Cập nhật ngày 19/09/2014 - 08:57:10

           

“Mỗi cán bộ tiếp dân phải đặt vị trí của mình vào người dân”

- Phó Thủ tướng yêu cầu: “Mỗi cán bộ tiếp dân phải đặt vị trí của mình vào người dân, tích cực, chủ động để tìm các biện pháp xử lý dứt điểm, phải mạnh dạn sửa sai, không đùn đẩy trách nhiệm”.

Nội dung khiếu nại về đất đai chiếm gần 68,2%

Tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2014 có xu hướng giảm so với năm 2013. Tuy nhiên số lượt đoàn đông người tiếp tục tăng 12,1% so với năm 2013. Nội dung khiếu nại về đất đai chiếm gần 68,2%, nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỷ lệ hơn 60%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo có khoảng 59% trường hợp khiếu nại sai và 63,2% tố cáo sai.

Sáng 19/9, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ.

Tính đến tháng 8/2014, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp hơn 370.000 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo; tiếp nhận hơn 234.000 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh với hơn 44.000 vụ việc thuộc thẩm quyền.

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan hành chính đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 24,8 tỷ đồng, 10,6ha đất; trả lại cho tập thể, công nhân 86,1 tỷ đồng, 20,2ha đất; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 2.131 người; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 594 người (đã xử lý 446 người), chuyển cơ quan điều tra 83 vụ, 39 người.

Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 1.787 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 4.081 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Qua thanh tra, phát hiện 492 đơn vị vi phạm, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 435 tổ chức và 462 cá nhân; xử lý hành chính 23 tổ chức và 6 cá nhân.

Các cơ quan thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện 547 kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra trách nhiệm; kiểm điểm trách nhiệm của 199 tổ chức, 171 cá nhân; đã xử lý kỷ luật hành chính đối với 42 cá nhân.

Về cơ bản đã giảm về số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp dân đạt kết quả tốt hơn. Tuy nhiên một số địa phươg chưa thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ, chưa gắn việc tiếp công dân với giải thích pháp luật để dân hiểu và chấm dứt khiếu kiện...

Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội, bảo vệ quyền và lợi chính đáng của công dân.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã ra quyết định thành lập Ban Tiếp công dân Trung ương; cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện được 02 kỳ tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương (tháng 7 và 8/2014); chỉ đạo Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, tỉnh, thành phố thành lập Ban Tiếp công dân; tuy nhiên một số địa phương còn chậm trong việc thành lập Ban Tiếp công dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế như một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ; chất lượng giải quyết khiếu nại ở một số địa phương chưa cao, còn có những sai sót trong trình tự, thủ tục, việc giải quyết chậm; công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế nên nhận thức của một bộ phận công dân chưa đầy đủ, tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai còn nhiều.

"Mỗi cán bộ tiếp dân phải đặt vị trí của mình vào người dân"

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ, tình hình khiếu nại tố cáo tuy có giảm, nhưng khiếu nại đông người tăng, chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo chưa cao, còn chậm, có trường hợp áp dụng pháp luật không đúng dẫn đến khiếu nại kéo dài. Một số lãnh đạo địa phương chưa thực sự quan tâm giải quyết dứt điểm tình trạng này, cán bộ làm công tác này vừa yếu, vừa thiếu….

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng yêu cầu: “Mỗi cán bộ tiếp dân phải đặt vị trí của mình vào người dân, tích cực, chủ động để tìm các biện pháp xử lý dứt điểm, phải mạnh dạn sửa sai, không đùn đẩy trách nhiệm”.

Các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ, cần sâu sát hơn đối với công tác này; không được quan liêu, xa dân, cửa quyền. Các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân và kiện toàn bộ máy tiếp công dân.

Các cấp, các ngành phải thống nhất nhận thức, quan điểm, cách làm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cần có sự vào cuộc tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp như Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư Việt Nam…/.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan