Cập nhật ngày 11/09/2015 - 19:23:03

           

Đến năm 2020, kiểm định tất cả chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng

- Theo Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 1559/QĐ-TTg, ngày 10/09/2015, thì đến năm 2020, tất cả các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng sẽ được kiểm định.

Để đạt được mục tiêu này, Đề án đã đưa ra giải pháp khuyến khích các cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình đào tạo từ xa được kiểm định bởi tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm định viên để triển khai thực hiện đánh giá, kiểm định các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng.

Bên cạnh việc kiểm định chương trình đào tạo từ xa, Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2020, tất cả các chương trình đào tạo từ xa có đủ học liệu, thiết bị hỗ trợ thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng một số cơ sở giáo dục nòng cốt cung cấp chương trình đào tạo từ xa; khuyến khích các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia cung cấp học liệu, công nghệ phục vụ đào tạo từ xa.

Với mục tiêu này, Đề án sẽ rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định đối với chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng, trong đó quy định rõ, cụ thể các tiêu chí bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, có chính sách khuyến khích các cơ sở giáo dục đầu tư và sử dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến để triển khai các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng.

Đề án cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, như: phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ xa ngắn hạn, chương trình phổ biến kiến thức phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Trong đó, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo từ xa đẩy mạnh tự chủ, đổi mới cơ chế hoạt động; đẩy mạnh, phát huy các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ, chương trình phổ biến kiến thức tại các cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao trình độ dân trí, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân ở các địa phương./.

P.A
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan