Cập nhật ngày 19/04/2015 - 04:48:09

           

IPU - 132 - Kỳ họp của tinh thần nhân văn

- Hầu hết các chủ đề của IPU - 132 đều hướng về người dân, đặt họ ở vị trí trung tâm trong các nội dung thảo luận cũng như quyết đáp tại Đại hội đồng lần này.

Các nội dung đều hướng về người dân

Mặc dù chỉ có 5 ngày làm việc, nhưng với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả, IPU -132 đã thành công vượt mong đợi.

Toàn bộ các nội dung của Đại hội đồng IPU - 132 đều được thu hút vào chủ đề Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động và tập trung vào hai chương trình nghị sự quan trọng là an ninh mạng và quản trị nguồn nước.

Tại IPU - 132, Đại hội đồng đã tiếp tục đưa ra các chủ đề để giải quyết những vấn đề của người dân tốt hơn.

Điển hình như Nghị quyết về Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người chưa được thông qua tại Đại hội đồng IPU - 131 thì tại Đại hội đồng IPU - 132 đã được hoàn thiện và thông qua.

Điều đó cho thấy, Đại hội đồng IPU - 132 tiếp tục bàn về những vấn đề liên quan đến người dân, nhưng ở mức độ và kết quả tốt hơn so với các kỳ họp Đại hội đồng trước.

Kết quả cụ thể của Đại hội đồng IPU - 132 còn thể hiện ở các nội dung khác như bình đẳng giới thảo luận ở Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU.

So với Hội nghị trước, Hội nghị lần này đã đánh giá lại quá trình 20 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh đối với vấn đề bình đẳng giới, tổ chức sự kiện bên lề Tầm nhìn Bắc Kinh: Quan điểm của nam giới (do IPU và UN Women đồng tổ chức).

Trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU - 132, IPU và Hội nữ nghị sĩ lần thứ 21 đã kỷ niệm 30 năm thành lập cơ chế Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU, với số lượng nữ nghị sĩ tham gia tại IPU - 132 đông đảo nhất so với các Hội nghị từ trước đến nay và với 2 nữ nghị sĩ trong lần đầu tiên.

Đặc biệt trước phiên bế mạc, Đại hội đồng IPU - 132 đã thông qua Tuyên bố Hà Nội, thể hiện tầm nhìn, cam kết và hành động cụ thể của IPU - 132 đối với các mục tiêu phát triển bền vững, biến lời nói thành hành động.

Đây là điểm nhấn quan trọng, là dấu ấn của IPU lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam trên cơ sở các nội dung đã được đưa ra thảo luận, quyết định tại Đại hội đồng IPU - 132.

Nối dài thành công của IPU - 132

Theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, thành công của Đại hội đồng chính là thành công của Quốc hội Việt Nam. Bởi vì chúng ta là nước chủ nhà, đăng cai tổ chức Hội nghị.

Thành công ở đây không phải chỉ dừng ở nội dung, hay công tác tổ chức, hậu cần phục vụ các hoạt động của Đại hội đồng IPU – 132, mà còn là thái độ, tinh thần trách nhiệm chu đáo và tình cảm thân thiện, hữu nghị của nhân dân và đất nước chúng ta đón tiếp bạn bè trên thế giới đến Việt Nam.

Chưa có thời điểm nào Quốc hội Việt Nam lại có nhiều cuộc tiếp đón song phương ở cấp cao như vậy. Tính riêng về số lượng lãnh đạo quốc hội/nghị viện, Việt Nam đã đón khoảng 90 chủ tịch, phó chủ tịch quốc hội/nghị viện tham dự Đại hội đồng IPU - 132. Đó là chưa kể số lượng hàng chục các cuộc tiếp xúc cấp cao khác trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU - 132 giữa lãnh đạo Đảng, Chính phủ với lãnh đạo nghị viện các nước dự IPU - 132.

Cũng tại IPU - 132, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu vào vị trí Chủ tịch của Đại hội đồng IPU - 132. Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội nghị Nữ nghị sĩ lần thứ 21.

Để nối tiếp thành công của IPU-132, bà Mai cho rằng, Quốc hội Việt Nam cần nhanh chóng nghiên cứu, biến các quyết định của IPU thành chính sách, pháp luật của Việt Nam, tăng cường giám sát, phân bổ nguồn lực để bảo đảm các điều kiện tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật này.

“Đây là hành động cụ thể để thực hiện những cam kết trong Tuyên bố Hà Nội, làm cho thành công của Đại hội đồng IPU-132 sâu sắc hơn và được nối dài ở nước ta”, bà Mai phát biểu với báo giới./.

IPU - 132 – The meeting with the spirit of humanity

Most of the themes of IPU - 132 are oriented to people, put them in a central position in discussions and declarations.

People-centred approach

In spite of only 5 working days, IPU -132 succeeded beyond expectations with a sense of responsibility and efficiency.

The entire contents of the General Assembly of IPU - 132 focused on Sustainable development goals: Turning words into action and two important agenda including network security and water management.

At the IPU - 132, the General Assembly continued to discuss how to solve the problems of people better.

Typically, the General Assembly of IPU - 132 completed and approved resolutions on international law in matters of national sovereignty, non-interference in each other's internal affairs and human rights which were not adopted in General Assembly of IPU - 131.

As can be seen, General Assembly of IPU - 132 continued to discuss issues related to people, but the extent and results were more outstanding than the previous sessions of General Assembly.

Also, the positive results of IPU - 132 can be realized in the discussion of gender equality in the IPU Meeting of Women Parliamentarians.

Compared with the previous meeting, this meeting reviewed the 20-year process to implement Beijing Declaration and Platform on gender equality issues.

In the framework of General Assembly of IPU - 132, IPU and the 21th IPU Meeting of Women Parliamentarians celebrated the 30th anniversary of establishing this mechanisms, in which the number of women parliamentarians participating in IPU – 132 is the largest compared to previous conferences.

Especially, before the closing session, the General Assembly of IPU - 132 adopted the Hanoi Declaration, expressing the vision, commitment and action of IPU – 132 for sustainable development goals, turning words into action.

Continue the success of IPU - 132

According to Chairman of the National Assembly's Committee for Social Affairs Truong Thi Mai, the success of IPU – 132 General Assembly is the very success of Vietnam National Assembly since Vietnam was  the host country.

The success did not only cover the content, organization, services for IPU - 132, but also the attitude, responsibility and friendliness of native people and the whole country towards international friends.

Never did Vietnam's National Assembly hold many high-level bilateral talks before. About 90 presidents, vice presidents from National Assemblies/Parliaments to attend IPU – 132 General Assembly…

Also in IPU - 132, National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung had been elected to be Chairman of IPU – 132 General Assembly, and the Deputy Chairman of National Assembly Nguyen Thi Kim Ngan was elected to be Chairman of 21th Meeting of Women Parliamentarians.

To keep the success of IPU-132, Ms.Mai said that National Assembly of Vietnam needed to research and turn decisions of IPU into policies and laws; strengthen supervision, allocate resources to ensure the conditions for implementing the policies.

 

"These are concrete activities to implement the commitments of Hanoi Declaration, making the success of IPU-132 General Assembly more profound and prolonged in our country",  Ms Mai told reporters./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan