Cập nhật ngày 01/07/2015 - 14:53:57

           

Luật An toàn Vệ sinh lao động – công cụ bảo vệ người lao động

- Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật An toàn Vệ sinh lao động. Luật An toàn, vệ sinh lao động gồm 7 chương, 93 điều, quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

So với những quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật An toàn Vệ sinh lao động đã bổ sung nhiều chính sách mới. Cụ thể, đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: chính sách thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động; Nhà nước hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; thống kê, báo cáo, điều tra về tai nạn lao động; bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện.

Luật mới cũng đã bổ sung 02 chính sách mới về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động là: hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc và chính sách hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; ghi rõ mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp linh hoạt, tối đa 1%; chế độ bảo hiểm về bệnh nghề nghiệp cho người mắc bệnh nghề nghiệp sau khi đã nghỉ hưu, hoặc chuyển công việc khác; bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi giao kết nhiều hợp đồng lao động bị tai nạn lao động; bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động khi nhận công việc về nhà làm.

Bên cạnh đó, Luật cũng đã đổi mới công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hoạt động kiểm định; hoạt động thống kê, báo cáo, điều tra về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đánh giá rủi ro tại nơi làm việc và tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động.

Luật An toàn Vệ sinh lao động đã quy định cụ thể trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, của Hội nông dân Việt Nam trong bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; quy định hội đồng an toàn vệ sinh lao động cấp quốc gia, cấp tỉnh, doanh nghiệp và cơ chế tham vấn, đối thoại, nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; phân định thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với các bộ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.

Ngoài ra, Luật An toàn Vệ sinh lao động còn thiết lập chặt chẽ hơn hệ thống kiểm soát rủi ro ở các cấp độ: nơi làm việc, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Về cơ bản, việc thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát rủi ro ở các cấp độ khác nhau sẽ hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016./.

Loan Trần
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan