Cập nhật ngày 30/07/2014 - 16:33:26

           

Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo

- Năm học 2013-2014 là niên khóa đầu tiên thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện Nghị Quyết 29-NQ/TW của Chính phủ.

Những kết quả bước đầu

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2013-2014, công tác quản lý giáo dục đã đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp và giao quyền tự chủ, tăng cường quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường. Công tác đánh giá kết quả giáo dục, nội dung, phương pháp giảng dạy tiếp tục được đổi mới. 

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được quan tâm, coi trọng thực chất. Đến nay, cả nước đã có 18 tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% các tỉnh, thành phố đã thực hiện chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang loại hình theo quy định.

Các mô hình trường học mới, phương pháp dạy học tích cực đã khẳng định được ưu thế, được áp dụng và nhân rộng ở hầu hết các địa phương; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được quan tâm; các cơ sở giáo dục thường xuyên được củng cố và phát triển.  

Việc đổi mới thi, công nhận tốt nghiệp THPT năm 2014 theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở tuyển sinh cho giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học đã nhận được sự đồng thuận cao của xã hội, tạo ra sự thay đổi có tính chất bước ngoặt về chất trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của giáo viên và tư duy quản lý giáo dục.

Tỷ lệ tốt nghiệp của hệ THPT là 99,02% (tăng 0,05% so với năm 2013), trong đó đỗ loại khá, giỏi đạt 23,33% (tăng 5,48%); Tỷ lệ tốt nghiệp của hệ giáo dục thường xuyên là 89,01% (tăng 10,93% so với năm 2013), trong đó đỗ loại khá, giỏi đạt 3,9% (tăng 0,06%).

Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở miền núi, vùng dân tộc được thực hiện thường xuyên và có kết quả; công bằng xã hội trong giáo dục được bảo đảm tốt hơn, đặc biệt là các chính sách cho học sinh và giáo viên vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngành giáo dục cũng tích cực tham gia các chương trình đánh giá quốc tế về kết quả học tập của học sinh. Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố kết quả kỳ thi PISA chu kỳ 2012, trong đó Việt Nam đứng trong nhóm 20 nước có điểm chuẩn các lĩnh vực cao nhất và cao hơn điểm trung bình của OECD (Lĩnh vực toán học, Việt Nam đứng thứ 17/65; lĩnh vực đọc hiểu đứng thứ 19/65; lĩnh vực khoa học đứng thứ 8/65).

Kỳ khảo sát thử nghiệm PISA 2015 vào tháng 4/2014 đã diễn ra trên 28 cơ sở giáo dục. Công tác bồi dưỡng, thi học sinh giỏi quốc gia và tuyển chọn thi quốc tế tiếp tục được cải tiến nên các đội tuyển học sinh Việt Nam tham gia thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2014 các môn tiếp tục đạt thành tích xuất sắc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các bộ, ngành và các tổ chức quốc tế chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Olympic Hóa học lần thứ 46 tại Việt Nam năm 2014 (IChO 2014).

Triển khai Kế hoạch hành động

Theo Kế hoạch, trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; Đổi mới chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo; Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ, công chức, viên chức quản lý giáo dục; Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo; đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; Chủ động hội nhập và nâng cahiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Trong đó nổi lên vấn đề chính là đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục các cấp học và thi, đánh giá kết quả.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo bảo đảm thống nhất, liên thông theo từng ngành, nhóm ngành, nhóm nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nghiên cứu tiếp nhận, chuyển giao chương trình đào tạo từ các nước tiên tiến cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học của Việt Nam. Điều chỉnh, bổ sung chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo hướng mở, phù hợp với đối tượng.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng việc thi theo phương án 2 chưa ảnh hưởng gì đến dạy và học cả. Chỉ có mỗi một điều khó là thay vì các cháu thi mỗi buổi một môn (như phương án 1) thì các cháu thi 3 môn trong một buổi, mỗi bài 1 tiếng”. Đây có thể được coi là bước chuẩn bị tích cực cho định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 2-3 năm tới sẽ phân luồng ở bậc THPT: luồng thiên về xã hội, luồng thiên về khoa học kỹ thuật. Tiến tới nguyên lý “học gì, thi nấy”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cá nhân của người học, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học; tăng cường các hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Đổi mới mục tiêu, nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo. Cụ thể, về 3 phương án thi Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra: phương án 1 (với 8 môn trong đó thi 4 môn tối thiểu (Toán, Văn, Ngoại Ngữ và 1 môn tự chọn), 4 môn bổ sung để xét tuyển vào đại học, cao đẳng); phương án 2 với 3 bài thi bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn (khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên) là những phương án không bắt học sinh thi hết tất cả các môn. Còn phương án 3 (thi 4 bài thi tổng hợp 11 môn lớp 12) là học sinh học gì thi đấy.

Thành lập trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia để triển khai việc đổi mới thi, công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học; tiến tới tổ chức một kỳ thi quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh cao đẳng, đại học... Thành lập trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia, các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục độc lập.

Đặc biệt, trong Kế hoạch Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chú trọng đến việc thúc đẩy hình thành và phát triển hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa các nước ASEAN; mở rộng các chương trình trao đổi và dịch chuyển sinh viên quốc tế; tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác và công nhận bằng cấp với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục các cấp. Xây dựng lộ trình điều chỉnh học phí theo hướng linh hoạt, trên cơ sở tương xứng giữa chất lượng đào tạo với chi phí đào tạo để phát huy năng lực của từng loại hình cơ sở giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với các cấp giáo dục. Xây dựng hệ thống học liệu mở, thư viện điện tử, mua quyền khai thác dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục trên phạm vi toàn quốc; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo phục vụ công tác quản lý các cấp.

Nguồn tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014). Báo cáo Tổng kết năm học 2013-2014, tháng 7/2014

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014). Kế hoạch hành động của ngành giáo dục, Ban hành kèm theo Quyết định số  2653 /QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Pho-Thu-tuong-Vu-Duc-Dam-gop-y-cho-ky-thi-quoc-gia/204968.vgp

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan