Cập nhật ngày 05/01/2015 - 17:07:38

           

Hội nghị Trung ương 10 quyết định nhiều vấn đề quan trọng

- Hội nghị sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc từ sau hội nghị TƯ 8 (tháng 10/2013), nhất là từ sau khi hội nghị TƯ 9 (tháng 5/2014) thông qua các đề cương chi tiết.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội. Dự thảo báo cáo đã được xây dựng và từng bước hoàn thiện, nâng cao, trên cơ sở tiếp thu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng; qua nhiều cuộc khảo sát thực tiễn, nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; làm việc với 22 Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; đặc biệt là ý kiến đóng góp của các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tổng bí thư đề nghị các ủy viên TƯ nghiên cứu thật kỹ, thảo luận, cho ý kiến vào toàn văn dự thảo báo cáo; tập trung vào các đề xuất, kiến nghị cụ thể nêu trong tờ trình, như: chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII; kết cấu và nội dung của dự thảo báo cáo. Đặc biệt chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá và những vấn đề còn có ý kiến khác  nhau.

Đối với mỗi vấn đề, cần đi sâu phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 11 và các nghị quyết TƯ; chỉ rõ những chủ trương, chính sách nào của Đảng đã được quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực; những chủ trương, chính sách nào chậm đi vào cuộc sống, chưa phát huy được tác dụng; nguyên nhân vì sao? Vì những chủ trương, chính sách chưa sát hợp với thực tiễn hay do những nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện? 

Cần chú ý chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, nhất là nguyên nhân thuộc về nhận thức, tư duy; về năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện. Từ đó, khẳng định cần kế thừa, bổ sung, phát triển các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách và phương hướng, nhiệm vụ nào để tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ nhằm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới).

Về báo cáo kinh tế - xã hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ đây là báo cáo chuyên đề rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới và đề nghị Trung ương trên cơ sở đánh giá đúng tình hình kinh tế- xã hội nước ta hiện nay, tính đến những thời cơ, thuận lợi mới xuất hiện và lường trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua góp phần xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 trong báo cáo kinh tế- xã hội sao cho thật đúng, thật sát với tình hình thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế, khu vực; chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế, chính sách và biện pháp có tính đột phá, khả thi cao, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế- xã hội đang nổi lên, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Nội dung chương trình hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. 

Vì vậy, các ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự hội nghị cần phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, báo cáo, đề án và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp.

Hội nghị làm việc đến ngày 12/1/2014./.

PV
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan