Cập nhật ngày 08/04/2020 - 20:47:33

           

Định kỳ 6 tháng đầu năm, NSDLĐ phải công khai tình hình tai nạn lao động

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Thông tư thống kê và công bố tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Theo Dự thảo, người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động, Dự thảo Thông tư nhằm hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiệm trọng đối với người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Dự thảo, người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình. Cụ thể, định kỳ 6 tháng đầu năm, hằng năm, đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết.

Thông tin phải được công bố trước ngày 10/7 đối với số liệu 6 tháng đầu năm và trước ngày 15/01 năm sau đối với cả năm và phải công bố, niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng, phòng, ban (đối với các tổ đội, phân xưởng, phòng, ban có xảy ta tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

Đối với UBND cấp xã có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng trên địa bàn định kỳ 6 tháng đầu năm, hằng năm. Thông tin phải được công bố trước ngày 10/7 đối với số liệu 6 tháng và trước ngày 15/01 năm sau đối với số liệu cả năm và phải niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, đăng tải trên trang thông tin điện tử UBND cấp xã (nếu có) và phát trên đài truyền thanh cấp xã.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn định kỳ 6 tháng đầu năm, hằng năm. Thông tin phải được công bố trước ngày 20/7 đối với số liệu 6 tháng và trước ngày 30/01 năm sau đối với số liệu cả năm, và phải niêm yết công khai tại trụ sở, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư cũng quy định nội dung thông tin công bố tình hình tai nạn lao động, bao gồm:

(1) Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;

(2) Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;

(3) Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;

(4) Thiệt hại do tai nạn lao động;

(5) Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê số vụ tai nạn, số người bị tai nạn, nguyên nhân tai  nạn so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng chống tai nạn lao động.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng./.

Quang Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan