Cập nhật ngày 13/06/2017 - 17:10:48

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 16 (656)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 16/2017 gồm nội dung chính sau:

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2017 là 6,7% thì 9 tháng còn lại, GDP phải tăng khoảng 7%. Đây là một thách thức lớn. Vì thế, trước sự quyết tâm không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ, nhiều chuyên gia đã cho rằng, đó là “nhiệm vụ bất khả thi”. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở với phóng viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo xung quanh câu chuyện tăng trưởng năm 2017 với bài "Khơi dậy mọi tiềm năng, tận dụng triệt để các cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng".

Theo dự thảo Luật Quy hoạch, việc tích hợp sẽ được tiến hành đối với các dạng quy hoạch tổng thể ở cấp vùng và tỉnh. Đây là một trong những điểm còn gây tranh luận giữa các nhà quản lý, cũng như các nhà khoa học. Có ý kiến cho rằng, Việt Nam chưa có đủ trình độ lập và năng lực quản lý đối với dạng quy hoạch tích hợp như vậy. Tác giả Nguyễn Hoàng Hà với bài viết "Quy hoạch tích hợp ở Việt Nam hiện nay là hoàn toàn có tính khả thi" sẽ nghiên cứu xu thế quy hoạch trên thế giới và phân tích thực trạng quy hoạch của Việt Nam để thêm ý kiến cho vấn đề nêu trên.

Ngày 16/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Sau 1 năm triển khai, Nghị quyết đã được hầu hết các doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với những cam kết chính trị về xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phục vụ, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế. Cụ thể tình hình triển khai như thế nào sẽ được tác giả Phạm Thị Thu Hằng phân tích sâu hơn trong bài "Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP: Dưới góc nhìn doanh nghiệp".

Cũng về vấn đề phát triển doanh nghiệp, thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014, các thủ tục về đăng ký kinh doanh đã có bước tiến lớn cả về quy trình và thời gian. Những kết quả về cải cách đăng ký kinh doanh đã được cộng đồng quốc tế và doanh nghiệp đánh giá cao. Tác giả Trần Thị Hồng Minh với bài "Vai trò của cải cách

đăng ký kinh doanh đối với sự phát triển doanh nghiệp" sẽ phân tích sâu hơn tiến trình cải cách về đăng ký kinh doanh từ năm 1999 đến nay và những đóng góp của nó trong phát triển doanh nghiệp.

Sau 30 mươi năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thành quả mà khu vực kinh tế này đem lại là khá rõ ràng, nhất là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của khu vực này đến xã hội, môi trường đang đặt ra đối với cơ quan quản lý. Đó cũng là vẫn đề chính mà tác giả Nguyễn Văn Dũng muốn đề cập tới trong bài "Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam".

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  đang đặt ra những yêu cầu mới trong phát triển kinh tế. Tác giả Nguyễn Mạnh Hổ với bài viết "Cơ hội phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" sẽ làm rõ xu hướng và cơ hội phát triển của sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng này và những giải pháp nhằm phát triển một nền nông nghiệp hiện đại.

Cùng với các bài viết trên, Tạp chí số này còn nhiều bài về các vấn đề: phát triển doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, phát triển nông nghiệp... sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

 MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Chí Dũng: Khơi dậy mọi tiềm năng, tận dụng triệt để các cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng

Nguyễn Hoàng Hà: Quy hoạch tích hợp ở Việt Nam hiện nay là hoàn toàn có tính khả thi

Nguyễn Hoa Cương: Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã sắp cán “đích”!

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Phạm Thị Thu Hằng: Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP: Dưới góc nhìn doanh nghiệp

Trần Thị Hồng Minh: Vai trò của cải cách đăng ký kinh doanh đối với sự phát triển doanh nghiệp

Phạm Thị Hương: Một số vấn đề cần tháo gỡ để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Hồng Hoa: Thách thức trong phát triển kinh tế và công bằng xã hội tại Việt Nam

Nguyễn Hữu Dũng: Để khai thác tối đa nguồn vốn ODA của các tổ chức quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Nguyễn Văn Dũng: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Nguyễn Ngọc Tú: Về hoạt động chuyển giá trong đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Mạnh Hổ: Cơ hội phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Cao Viết Hiếu: Giải pháp thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang doanh nghiệp

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Trần Diệu Hằng: Từ những thành công của IsraelSingapore trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Nguyễn Văn Kỷ: Phát triển bền vững dịch vụ viễn thông ở Viettel: Nhìn từ kinh nghiệm của China

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Phạm Quốc Quân: Một số vấn đề về tập trung ruộng đất trong nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng

Đào Thu Trà, Nguyễn Thị Cẩm Nhung: Một số giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Quốc Tuấn: Đa dạng hóa sản phẩm nghề tiểu thủ công nghiệp huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Vũ Đình Thuận, Nguyễn Trọng Xuân: Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Xuân Bang: Một số giải pháp trong thu hút đầu tư vào Ninh Thuận

KHOẢNG LẶNG

Chẫu Chàng: Gia truyền

--------------------------------------------------

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Chi Dung: Exploiting potentials and making full use of opportunities to stimulate growth

Nguyen Hoang Ha: Integrated planning in Vietnam is now entirely possible

Nguyen Hoa Cuong: Law on supporting SMEs is about to be adopted!

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Pham Thi Thu Hang: Consequence of 1 year implementation of Resolution No.35/NQ-CP: In the view of enterprises

Tran Thi Hong Minh: The role of business registration reform in business development

Pham Thi Huong: Some issues to be overcomed to promote SMEs

RESEARCH – DISCUSSION

Nguyen Minh Tuan, Pham Thi Hong Hoa: Challenges in Vietnam’s economic development and social justice

Nguyen Huu Dung: To take full advantage of ODA from international organizations for Vietnam’s socio-economic development

Nguyen Van Dung: Enhancing the effeciency of state management of FDI activities in Vietnam

Nguyen Ngoc Tu: Regarding transfer pricing to acttract FDI into Vietnam today

Nguyen Manh Ho: Opportunities for high-tech agriculture development in the context of the Fourth industrial revolution

Cao Viet Hieu: Schemes to encourage individual business households to transform into enterprises

WORLD OUTLOOK

Nguyen Thi Tuyet, Nguyen Tran Dieu Hang: Seen from the successes of Israel and Singapore in building a startup ecosystem

Nguyen Van Ky: Sustainable development of Viettel’ telecom services: Experience of China

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Pham Quoc Quan: Some issues in agriculture concentration of the Red River Delta

Dao Thu Tra, Nguyen Thi Cam Nhung: Solutions for agricultural restructuring in Thanh Hoa province

Nguyen Thi Mai, Nguyen Quoc Tuan: Diversification of handicraft products in Ninh Giang district, Hai Duong province

Vu Dinh Thuan, Nguyen Trong Xuan: Boosting tourism economy in Thanh Hoa province: Current situation and solutions

Nguyen Xuan Bang: To draw investment into Ninh Thuan

THE WANDERING MIND

 

Chau Chang: The Kingfisher’s fishing profession

KTDB
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan