Cập nhật ngày 04/10/2014 - 21:56:20

           

Giáo dục đại học sẽ phân tầng và xếp hạng theo tiêu chí rõ ràng

- Đó là nội dung chính trong Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ phân thành 3 tầng: nghiên cứu, ứng dụng, thực hành và xếp hạng từ 1 đến 5.

Phân thành 3 tầng

Đối với cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu:

Là trường đại học có hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học cơ bản chiếm tỷ trọng cao, nổi bật trong các hoạt động nghiên cứu; có đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên giàu năng lực; có các cơ sở nghiên cứu chuyên sâu để thực hiện các nghiên cứu cơ bản, phát triển các công nghệ nguồn; có năng lực giải quyết các vấn đề khoa học cấp quốc gia và quốc tế;

Về quy mô: đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không dưới 50% tổng qui mô toàn trường; Số chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu chiếm hơn 60% tổng số các chương trình đào tạo của trường; Có không ít hơn 70% số ngành đào tạo có các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 50% số ngành đào tạo có các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Về cơ cấu các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ: Quỹ thời gian dành cho hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không ít hơn 50% tổng thời gian làm việc hằng năm; Ít nhất 80% các chương trình nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc tương đương có các nghiên cứu sinh tham gia; Có ít nhất một cơ sở nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên sâu hoặc một trung tâm nghiên cứu phát triển các công nghệ nguồn.

Về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học: Ít nhất 40% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của trường có trình độ tiến sĩ; Ít nhất 25% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của trường có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; Đào tạo và cấp bằng ít nhất 50 tiến sĩ/năm; Hằng năm công bố ít nhất 50 bài báo, công trình nghiên cứu kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI, SCI;

Đối với cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng:

Là trường đại học có các chương trình đào tạo chủ yếu theo hướng ứng dụng và hoạt động khoa học công nghệ tập trung theo hướng nghiên cứu triển khai. Đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ là chủ yếu, một số ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ. Cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối với cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành:

Là trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục đại học, có các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng thực hành; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trở xuống phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương; nghiên cứu chuyển giao công nghệ, xử lý những vấn đề kỹ thuật trong thực tế sản xuất và đời sống ở các địa phương.

Phân tầng cơ sở giáo dục sẽ là căn cứ để các trường xác định mục tiêu đào tạo trung hạn và dài hạn, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp; là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước xây dựng cơ chế chính sách và thực hiện quản lý nhà nước đối với hệ thống giáo dục đại học. Hoạt động này dự kiến sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn 10 năm.

Khung xếp hạng từ 1-5

Theo đó, các hạng được tính theo phần trăm (%) số các trường trong từng tầng, được chia theo nhóm từ cao xuống thấp, được làm tròn số, cụ thể như sau:

Hạng 1 là nhóm 10% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng cao nhất; Hạng 2 là nhóm 20% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng sau hạng 1; Hạng 3 là nhóm 40% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng sau hạng 2; Hạng 4 là nhóm 20% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng sau hạng 3; Hạng 5 là nhóm 10% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng thấp nhất.

Dự thảo cũng đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể để xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng; cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành về 4 phương diện: Quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo; cơ cấu các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ; chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.

Xếp hạng cơ sở giáo dục đại học nhằm công khai minh bạch chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đánh giá năng lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo đục đại học một cách khách quan, làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế đặt hàng, đầu tư phù hợp. Bên cạnh đó, tạo sự cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong toàn hệ thống. Việc xếp hạng cơ sở giáo dục đại học dự kiến thực hiện theo chu kỳ 2 năm một lần./.

Loan Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan