tục hành chính, Nhà nước sẽ tiết kiệm được 3,75 triệu đồng (chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa là 7,5 triệu đồng, sau khi đơn giản hóa là 3,75 triệu đồng).

Để tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, sửa đổi Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC, ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan