Cập nhật ngày 29/07/2015 - 18:07:35

           

Giảm tổn thất trong nông nghiệp:

Cần chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa

- Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, tổ chức chiều ngày 28/7, tại Hà Nội.

Theo ông An Văn Khanh, Phó Cc trưởng Cc Chế biến nông lâm thy sn và ngh mui, B Nông nghip và Phát trin nông thôn, trin khai vic thc hin Quyết đnh s 68/2013/QĐ-TTg, các b, ngành, đa phương đã trin khai tích cc, bước đu đáp ng được yêu cu cp thiết ca sn xut nông nghip, nht là vùng sn xut lúa hàng hóa Đng bng sông Cu Long và nhn được s đng tình cao ca nông dân c nước.

Chính sách h tr đã to bước tăng trưởng nhanh v cơ gii hóa sn xut nông nghip, nht là trong lĩnh vc canh tác và thu hoch lúa, hiu qu đt được cao hơn hn so vi lao đng th công. Đến nay, khâu làm đt lúa đt 92%, cao nht là vùng Đng bng sông Cu Long đt 98%; mía đt 80%; Ngô: 70%; Sn: 80%; Vùng rau chuyên canh: 90%. Khâu gieo, trng: đi vi lúa gieo bng công c x hàng và cy đt 30%; mía trng bng máy: 30%...

Bên cnh đó, chính sách h tr cũng to điu kin khuyến khích, thúc đy các cơ s cơ khí chế to máy nông nghip trong nước đu tư chiu sâu, ci tiến công ngh, nâng cao cht lượng máy móc thiết b.

Nh có Chính sách h tr và mt s cơ chế chính sách ca đa phương ban hành đã thúc đy người dân mnh dn đu tư mua sm máy, thiết b phát trin sn xut nông nghip, bo qun chế biến nông lâm thy sn, nâng cp công ngh thiết b.

V chính sách tín dng, đi din Ngân hàng Nhà nước Vit Nam cũng cho biết: sau 05 năm vic trin khai chính sách tín dng đã giúp h dân, doanh nghip mnh dnh đu tư máy móc thc hin cơ gii hóa trong sn xut nông nghip; chính sách cũng đã to điu kin khuyến khích, thúc đy các cơ s cơ khí chế to máy trong nước đu tư chiu sâu, ci tiến công ngh...

Kết qu cho vay h tr nhm gim tn tht trong nông nghip luôn tăng trưởng qua các năm, đến cui tháng 6/2015, doanh s cho vay trin khai chương trình đt 3.468 t đng, dư n 2.438 t đng, tăng 32% so vi 31/12/2014. Doanh s cho vay tăng mnh qua các năm, nếu như năm 2011 doanh s cho vay ch đt 474 t đng, thì đến tháng 6/2015 đã tăng gp 7,3 ln so vi năm đu trin khai chương trình. S lượng khách hàng vay vn theo chính sách này là 14.233 lượt, s lượng khách hàng hin còn dư n 9.813 khách hàng.

Mc dù vy, theo ông Khanh vn còn gp nhiu khó khăn, vướng mc trong thc hin: nhiu đa phương đã t chc trin khai chính sách h tr nhm gim tn tht trong nông nghip nhưng kết qu thc hin thp hoc người dân chưa tiếp cn được chính sách, th hin: s lượt khách hàng và doanh s cho vay còn thp, qua báo cáo ca 41 tnh thì có 22 tnh có dư n cho vay. Vic trin khai thc hin chính sách vn còn thiếu s phi hp đng b ca các cơ s, ngành liên quan.

Bên cnh đó, lãi sut tín dng đu tư ca Nhà nước còn cao, hin nay là 8,55%/năm, không có s chênh lch nhiu so vi lãi sut cho vay thương mi nên chưa khuyến khích các t chc, cá nhân đu tư xây dng các d án dây chuyn máy móc... Điu này cũng là nguyên nhân nh hưởng đến doanh s cho vay toàn b chương trình.

Đi din Ngân hàng Nhà nước cũng cho rng, s lượt khách hàng và doanh s cho vay còn thp. Vic quy đnh doanh sách chng loi máy, thiết b được hưởng chính sách h tr nhm gim tn tht trong nông nghip hin nay còn hn chế. Cơ chế, chính sách h tr hin đang áp dng đi vi nông sn mà chưa áp dng trong lĩnh vc lâm nghip.

V phía đa phương: ông Nguyn Phùng Hoan, Giám đc S Nông nghip và Phát trin nông thôn tnh Nam Đnh, cũng đưa ra nhng khó khăn, hn chế ca Tnh khi thc hin Quyết đnh s 68, như: nhiu ch h mua máy móc, thiết b cơ gii hóa nhưng không th tiếp cn được vi ngun vn vay t các ngân hàng thương mi. Vi các máy móc vi sut đu tư không ln thì các h dân, t đi dch v sau khi gp g các chi nhánh ngân hàng thương mi ti đa phương đã không mun làm th tc vay vn h tr lãi sut, do th tc quá phc tp vi các rào cn ca ngân hàng khi không mun cho vay.

Giám đc S Nông nghip và Phát trin nông thôn tnh Bà Ra – Vũng Tàu, ông Lê Tun Quc, cũng cho biết: Lĩnh vc đu tư cho gim tn tht thy sn là rt ln, nhưng ngư dân tiếp cn vn vay ngân hàng rt khó khăn do đa s người nông dân chưa biết xây dng D án thuyết minh quy trình công ngh sn xut sn phm.

Đ g khó, đi din các s nông nghip và phát trin nông thôn các tnh, thành ph cho rng: cn phi tăng cường hơn na công tác thông tin, tuyên truyn, ph biến các chính sách v nông nghip, nông thôn đến các cp, các ngành và người dân.

Nhm thc hin mc tiêu đến năm 2020 gim 50% tn tht đi vi các loi nông sn, thy sn cn có tác đng mnh hơn t Quyết đnh 68; xem xét lãi sut đu tư phát trin cho đu tư dài hn đ thc hin các D án bo qun.

Bên cnh đó, cn đy mnh công tác nghiên cu, ng dng, hp tác công - tư, đt doanh nghip vào v trí trung tâm kết hp vi các nhà khoa hc đ thc hin các d án bo qun gim tn tht sau thu hoch; thường xuyên kho sát, điu tra, đánh giá mc đ tn tht sau thu hoch đi vi nông sn, thy sn.

B trưởng Cao Đc Phát cho rng, Quyết đnh 68 mi c th hóa 2 trong s 13 gii pháp được đưa ra trong Ngh quyết 48. Vì vy, B trưởng yêu cu Cc Chế biến Nông lâm thy sn và Ngh mui rà soát và báo cáo li vi B 11 gii pháp còn li đ có nhng điu chnh chính sách và t chc trin khai thc hin cho phù hp./.

Lê Thủy
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan