Cập nhật ngày 26/10/2015 - 22:32:28

           

Bổ sung thêm 3 dự án làng thanh niên vào quy hoạch

- Mục tiêu của dự án là đưa thanh niên lên lập nghiệp nhằm xây dựng hạ tầng thiết yếu, khai thác thế mạnh, tiềm năng đất đai để xây dựng nông thôn mới, bảo vệ và trồng rừng phòng hộ, giữ vững quốc phòng, an ninh vùng biên giới đặc biệt khó khăn… phù hợp với quy hoạch phát triển của các tỉnh, phù hợp với Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Trước đó, được sự đồng ý về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 141/TB-VPCP, ngày 04/4/2014, Trung ương Đoàn đã hướng dẫn của 3 tỉnh đoàn: Thanh Hóa, Hòa Bình, Nghệ An khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp, phối hợp với UBND các tỉnh thống nhất quy hoạch.

Mục tiêu của dự án là đưa thanh niên lên lập nghiệp nhằm xây dựng hạ tầng thiết yếu, khai thác thế mạnh, tiềm năng đất đai để xây dựng nông thôn mới

Sau những bước chuẩn bị, trên cơ sở thống nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung 3 làng thanh niên vào Đề án quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2015-2020 gồm: Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Làng Thanh niên lập nghiệp Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chu, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Theo Trung ương Đoàn, việc bổ sung quy hoạch 3 dự án Làng Thanh niên lập nghiệp vào Đề án là rất cần thiết, vì đây là những vùng đặc biệt khó khăn, hạ tầng lạc hậu.

Mục tiêu của dự án là đưa thanh niên lên lập nghiệp nhằm xây dựng hạ tầng thiết yếu, khai thác thế mạnh, tiềm năng đất đai để xây dựng nông thôn mới, bảo vệ và trồng rừng phòng hộ, giữ vững quốc phòng, an ninh vùng biên giới đặc biệt khó khăn… phù hợp với quy hoạch phát triển của các tỉnh, phù hợp với Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Vì vậy, các dự án cần được phê duyệt và triển khai sớm để có thể kịp thời đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

Trước đề xuất trên, Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn đồng ý và đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, lưu ý việc rà soát tình hình triển khai thực hiện Đề án, trong đó xác định các hạng mục sắp xếp thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối vốn cho các dự án để đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu của Đề án; hoàn thiện bổ sung 3 dự án mới vào Đề án quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư trên cơ sở bổ sung quy hoạch mới, ưu tiên bố trí vốn để thực hiện Đề án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan