Cập nhật ngày 09/09/2015 - 21:29:50

           

Phải thể chế hóa các MDGs đối với đồng bào dân tộc thiểu số

- Thành quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, vẫn tồn tại tình trạng nhiều hộ gia đình nghèo dù đã thoát nghèo nhưng lại có nguy cơ cao rơi trở lại nhóm nghèo và tình trạng nhiều hộ không nghèo đã rơi vào nghèo đói.

Trên phạm vi quốc gia, đến nay Việt Nam đã khẳng định hoàn thành sớm 3 mục tiêu quan trọng trong tổng số 8 mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), đó là: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; Phổ cập giáo dục tiểu học; Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ.

Đặc biệt, công cuộc giảm nghèo đã có những bước tiến vượt bậc với tốc độ giảm nghèo nhanh. Tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh chóng từ 58,1% năm 1993 xuống còn 9,6% năm 2012 (năm 2014 là 6%).

Thành công trong giảm nghèo ở Việt Nam là kết quả của tăng trưởng kinh tế nhanh cùng với nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc luôn đặt giảm nghèo là một mục tiêu hàng đầu của quốc gia trong suốt hai thập kỷ qua.

Tuy nhiên, tốc độ giảm nghèo chậm và đói nghèo vẫn còn phổ biến ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Số hộ nghèo là dân tộc thiểu số chiếm tới 50% tổng số hộ nghèo cả nước; thu nhập bình quân của các hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 thu nhập bình quân cả nước.

Thành quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, vẫn tồn tại tình trạng nhiều hộ gia đình nghèo dù đã thoát nghèo nhưng lại có nguy cơ cao rơi trở lại nhóm nghèo và tình trạng nhiều hộ không nghèo đã rơi vào nghèo đói.

Để có những biện pháp cụ thể để giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số,  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ tiêu cụ thể thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Theo đó, nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm.

Một số chỉ tiêu khác nữa là đến năm 2025 tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi thấp hơn 8%. Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số nhập học đúng tuổi bậc tiểu học đạt trên 97%.

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 10 tuổi trở lên biết chữ đạt trên 98%. Tỷ lệ mù chữ của nữ người dân tộc thiểu số còn dưới 10%. Tỷ lệ đại biểu nữ dân tộc thiểu số ở HĐND cấp xã chiếm trên 40%. Tỷ suất tử vong trẻ em dân tộc thiểu số dưới 1 tuổi/1000 trẻ đẻ sống thấp hơn 19%.

Đồng thời, chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025 là tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm dân số dân tộc thiểu số 15 - 24 tuổi thấp hơn hoặc bằng 0,3%. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 50%. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng hố xí hợp vệ sinh đạt từ 60% trở lên...

Để đạt được những chỉ tiêu trên, giải pháp đưa ra là phải thể chế hóa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào trong các Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của quốc gia và từng bộ, ngành, địa phương; tăng cường phối hợp liên ngành từ Trung ương xuống địa phương để thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy hoàn thành các MDGs, làm cơ sở hướng tới một số mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số sau 2015.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế kiểm soát chính sách từ Trung ương - địa phương; đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh công tác truyền thông phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào các dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, vệ sinh, môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững.../.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan