Cập nhật ngày 05/01/2017 - 16:05:18

           

Phát động Năm an toàn giao thông 2017

- Với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu nhi” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, Năm an toàn giao thông 2017 đã chính thức được phát động.

Ngày 4/1, ti Tr s Chính ph, y viên B Chính tr, Phó Th tướng Thường trc Chính ph Trương Hòa Bình, Ch tch y ban An toàn giao thông quc gia ch trì Hi ngh trc tuyến toàn quc tng kết năm 2016 ca y ban.

Phát biu ch đo Hi ngh, Phó Th tướng Thường trc biu dương các b, ngành, t chc chính tr - xã hi, các cơ quan thông tn, báo chí và ban an toàn giao thông các đa phương đã n lc trin khai thc hin có hiu qu các gii pháp bo đm trt t an toàn giao thông trong năm 2016, đc bit là B Công an, B Giao thông Vn ti, B Giáo dc và Đào to, Trung ương Đoàn thanh niên cng sn H Chí Minh, Mt trn T quc Vit Nam và 13 đa phương gim trên 10% s người chết là Tây Ninh, Tuyên Quang, Trà Vinh, Lai Châu, Bc Giang, Long An, Bc Liêu, Gia Lai, Yên Bái, Qung Tr, An Giang, Lào Cai, Đk Nông. Trong năm 2016, tai nn giao thông tiếp tc gim c 3 tiêu chí v s v, s người chết và s người b thương.

Tuy nhiên, Phó Th tướng cũng ch rõ, trong năm 2016 vn còn 20 đa phương có s người chết vì tai nn giao thông tăng, trong đó 9 đa phương tăng trên 10% là: Qung Ngãi, Hòa Bình, Cao Bng, TP. H Chí Minh, Đng Tháp, Hà Giang, Hi Dương, Tin Giang, Cà Mau. Điu đó cho thy tính bn vng trong công tác bo đm trt t an toàn giao thông vn là mt thách thc ln.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Vn còn xy mt s v tai nn giao thông đc bit nghiêm trng. Còn đ xy ra tình trng phương tin kinh doanh vn ti hot đng không có giy phép, người điu khin phương tin không có bng, chng ch chuyên môn phù hp; hin tượng bo kê uy hiếp, hành hung đi th cnh tranh. Tình hình ùn tc giao thông ti Hà Ni, TP. H Chí Minh và các đô th ln din biến phc tp tr li, đc bit là khi xy ra mưa ngp trong các khung gi cao đim…

V nhim v trng tâm năm 2017, Phó Th tướng Thường trc ch rõ, năm 2017, nhu cu giao thông, s lượng phương tin, cũng như s đa dng v trình đ và văn hoá ca người tham gia giao thông s tiếp tc tăng cao, to nên thách thc rt ln cho công tác bo đm trt t an toàn giao thông.

Đng thi, Vit Nam cũng thc hin mc tiêu Ngh quyết ca Đi hi đng Liên hp quc v ci thin an toàn đường b toàn cu, theo đó đến năm 2020 s người thương vong do tai nn giao thông đường b gim còn 50% so vi năm 2010.

Trong tình hình này, y ban an toàn giao thông quc gia và ban an toàn giao thông các tnh, thành ph cn trin khai thc hin quyết lit, hiu qu Năm an toàn giao thông 2017 vi ch đ “Xây dng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu nhi” vi tinh thn “Tính mng con người là trên hết”. Mc tiêu là gim tai nn giao thông t 5%-10% c 3 tiêu chí v s v, s người chết, b thương so vi năm 2016; gim s người chết do tai nn giao thông năm 2017 xung dưới 8.500 người.

Kéo gim ùn tc giao thông ti các thành ph ln, đc bit là Hà Ni và TP. H Chí Minh, không đ xy ra ùn tc giao thông kéo dài trên 30 phút. Nâng cao ý thc t giác chp hành pháp lut ca người tham gia giao thông, xây dng văn hóa giao thông trong các tng lp nhân dân, đc bit là thanh, thiếu niên.

Trên cơ s đó, xác đnh nhim v trng tâm là tiếp tc trin khai thc hin có hiu qu Ch th s 18 ca Ban Bí thư v tăng cường s lãnh đo ca Đng đi vi công tác bo đm trt t an toàn giao thông, khc phc ùn tc giao thông; gn kết qu công tác bo đm trt t an toàn giao thông vi trách nhim ca người đng đu b, ngành, đa phương, đơn v. Phương châm ch đo, điu hành trong bo đm trt t an toàn giao thông năm 2017 là “thường xuyên, kp thi, thc cht, dt đim”.

Tiếp tc hoàn thin, b sung quy đnh pháp lut v trt t an toàn giao thông. Tăng cường bo đm an toàn ca kết cu h tng giao thông, trước tiên là x lý trit đ các đim đen v an toàn giao thông. Đc bit, tăng cường thanh tra, tun tra, kim soát; x lý nghiêm minh, kiên quyết các hành vi có nguy cơ cao dn đến tai nn giao thông, như: lái xe quá tc đ cho phép; lái xe khi đã ung rượu, bia; xe khách đón, tr khách trái phép trên đường cao tc; ch quá ti trng phương tin...

“X lý nghiêm người vi phm giao thông và người thc thi nhim v đ không xy ra tình trng gi đin cho người thân quen xin x, hay dm dúi chia đôi”, Phó Th tướng lưu ý.

Đi mi và nâng cao hiu qu công tác tuyên truyn, ph biến, giáo dc pháp lut v an toàn giao thông. Đc bit, Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh cn phi hp vi các đoàn th chính tr - xã hi xây dng chương trình c th trin khai ch đ “Xây dng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu nhi” đ gim thiu tai nn giao thông liên quan đến thanh, thiếu nhi.

Phó Th tướng đ ngh, thc hin đng b các gii pháp phòng, chng ùn tc giao thông ti các thành ph ln, đc bit là Hà Ni, TP. H Chí Minh. Đy nhanh tiến đ các d án kết cu h tng trng đim, các tuyến đường st trên cao, tàu đin ngm; có gii pháp khn cp x lý các nút giao, đon đường thường xuyên ùn tc nghiêm trng; ng dng công ngh thông tin trong qun lý giao thông; khuyến khích s dng vn ti công cng, hn chế s dng phương tin cơ gii cá nhân.

Trước mt, các b, ngành, UBND các đa phương trin khai nghiêm túc Công đin s 2239/CĐ-TTg ca Th tướng Chính ph v bo đm trt t, an toàn giao thông dp Tết c truyn và l hi Xuân 2017.

Cùng ngày, ti Hà Ni, Phó Th tướng Trương Hòa Bình đã tham d và phát biu ch đo ti l ra quân phát đng Năm an toàn giao thông 2017./.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan