Cập nhật ngày 10/09/2015 - 14:00:04

           

Mô hình thanh niên làm KTTT tại Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy hiệu quả

- Vĩnh Phúc là một trong số ít tỉnh có khá nhiều mô hình THT, HTX, câu lạc bộ tiêu biểu nhất cả nước. Hiệu quả của mô hình kinh tế này đã khẳng định đây là hướng đi đúng đắn trong thu hút và tập hợp thanh niên.

Nhng đin hình tiên tiến

HTX Dch v chăn nuôi Ánh Dương: Sinh ra và ln lên th trn Th Tang, huyn Vĩnh Tường, tnh Vĩnh Phúc, Vũ Trung Hc là con c trong mt gia đình đông anh em. Tt nghip ph thông trung hc, anh Hc đã chn con đường lp nghip trên chính mnh đt quê hương.

Năm 2007, nh có ch trương ca UBND Th trn cho các h gia đình có nhu cu m rng trang tri chăn nuôi tp trung đu tư, ci to, nhm giúp cho các h tăng thu nhp và đm bo gi gìn v sinh môi trường trong thôn, xóm, anh đoàn viên tr Vũ Trung Hc đã được giao khoán ci to 4,5 ha đt đ làm trang tri.

Anh Vũ Trung Học trong khu trang trại của gia đình

Bt tay vào công vic ci to và xây dng chung tri chăn nuôi, anh Hc đã m rng đào 2,5 ha ao đ th cá, đt đào ao san thành nn làm mt bng b, đường làm lán tri, trng cây ăn qu và nhà sinh thái… Tuy nhiên, đ tăng cường chuyên môn hóa trong qun lý và điu hành khu trang tri, anh Vũ Trung Hc đã hp tác vi mt s người bn thành lp HTX Dch v chăn nuôi Ánh Dương đ thuê đt, nuôi gà siêu trng, vi ngun vn, phương án sn xut ban đu được Tnh đoàn Vĩnh Phúc h tr, tư vn.   

Hin nay, HTX ca anh Vũ Trung Hc đang chăn nuôi 6.000 con gà siêu trng, 30 ln nái sinh sn, cá chép, cá trm, cá trôi, cá mè… Bên ngoài trang tri, anh Hc còn kinh doanh nhà hàng sinh thái, bình quân doanh thu t 450- 500 triu đng/năm. Đến nay, HTX Dch v chăn nuôi Ánh Dương đã to điu kin cho 12 thanh niên có vic làm thường xuyên, thu nhp bình quân t 3,5-4 triu đng/tháng.

Ngoài tham gia phát trin kinh tế trang tri, anh Vũ Trung Hc còn tích cc tham gia và ng h các hot đng đoàn, hi ca Th trn. Anh không ngn ngi chia s kinh nghim thành công ca mình cho các đoàn viên khác trong Tnh. Hin nay, anh đang là Ch nhim Câu lc b Thanh niên vi chăn nuôi trng trt ca Th trn, y viên Hi Liên hip Thanh niên th trn Th Tang, Ch nhim HTX Dch v chăn nuôi Ánh Dương

Vi nhng thành tích trên, năm 2011, anh Vũ Trung Hc đã vinh d được Trung ương Đoàn trao gii thưởng cao quý cho nhà nông tr, có thành tích xut sc trong sn xut, kinh doanh, chuyn giao tiến b khoa hc k thut, công ngh, bo v môi trường, gii quyết vic làm và nhiu gii thưởng cao quý khác.

HTX Dch v nông nghip, chăn nuôi và chế biến rn ca thanh niên huyn Vĩnh Sơn: Xã Vĩnh Sơn, huyn Vĩnh Tường, tnh Vĩnh Phúc có truyn thng lâu đi v ngh nuôi rn. Năm 1979, tri rn ging đã được xây dng, song vn không tp trung được các h sn xut và chăn nuôi, vic áp dng các tiến b khoa hc k thut vào chăn nuôi và sn xut chế biến ca đa phương gp nhiu khó khăn. Xut phát t tình hình đó, đng thi vi mong mun tp hp các đoàn viên thanh niên trên đa bàn, Xã đoàn Vĩnh Sơn đã thành lp HTX dch v nông nghip, chăn nuôi và chế biến rn Vĩnh Sơn. Đoàn viên, thanh niên tham gia HTX có cơ hi tiếp cn vi các tiến b khoa hc, k thut v nuôi và chế biến sn phm v rn. Vì vy, t khi mi thành lp đến nay, HTX đã nhn được s hưởng ng nhit tình ca nhiu đoàn viên, thanh niên và thu hút được h tham gia.  

Bên cnh đó, đ nâng cao hiu qu sn xut, kinh doanh, HTX luôn chú trng ti vic m rng sn xut, tăng vn, đu tư k thut, trang thiết b, lp đt dây chuyn sn xut đóng chai rượu, dây chuyn thiết b sn xut thc ăn tng hp cho rn, đ cao tinh thn làm ch ca đoàn viên, thanh niên, thường xuyên bi dưỡng, nâng cao trình đ k thut cho các thành viên trong HTX. Trong quá trình phát trin sn xut, kinh doanh, HTX Dch v nông nghip, chăn nuôi và chế biến rn Vĩnh Sơn luôn coi trng vic m rng th trường, bo v thương hiu sn phm, kết hp vi các t chc khoa hc, đ tiếp tc nghiên cu cách chế biến ra các sn phm hu ích, mang li hiu qu cao t con rn.

Theo đó, kết qu hot đng sn xut, kinh doanh ca HTX Dch v nông nghip, chăn nuôi và chế biến rn thanh niên Vĩnh Sơn liên tc được tăng cao c v s lượng và cht lượng sn phm. Hin nay, mi năm HTX nuôi khong 15 đến 16 nghìn con rn, xut bán trên 10 vn trng, chế biến t 50 đến 70 bình rượu rn..

Qua sn xut, kinh doanh, HTX dch v nông nghip, chăn nuôi và chế biến rn thanh niên Vĩnh Sơn đã to công ăn vic làm, tăng thu nhp cho khong 20 người lao đng. Đng thi hướng dn, chuyn giao k thut cho xã viên và người dân đa phương khi có nhu cu, góp phn thiết thc vào công tác xóa đói gim nghèo ca Tnh. 

Đ nhân rng nhng mô hình tiêu biu

Các mô hình THT, HTX thanh niên trong Tnh đã và đang khng đnh được đây là hướng đi đúng đn trong thu hút và tp hp đoàn viên, thanh niên phát trin kinh tế ca đa phương. Theo đó, đ tiếp tc nhân rng các mô hình THT, HTX, trong thi gian ti, các cơ s đoàn trong Tnh cn:

Th nht, tiếp tc đy mnh công tác tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca đoàn viên, thành niên, chính quyn các cp và mi tng lp nhân dân v vai trò và ý nghĩa ca mô hình trong phát trin kinh tế đa phương. Cùng vi đó, tích cc gii thiu các quy đnh ca Lut Hp tác xã năm 2012, các văn bn hướng dn thi hành lut và các chính sách có liên quan, nhm giúp đoàn viên, thanh niên nm rõ khung pháp lut ca các mô hình này, t đó có nhng hướng phát trin phù hp. 

Th hai, cn tăng cường h tr, tư vn, ph biến thông tin, đi mi công tác hướng nghip và gii quyết vic làm, tăng cường chuyn giao khoa hc công ngh, h tr v tài chính tín dng, nhm đm bo vn sn xut, kinh doanh, to điu kin cho các THT, HTX thanh niên trong Tnh phát trin.

Th ba, tiếp tc đào to, bi dưỡng nâng cao trình đ ca đi ngũ cán b điu hành và qun lý các THT, HTX, trong đó, vic đào to cn tiến hành đng b t khâu tuyn chn, đào to, s dng đến khâu bi dưỡng đi ngũ cán b

Th tư, các cơ s đoàn cũng cn tiếp tc phát trin rng rãi các mô hình kinh tế thanh niên hiu qu, tp trung ch đo cng c t chc, đi mi ni dung, phương thc hot đng ca các THT, HTX thanh niên hin có và mi thành lp./.

Lê Vân
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan