Cập nhật ngày 07/01/2015 - 21:59:39

           

Cắt giảm tối thiểu 25% chi phí với 13 nhóm TTHC trong năm 2015

- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 với mục tiêu đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan.

Cụ thể, theo Kế hoạch, trọng tâm năm 2015 sẽ đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến: xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ khi có quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư đến khi đi vào hoạt động; khám, chữa bệnh cho người dân; tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học; tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt đối với viên chức; yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực...

Về tiến độ thực hiện, Kế hoạch chỉ rõ, sẽ hoàn thành thống kê thủ tục hành chính, quy định liên quan trong nhóm thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ, ngành chủ trì tổng hợp trước ngày 31/1/2015; hoàn thành hệ thống hóa nhóm TTHC, quy định liên quan để thống nhất triển khai trước ngày 15/2/2015.

Sau đó, nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và gửi cho bộ, ngành chủ trì trước ngày 31/5/2015. Việc lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, đối tượng tuân thủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2015.

Công tác chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, dự thảo quyết định kèm theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2015.

Đến trước ngày 31/12/2015 phải hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngoài 13 nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan nêu trên được đơn giản hóa, còn có 2 nhóm nhiệm vụ liên quan đến rà soát, chuẩn hóa và công khai gồm: Rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành, địa phương trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính được giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Việc lập danh mục và chuẩn hóa tên thủ tục hành chính trong phạm vi rà soát, hệ thống, chuẩn hóa trước ngày 30/4/2015.

Hoàn thành việc xây dựng, ban hành quyết định công bố theo danh mục, gửi UBND cấp tỉnh để tổ chức việc bổ sung, hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của địa phương; đồng thời hoàn thành việc nhập dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 31/8/2015.

Thực hiện niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa theo từng cấp giải quyết được ban hành, hoàn thành trước ngày 31/12/2015.

Đối với UBND cấp tỉnh, rà soát, hệ thống, bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành quyết định công bố bộ thủ tục thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của địa phương theo từng cấp giải quyết trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính đã được bộ, ngành chuẩn hóa theo thẩm quyền; đồng thời, chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hoàn thành trước ngày 30/11/2015.

Thực hiện niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngay sau khi quyết định công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa theo từng cấp giải quyết được ban hành, hoàn thành trước ngày 31/12/2015./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan