Cập nhật ngày 03/08/2015 - 15:09:10

           

Trên 3.400 vụ tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm

- Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 06 tháng đầu năm 2015 cả nước đã xảy ra 3.416 vụ tai nạn lao động khiến cho 277 người bị thiệt mạng, 680 người bị thương nặng.

S liu ca B Lao động - Thương binh và Xã hi cũng cho thy, nhng địa phương xy ra nhiu v tai nạn lao động chết người trong 6 tháng đầu năm 2015 là Bình Dương, Hi Dương, Qung Ninh, TP. H Chí Minh, Hà Ni...

Mt s v tai nạn lao động nghiêm trng phi k đến đó là v tai nn do sp giàn giáo ngày 25/3/2015 làm 13 người chết, 29 người b thương ti công trường thi công sn xut và lp đặt thùng chìm trng lc cng Sơn Dương ca công ty Sam sung ti D án Formusa Khu kinh tế Vũng Áng, tnh Hà Tĩnh; hay v tai nn do tt đổ lò ngày 20/5/2015 làm 02 người chết ti Xí nghip khai thác và kinh doanh than Đông Triu, phường Quang Trung, thành ph Uông Bí, tnh Qung Ninh.

Tai nạn lao động ngành than vẫn luôn rình rập

Phân tích t các biên bn điu tra tai nn lao động, B Lao động - Thương binh và Xã hi ch ra rng, nhng lĩnh vc sn xut kinh doanh xy ra nhiu tai nn lao động chết người ch yếu là lĩnh vc xây dng ( chiếm 30,4% tng s v tai nn và 37,8% tng s người chết); cơ khí chế to (chiếm 8,7 % tng s v và 7,6% tng s người chết); sn xut kinh doanh đin (chiếm 7,6% tng s v và 6,6% tng s người chết); khai thác khoáng sn (chiếm 6,5% tng s v và 6,6% tng s người chết).

V nguyên nhân ch yếu để xy ra tai nn lao động chết người, B Lao động - Thương binh và Xã hi cho biết, nguyên nhân ch yếu là do người s dng lao động không xây dng quy trình, bin pháp làm vic an toàn, không hun luyn an toàn lao động cho người lao động; thiết b không đảm bo an toàn lao động. Người lao động cũng đóng mt phn trách nhim khi vi phm quy trình, ni quy an toàn lao động và không s dng phương tin bo v cá nhân.

T đó, để ch động phòng nga và hn chế tai nn lao động trong thi gian ti, B Lao động - Thương binh và Xã hi đề ngh các b, ngành ch động kim tra công tác an toàn, v sinh lao động đối vi các doanh nghip thuc phm vi qun lý; Phi hp vi B Lao động - Thương binh và Xã hi thanh tra, kim tra các doanh nghip thuc phm vi qun lý có nhiu nguy cơ xy ra tai nn lao động, s c nghiêm trng; đặc bit là các công trình xây dng trng đim, tiếp giáp vi khu dân cư, đông người qua li.

Đồng thi, y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương ch đạo các cơ quan chc năng ti địa phương tăng cường thanh tra, kim tra vic chp hành quy định an toàn, v sinh lao động ca các doanh nghip trên địa bàn, đặc bit là các doanh nghip hot động trong lĩnh vc có nhiu nguy cơ tai nn lao động; chú ý đến hot động xây dng ni quy, quy trình bin pháp làm vic an toàn, công tác hun luyn an toàn, v sinh lao động ti doanh nghip; t chc tuyên truyn ph biến pháp lut an toàn, v sinh lao động, đặc bit Lut An toàn v sinh lao động mi được Quc hi thông qua ngày 25/6/2015 s có  hiu lc vào ngày 1/7/2016.

Các doanh nghip cũng cn tăng cường trin khai công tác an toàn, v sinh lao động, chú trng đến các hot động t kim tra ti doanh nghip, phòng nga tai nn lao động do ngã cao, vt rơi, đổ sp, đin git; t chc hun luyn an toàn lao động, v sinh lao động cho người lao động.

Ngoài ra, tuyên truyn vn động người s dng lao động quan tâm, chú ý vic xây dng ni quy, quy trình, bin pháp làm vic đảm bo an toàn, v sinh lao động, ci thin điu kin lao động ti nơi làm vic; s dng phương tin bo v cá nhân trong lao động được trang b nhm hn chế đến mc thp nht tai nn lao động, bo đảm an toàn, sc kho và tính mng cho người lao động./.

Trang Trần
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan