Cập nhật ngày 09/12/2015 - 23:09:29

           

Bắt buộc chủ đầu tư xây dựng phải mua bảo hiểm

- Sau hơn 10 năm thả nổi, thì từ 10/02/2016, việc mua bảo hiểm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng là bắt buộc.

Từ 10/02/2016, bắt buộc mua bảo hiểm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Thực tế, trong hơn 10 năm qua, việc mua bảo hiểm trong các hoạt động đầu tư xây dựng là không bắt buộc, nên Bộ Tài chính không ban hành quy định, điều khoản, biểu phí nào để các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động triển khai.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, trong giai đoạn 1994-2014, doanh thu phí bảo hiểm xây dựng tăng bình quân 12%/năm, đạt 2.300 tỷ đồng vào năm 2014. Trung bình hàng năm, các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường khoảng 700 tỷ đồng, góp phần giúp các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thi công khắc phục hậu quả thiệt hại tại các công trình.

Điều kiện, điều khoản, biểu phí tối thiểu của sản phẩm bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng chưa thống nhất.

Như vậy, ngay từ lúc chưa bắt buộc các hoạt động đầu tư xây dựng phải mua phí bảo hiểm, trung bình hàng năm các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải bồi thường chưa đến 1/3 số tiền mà họ thu được.

Điều đáng nói là nhiều chủ đầu tư chưa chú trọng mua hoặc mua dưới giá trị nên khi được nhận bồi thường ít, không đủ kinh phí khắc phục hậu quả. Về phía người bán thì cũng chưa có điều kiện nên nhiều doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm không đủ năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu dưới mức vốn pháp định, khả năng thanh toán không đảm bảo quy định), mà vẫn nhận bảo hiểm và nhận tái bảo hiểm các công trình xây dựng lớn.

Vì thế, việc thay đổi từ khuyến khích sang bắt buộc mua bảo hiểm trong xây dựng là cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh ngành xây dựng đang chiếm đến 30% tổng số vụ tai nạn lao động hiện nay.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

- Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ  về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

- Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên. Còn nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất quy định.

Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, trừ các tổn thất quy định.

Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định của pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Về số tiền bảo hiểm tối thiểu, đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, số tiền bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính./.

Trí Dũng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan