Cập nhật ngày 28/07/2017 - 11:05:59

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 20 (660)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 20/2017 gồm nội dung chính sau:

Cùng với quá trình đổi mới thể chế kinh tế nói chung ở Việt Nam, thể chế về kế hoạch đầu tư công cũng đã có những bước đổi mới quan trọng trong những năm gần đây, nhất là sau khi Luật Đầu tư công được ban hành vào năm 2014, có hiệu lực vào ngày 01/01/2015. Tuy nhiên, tiến trình đổi mới này đã gặp phải không ít khó khăn và cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt để thể chế kế hoạch đầu tư công thực sự đi vào cuộc sống. Phân tích cụ thể sẽ được tác giả Ngô Văn Giang trình bày trong bài "Về thể chế kế hoạch đầu tư công tại Việt Nam".

Tài chính công bao gồm: ngân sách nhà nước, tín dụng nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Tác giả Mai Đình Lâm với bài "Quản lý hiệu quả quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo tinh thần Luật Ngân sách Nhà nước 2015" sẽ đánh giá thực trạng quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm của Việt Nam đã tăng nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt tốc độ tăng trưởng quý II/2017 đã đạt 6,21%. Đây là những tín hiệu khả quan cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm 2017. Trong bài "Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm và triển vọng năm 2017", tác giả Ngô Thắng Lợi sẽ đi sâu đánh giá những khía cạnh tích cực so với thời điểm cùng kỳ và những mảng tối còn cản trở tăng trưởng 6 tháng đầu năm qua, từ đó dự báo khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017 và những kiến nghị giải pháp để thực hiện mục tiêu này.

Đầu tư công tăng nhanh đã đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng cao của Việt Nam trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hiệu quả của khu vực đầu tư công chưa được cải thiện nhiều, chưa tương xứng với quy mô đầu tư, gây thất thoát, lãng phí và ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Phân tích cụ thể sẽ được tác giả Nguyễn Đoan Trang nêu rõ hơn trong bài "Tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam".

Phát triển tốt dịch vụ logistics sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa, đồng thời tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ 4, vai trò của logistics được khẳng định là nền tảng quyết định sự lưu chuyển chuỗi giá trị toàn cầu. Bài viết "Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" của tác giả Nguyễn Thị Thanh Vân sẽ điểm qua tình hình logistics ở Việt Nam hiện nay, cũng như đề xuất một số giải pháp để phát triển loại hình dịch vụ này.

Cùng với một số bài viết trên, tạp chí số này còn có các bài viết về đầu tư, quản trị nhân lực, tài chính ngân hàng... sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Ngô Văn Giang: Về thể chế kế hoạch đầu tư công tại Việt Nam

Mai Đình Lâm: Quản lý hiệu quả quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo tinh thần Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Nguyễn Việt Anh: Đăng ký kinh doanh - đăng ký thuế: Mô hình hợp tác hiệu quả trong quản lý nhà nước

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Ngô Thắng Lợi: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm và triển vọng năm 2017

Nguyễn Đoan Trang: Tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nguyễn Quang Huy: Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh mới

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Hồ Văn Búp: Thực trạng đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Vân: Phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Hồng Hạnh: Triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại TKV

Trần Đức Vui: Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực dịch vụ logistics: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Đức Thịnh: Thách thức trong triển khai Basel II tại VietinBank

Nguyễn Hữu Tân: Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam

NHÌN RA THẾ GIỚI

Đào Mạnh Ninh: Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực tiễn Hàn Quốc và gợi mở cho Việt Nam

Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Quang Hưng: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ở một số ngân hàng thương mại trên thế giới

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Võ Văn Bình: Đầu tư phát triển kinh tế biển, đảo phía Nam Việt Nam

Ngô Ngân Hà: Một số giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Thái Nguyên

Phước Minh Hiệp, Cao Minh Trận: Thực trạng phát triển đào tạo nghề ở Trà Vinh và một số giải pháp

Lê Thị Thu Hà, Đinh Thị Thu Thủy: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Chi nhánh Thanh Hóa

Lê Thanh Bình, Vũ Đức Vĩnh: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong quá trình đô thị hóa ở quận 12, TP. Hồ Chí Minh

KHOẢNG LẶNG

Chẫu Chàng: Liên doanh

-----------------------------------------

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Ngo Van Giang: Institutional planning for public investment in Vietnam

Mai Dinh Lam: Effective management of financial funds outside state budget in the spirit of Law on State Budget 2015

Nguyen Viet Anh: Business registration - tax registration: An effective cooperation model in state management

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Ngo Thang Loi: Economic growth in the first 6 months and outlook for 2017

Nguyen Doan Trang: Impact of public investment on Vietnam’s economic growth

Nguyen Quang Huy: Improving the business environment and enhancing Vietnam’s competitiveness in the new context

RESEARCH - DISCUSSION

Ho Van Bup: Situation of offshore investment of Vietnamese enterprises

Nguyen Thi Thanh Van: Development of logistics services in Vietnam: Current issuses and schemes

Nguyen Thi Bich Ngoc, Pham Thi Hong Hanh: Implementing enterprise resource planning system at TKV

Tran Duc Vui: Improvement of human resources in the field of logistics services: Current status and solutions

Nguyen Duc Thinh: Challenges in adopting Basel II at VietinBank

Nguyen Huu Tan: Raising the competitiveness of Vietnamese agricultural exports

WORLD OUTLOOK

Dao Manh Ninh: Policy on boosting SMEs: Korea’s experience and suggestion for Vietnam

Nguyen Thi Gam, Nguyen Thanh Tung, Pham Quang Hung: Credit risk management in some commercial banks over the world

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Vo Van Binh: Investment and development of marine economy in the South of Vietnam

Ngo Ngan Ha: Some schemes to promote public investment disbursement in Thai Nguyen province

Phuoc Minh Hiep, Cao Minh Tran: Situation of vocational training in Tra Vinh and a number of solutions to address

Le Thi Thu Ha, Dinh Thi Thu Thuy: Development of e-banking services at BIDV Thanh Hoa Branch

Le Thanh Binh, Vu Duc Vinh: Job creation for rural workers in the context of urbanization process in District 12, Ho Chi Minh City

THE WANDERING MIND

Chau Chang: A venture

KTDB
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan