Cập nhật ngày 13/10/2015 - 19:41:22

           

Wallonie-Bruxelles tăng cường đầu tư vào Việt Nam

- Đó là thông điệp được đưa ra tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng với Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie - Bruxelles, bà Anne Lange, ngày 13/10 tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Toàn cảnh buổi tiếp

 Ti bui làm việc, Th trưởng Nguyn Chí Dũng vui mng và đánh giá cao s hp tác gia vùng Wallonie - Bruxelles, Vương quc B và Vit Nam. Nhiu d án ca vùng Wallonie - Bruxelles đã giúp Vit Nam phát trin kinh tế - xã hi.

 

Th trưởng cho biết, trong nhng năm qua, kinh tế Vit Nam đã có bước phát trin n đnh, đó là do có nhng chính sách ca Nhà nước hết sc phù hp và đúng đn, s c gng ca Chính ph, các cp, các ngành, ca người dân Vit Nam. Bên cnh đó là, s giúp đ ca các nước, các nhà tài tr, trong đó có chính quyn ca vùng Wallonie - Bruxelles.

Trong giai đon 2013-2015, phía Wallonie - Bruxelles tài tr cho Vit Nam 28 d án vi tng giá tr khong hơn 1 triu Euro trong các lĩnh vc: Giáo dc đi hc, nghiên cu và đi mi; Văn hóa, đa dng Văn hóa và Pháp ng; Đào to ngh k thut theo năng lc. Các d án có quy mô nh, ch yếu có giá tr t vài nghìn vi vài chc nghìn Euro, hình thc tài tr thông qua cung cp các khoá đào to, chuyến công tác.

Bà Anne Lange cm ơn nhng thông tin mà Th trưởng đã chia s. Bà cho rng, các d án mà phía Wallonie - Bruxelles đang trin khai được đánh giá là tt đp, nh hưởng ca các d án có sc lan ta rt ln. Trong quá trình thc hin, phía Wallonie - Bruxelles đã c chuyên gia gii nht và h có nhiu kinh nghim đến Vit Nam đ thc hin d án.

Hai bên đang phi hp xây dng Chương trình hp tác giai đon 2016-2018 (hin nay đã có khong 50 d án). Ti công thư ngày 28/5/2015, Phái đoàn Wallonie - Bruxelles thông báo đnh hướng hp tác ưu tiên cho giai đon mi, bao gm hai lĩnh vc chính: (i) Lĩnh vc xã hi, con người và văn hoá; (ii) Lĩnh vc nghiên cu/phát trin công nghip.

Bà Anne Lange cho biết thêm, theo tho thun gia hai bên, Kỳ hp ln th 9 y ban hn hp thường trc gia Chính ph Vit Nam và Chính ph Liên minh Wallonie - Bruxelles, Vùng Wallonie và y ban Cng đng tiếng Pháp vùng Th đô Bruxelles (UBHH) s được t chc ti Hà Ni.

Th trưởng Nguyn Chí Dũng cm ơn bà Anne Lange và hy vng thi gian ti s hp tác gia Vit Nam và Phái đoàn Wallonie - Bruxelles ngày càng cht ch./. 

 

Ngày 23/10/1993, Cng đng Pháp ng ca B đã ký tha thun hp tác đu tiên vi Vit Nam trong khuôn kh mt Hip đnh hp tác v Văn hóa. Năm 1998, Vùng Wallonie và U ban Cng đng Pháp ng vùng Bruxelles đã thiết lp mi quan h hp tác vi Vit Nam.

 Ngày 26/9/2002, các cng đng Pháp ng ca B, vùng Wallonie và Bruxelles đã cùng kíýchung mt Hip đnh khung hp tác vi Vit Nam. Hình thc hp tác này cũng là mt đc thù ca th chế chính tr ca B trong vic phân quyn cho các cp cng đng/đa phương, trong đó Chính ph Trung ương ca Vương quc B cp ngân sách và cho phép các cng đng/đa phương mt s quyn hn và lĩnh vc được thiết lp các quan h hp tác song phương. Hip đnh này khuyến khích mi hình thc hp tác đi tác gia hai nước trên tt c các lĩnh vc mà hai bên có thế mnh và cùng quan tâm.

Thanh Hà
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan