Cập nhật ngày 24/08/2018 - 11:14:42

           

Thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là 48 giờ

- Đó là một trong những nội dung trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến đóng góp.

 

 Cụ thể: theo dự thảo, người đứng đầu tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (tổ chức huấn luyện) chịu trách nhiệm đảm bảo nguời huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (người huấn luyện) của tổ chức huấn luyện đạt tiêu chuẩn về người huấn luyện theo quy định; đảm bảo nguời huấn luyện trong các khóa huấn luyện của tổ chức, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về người huấn luyện theo quy định tại Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người đứng đầu tổ chức huấn luyện xuất trình tài liệu, giấy tờ liên quan chứng minh người huấn luyện đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật như bằng cấp, lý lịch, quyết định giao việc hoặc tuyển dụng và các giấy tờ liên quan khác.

Người tham gia học các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo chương trình huấn luyện khung bắt buộc đã được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/05/2016; Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải tham dự đủ ít nhất 80% thời gian khóa học mới được tham dự kiểm tra, sát hạch.

Đối với những nội dung học bắt buộc mà người học đã tham dự học ở chương trình khác thì được miễn học lại.

Kết quả kiểm tra, sát hạch lý thuyết hoặc thực hành tối đa 100 điểm. Học viên được đánh giá đạt yêu cầu kiểm tra, sát hạch phải có số điểm mỗi phần thi lý thuyết, thực hành ít nhất từ 50 điểm trở lên. Trường hợp chương trình chỉ có quy định kiểm tra, sát hạch lý thuyết thì phần thi lý thuyết phải từ 50 điểm trở lên.

Cũng theo dự thảo, nội dung huấn luyện lần đầu đối với người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Nội dung huấn luyện như đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2) quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; nội dung kỹ năng huấn luyện: Kỹ năng biên soạn bài giảng; phương pháp huấn luyện; kỹ năng tư vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện; kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện.

Dự thảo cũng quy định, tổng thời gian huấn luyện là 48 giờ đối với nội dung huấn luyện theo quy định tại khoản này, không bao gồm thời gian sát hạch.

Đồng thời, người tham dự đủ 90% thời gian huấn luyện quy định tại khoản này mới được tham dự sát hạch.

Đối với người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đã qua khóa huấn luyện người làm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật thì chỉ cần tham gia bổ sung thêm nội dung kỹ năng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Người đã tham gia các khóa huấn luyện giảng viên, người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo các quy định của pháp luật trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thì không phải tham gia khóa huấn luyện có nội dung nêu trên./.

Lê Vân
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan